Masalmo 84:1-12

  • Kufuna kakamwe tabhernakulo ikulu ya Mulungu

    • Mulevi wakuti asafuna kakamwe kukhala ninga mbalame (3)

    • “Kukhala ntsiku ibodzi panyumba yanu” (10)

    • ‘Mulungu ndi ninga dzuwa na xango’ (11)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya Jitite.* Nyimbo ya ana a Kora.+ 84  Imwe Yahova wa anyankhondo,+Ine ndisafuna kakamwe tabhernakulo yanu ikulu!   Ine ndatsuwa kakamwe,Inde, manungo anga afewa thangwi yakufuna kakamweKuenda panyumba ya Yahova.+ Ndakhuwa mwakutsandzaya kuna Mulungu wa mʼmaso na ntima wanga onsene, pontho na mphambvu zanga zonsene.   Ngakhale mbalame zisagumana mbuto mwenemo toera kukhala,Pontho nyantandamibvi* asamanga ntsandza yace,Toera kuikhamo anaceDhuzi na guwa yanu ikulu ya ntsembe, imwe Yahova wa anyankhondo,Mambo wanga na Mulungu wanga!   Anyakutsandzaya ndi ale anakhala panyumba yanu!+ Iwo asapitiriza kukusimbani.+ (Sela)   Anyakutsandzaya ndi ale anapaswa mphambvu na imwe,+Ale akuti mitima yawo isafuna kakamwe kuenda kunyumba yanu.   Iwo angapita na pa Gowa ya Bhaka,*Asaicitisa kukhala na madzi;Pontho madzi akutoma kubvumba apasa nkhombo gowa ineyi.*   Mu ndzidzi unafamba iwo mphambvu zawo zisathimizirika;+Mʼbodzi na mʼbodzi asafika pamaso pa Mulungu ku Sioni.   Imwe Yahova Mulungu wa anyankhondo, bveserani phembero yanga;Ndibvesereni, imwe Mulungu wa Yakobe. (Sela)   Yangʼanani, imwe xango yathu+ na Mulungu wathu,*Yangʼanani nkhope ya nyakudzodzwa wanu.+ 10  Kukhala ntsiku ibodzi panyumba panu ndi kwadidi kakamwe kupiringana ntsiku 1.000 ku mbuto inango!+ Ndasankhula kulimira pansuwo wa nyumba ya Mulungu wangaMʼmbuto mwakukhala mʼmisasa ya anyakucita pyakuipa. 11  Thangwi Yahova Mulungu ndi ninga dzuwa kuna ife,+ pontho asatitsidzikiza ninga xango;+Iye asatikomera ntima, pontho asatipasa mbiri. Yahova nkhabe kukhondera pinthu pyadidiAle anafamba mwakukhulupirika.+ 12  Yahova wa anyankhondo,Nyakutsandzaya ndi ule anakunyindirani.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mbalame ineyi anango asaicemera “nyanzeze,” peno “nfukagombe.”
Peno “gowa ya mathendere a bhaka.”
Munjira inango: “Pontho mpfundzisi afinika.”
Munjira inango: “Yangʼanani xango yathu, imwe Mulungu.”