Masalmo 79:1-13

  • Phembero mu ndzidzi udakutirwa mbumba ya Mulungu

    • ‘Ife ndife cinthu cakusekesa’ (4)

    • ‘Tiphedzeni thangwi ya dzina yanu’ (9)

    • ‘Tcunyusani kupiringana kanomwe anthu anakhala dhuzi na ife’ (12)

Nyimbo ya Azafe.+ 79  Mulungu, madzindza a anthu akutira unthaka wanu;+Iwo apswipisa templo yanu yakucena;+Iwo acinja Yerusalemu kudza nkuku wa madembe.+   Iwo apha atumiki anu mbapereka manungo awo ninga cakudya kuna mbalame.Iwo apha atumiki anu akukhulupirika mbapereka manungo awo kuna pinyama pya ntsanga.+   Iwo akhuthula ciropa cawo ninga madzi kuzungulira Yerusalemu onsene,Pontho nee mʼbodzi adasala toera kuaikha.+   Ife tadzakhala cinthu cakusekesa kuna anthu anakhala dhuzi na ife;+Ale adatizungulira asatipwaza mbatisingirira.   Yahova, munakhala wakuipirwa mpaka lini? Kwenda na kwenda?+ Ukali wanu unagaka ninga moto mpaka lini?+   Khuthulani ukali wanu kuna madzindza akuti nkhabe kukudziwaniNa kuna amambo akuti nkhabe kucemera dzina yanu.+   Thangwi iwo apha ana a Yakobe*Pontho iwo afudza dziko yace mbisala madembe.+   Lekani kutithabusa thangwi ya madodo a ambuyathu.+ Tibvereni ntsisi mwakucimbiza,+Thangwi ife tapwazwa kakamwe.   Tiphedzeni imwe Mulungu mpulumusi wathu,+Thangwi ya dzina yanu ya mbiri;Tiomboleni, pontho tilekerereni* madawo athu thangwi ya dzina yanu.+ 10  Thangwi yanji munatawirisa anthu a madzindza anango alonge: “Ali kupi Mulungu wawo?”+ Madzindza onsene mbadzindikire pamaso pathu,Kuti mwabwezera ciropa cidacuciswa ca atumiki anu.+ 11  Bveserani kubulira kwa anyakaidi.+ Phatisirani mphambvu zanu* zikulu toera kutsidzikiza* ale adatongwa kuphiwa.*+ 12  Atcunyuseni anthu anakhala dhuzi na ife mʼmaulendo akupiringana manomwe+Thangwi yakutikana kudakucitani iwo, imwe Yahova.+ 13  Buluka penepo, ife mbumba yanu, pontho nkumbi wa mabira unakumbiza imwe,+Tinadzapereka takhuta kuna imwe kwenda na kwenda;Pontho tinadzabvekesa mbiri yanu kuna ubalwi na ubalwi.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “apha Yakobe.”
Fala na Fala: “phimbirani.”
Fala na Fala: “nkono wanu.”
Munjira inango: “kusudzula.”
Fala na Fala: “ana akufa.”