Masalmo 110:1-7

  • Mambo na nyantsembe ninga Melekizedheki

    • ‘Tonga pakati pa anyamalwa ako’ (2)

    • Aphale na atsikana anaperekeka ndi ninga bume (3)

Nyimbo ya Dhavidhi. 110  Yahova alonga kuna Mbuyanga: “Khala kunkono wanga wamadyo+Mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako.”*+   Yahova anadzathonya kubulukira ku Sioni na ndodo ya umambo wa utongi wako,* mbalonga: “Pita pakati pa anyamalwa ako mbuakunda.”+   Mbumba yanu inadzaperekeka yokhene pa ntsiku inafuna imwe kutsogolera anyankhondo anu toera kuenda kunkhondo. Nsoka wanu wa aphale ndi ninga bume inagwa namacibese,Iwo asayetimira, pontho ndi akucena.   Yahova adumbira, pontho iye nkhabe kudzacinja manyerezero ace:* “Iwe ndiwe nyantsembe wakwenda na kwenda+Ninga Melekizedheki!”+   Yahova anadzakhala kukhundu yako yamadyo;+Iye anadzanyedza amambo pa ntsiku yakuipirwa kwace.+   Iye anadzatonga mbatcunyusa madzindza;+Iye anadzacitisa kuti manungo a anthu akufa agumanike mʼmbuto zonsene.+ Iye anadzanyedza ntsogoleri* wa dziko ikulu.*   Nʼnjira, iye* anadzamwa madzi akuwewa. Buluka penepo analamusa nsolo wace, thangwi akupibva mwadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ninga cakuikhirapo manyalo.”
Peno: “mphambvu yako.”
Peno: “nee anadzatsumbikika.”
Fala na Fala: “nkadamu.”
Peno: “dziko yonsene.”
Unoyu ndi “Mbuyanga” adalongwa pa vesi 1.