Masalmo 96:1-13

  • “Imbirani Yahova nyimbo ipswa”

    • Yahova athema kusimbwa kakamwe (4)

    • Alungu a anthu ndi akusowa basa (5)

    • Lambirani na nguwo zakusowa midonthi (9)

96  Imbirani Yahova nyimbo ipswa.+ Imbirani Yahova imwe monsene muli pa dziko yapantsi!+   Imbirani Yahova; simbani dzina yace. Dziwisani mphangwa zadidi za cipulumuso cace ntsiku zonsene.+   Dziwisani mbiri yace pakati pa anthu a madzindza anango,Dziwisani mabasace akudzumisa pakati pa mbumba zonsene.+   Yahova ndi wankulu, pontho athema kusimbwa kakamwe. Iye athema kugopiwa kupiringana alungu onsene.   Alungu onsene a mbumba zinango ndi alungu akusowa basa,+Mbwenye Yahova ndiye adacita kudzulu.+   Nʼkhundu mwace, iye azungulirwa na mbiri na kubalika;+Mphambvu na kubalika piri pa mbuto yace yakucena.+   Pasani Yahova pidathema iye, imwe mabanja pakati pa mbumba,Pasani Yahova pidathema iye thangwi ya mbiri yace na mphambvu zace.+   Pasani mbiri dzina yakuthema ya Yahova;+Bweresani muoni, pontho pitani pa kintalo ya nyumba yace.   Bvalani nguwo zakusowa midonthi mbamugodamira* Yahova.*Tetemerani pamaso pace, imwe monsene munakhala pa dziko yapantsi! 10  Longani pakati pa mbumba zinango kuti: “Yahova adzakhala Mambo!+ Dziko yapantsi* yakhazikika mwadidi; iyo nkhabe kubuluswa pa mbuto payo.* Iye anadzatonga* anthu mwaulungami.”+ 11  Sekerani imwe muli kudzulu, komerwani imwe muli pa dziko yapantsi;Mbititime bara na pinthu pyonsene piri mwenemo;+ 12  Mbusekere ntunda na pinthu pyonsene piri penepo.+ Mu ndzidzi ubodzi ene, miti yonsene ya ntsanga mbikhuwe mwakutsandzaya+ 13  Pamaso pa Yahova, thangwi iye ali kubwera,*Iye ali kubwera toera kutonga dziko. Iye anadzatonga dziko yapantsi mwaulungami,+Pontho anadzatonga anthu mwakukhulupirika.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Godamirani Yahova thangwi yakucena kwace.”
Peno: “mbamulambira.”
Peno: “mataka.”
Peno: “nkhabe kutekenyeswa.”
Peno: “anadzatsidzikiza.”
Peno: “iye afika.”