Masalmo 56:1-13

  • Phembero mu ndzidzi wakutcingwa

    • “Ndisanyindira Mulungu” (4)

    • “Misozi yanga mʼbudu yanu ya nthembe” (8)

    • “Kodi munthu anandicitanji?” (4, 11)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Nkhangaiwa Yakumatama Yakuti Iri Kutali Kakamwe.” Nyimbo* ya Dhavidhi. Mu ndzidzi udaphatwa iye na Afilisti ku Gati.+ 56  Ndibvereni ntsisi Mulungu, thangwi anthu ali kuthimbana na ine.* Iwo asamenyana na ine, pontho asandiponderera ntsiku zonsene.   Anyamalwa anga asanditowerera ntsiku zonsene;Mwakudzikuza, azinji asamenyana na ine.   Ndingagopa+ ndisanyindira imwe.+   Nakuti ndisanyindira Mulungu, ndinasimba mafalace,Nakuti ndisanyindira Mulungu, nee ndisagopa. Kodi munthu anandicitanji?+   Ntsiku zonsene iwo asapitiriza kumenyana na ine na kundiponderera;Pinanyerezera iwo ndi kundicitira pyakuipa basi.+   Iwo asandibisalira toera kundicita pyakuipa;Ndzidzi onsene iwo asaonesesa kunaenda ine,+Mbadikhira toera kubulusa umaso wanga.+   Akhondeni thangwi ya pinthu pyakuipa pinacita iwo. Mulungu, tcunyusani anthu thangwi yakuipirwa kwanu.+   Mbuto zonsene zinafamba ine, imwe musazidziwa.+ Ikhani misozi yanga mʼbudu yanu ya nthembe.+ Kodi iyo nee yalembwa mʼbukhu mwanu?+   Anyamalwa anga anadzabwerera nduli pa ntsiku inakuphembani ine ciphedzo.+ Ine ndiri na cinyindiro cakuti Mulungu ali na ine.+ 10  Nakuti ndisanyindira Mulungu, ndinasimba mafalace,Nakuti ndisanyindira Yahova, ndinasimba mafalace, 11  Ine ndisanyindira Mulungu; nee ndinagopa.+ Kodi munthu anandicitanji?+ 12  Ndinacita pidadumbira ine kuna imwe Mulungu wanga;+Ndinadzapereka ntsembe zakupereka takhuta kuna imwe.+ 13  Imwe mwandipulumusa toera ndikhonde kuphiwa,+Pontho mwatsidzikiza miyendo yanga toera ikhonde kugwegweduka,+Toera ndipitirize kukhala mʼmaso mbandifamba pamaso pa Mulungu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”
Peno: “asayesera kundifudza.”