Masalmo 89:1-52

 • Nyimbo inalonga pya ufuni wakukhonda mala wa Yahova

  • Cibverano na Dhavidhi (3)

  • Mwana wa Dhavidhi anadzakhala kwenda na kwenda (4)

  • Nyakudzodzwa wa Mulungu Ancemera ‘Baba’ (26)

  • Cibverano ca Dhavidhi ndi cakunyindirika (34-37)

  • Nkhabe munthu anakwanisa kupulumusika Munthumbi (48)

Masikili* a Etani+ wa mʼbanja ya Zera. 89  Ndinadzaimba nyimbo inalonga pya ufuni wakukhonda mala wa Yahova kwenda na kwenda. Na mulomo wanga ndinadzadziwisa kukhulupirika kwanu kuna ubalwi na ubalwi.   Thangwi ine ndalonga: “Ufuni wakukhonda mala unadzakhala wakuwanga kwenda na kwenda,+Pontho imwe mwakhazikisa kukhulupirika kwanu kudzulu.”   Imwe mwalonga: “Ndacita cibverano na munthu adasankhula ine;+Ine ndadumbira kuna ntumiki wanga Dhavidhi:+   ‘Ndinadzakhazikisa mwanako*+ mbakhala kwenda na kwenda,Pontho ndinadzawangisa mpando wako waumambo kuna ubalwi na ubalwi.’”+ (Sela)   Yahova, kudzulu kusasimba mabasa anu akudzumisa,Inde, nsoka wa anthu anu akucena usasimba mwakugaluza kukhulupirika kwanu.   Mbani anakwanisa kulandaniswa na Yahova kudzulu?+ Pakati pa ana a Mulungu,+ mbani adalandana na Yahova?   Mulungu asafunika kugopiwa pakati pa nsoka* wace wa anyakucena;+Kuna onsene ali nʼkhundu mwace, iye ndi wankulu kakamwe, pontho asagopesa.+   Yahova Mulungu wa anyankhondo,Mbani wamphambvu ninga imwe Yahova?*+ Ndimwe wakukhulupirika mu pinthu pyonsene.+   Imwe musatonga ukali wa bara;+Mabimbi ace angakapira mwamphambvu, imwe musaathowesa.+ 10  Imwe mwanyedza Raabhe,*+ mbamunsiya ninga munthu wakufa.+ Mwabalalisa anyamalwa anu na nkono wanu wamphambvu.+ 11  Kudzulu ndi kwanu, pontho dziko yapantsi ndi yanu;+Mataka na pinthu pyonsene piri mwenemu,+ adapicita ndimwe. 12  Imwe mwacita kunterero na kunkwiriro;Phiri ya Tabhori+ na ya Ermoni+ isasimba dzina yanu mwakutsandzaya. 13  Nkono wanu ndi wamphambvu;+Djanja yanu ndi yamphambvu;+Djanja yanu yamadyo isakuzwa.+ 14  Udidi na ulungami walikhisa mpando wanu waumambo;+Ufuni wakukhonda mala na kukhulupirika piri pamaso panu.+ 15  Yakutsandzaya ndi mbumba inadziwa kukhuwa mwakutsandzaya.+ Iyo isafamba na ceza ca nkhope yanu, imwe Yahova. 16  Ntsiku zonsene iyo isatsandzaya thangwi ya dzina yanu,Pontho isakuzwa thangwi ya ulungami wanu. 17  Thangwi imwe musaicitisa kukhala ya mphambvu na ya mbiri,+Pontho tingakhala akutawirika kuna imwe, mphambvu* zathu zisathimizirika.+ 18  Xango yathu isabuluka kuna Yahova,Pontho mambo wathu abuluka kuna Wakucena wa Izraeli.+ 19  Pa ndzidzi unoyu imwe mwalonga mʼmasomphenya kuna anthu anu akukhulupirika kuti: “Ndinapereka ciphedzo kuna nyankhondo wamphambvu;+Ine ndapasa cidzo munthu adasankhula ine pakati pa mbumba.+ 20  Ndasankhula Dhavidhi ntumiki wanga;+Ndandzodza na mafuta anga akucena.+ 21  Ine ndinadzamʼphedza na djanja yanga,+Pontho ndinadzamuwangisa na nkono wanga. 22  Nkhabepo nyamalwa anafuna kunkakamiza toera kuendesa miyoni,Pontho nee munthu mʼbodzi wakusowa ulungami anafuna kumponderera.+ 23  Ine ndinadzapeya anyamalwa ace pamaso pace,+Pontho ndinadzapha ale anamuida.+ 24  Ndinadzampangiza kukhulupirika kwanga na ufuni wanga wakukhonda mala,+Ine ndinadzathimizira mphambvu* zace thangwi ya dzina yanga. 25  Ndinadzaikha djanja yace* padzulu pa bara,Pontho ndinadzaikha djanja yace yamadyo padzulu pa mikulo.+ 26  Iye anadzandicemera mbalonga: ‘Imwe ndimwe Babanga,Mulungu wanga na Mwala wanga wakupulumukira.+ 27   Ine ndinadzancitisa kukhala ninga mwana wakutoma kubalwa,+Wankulu kakamwe kupiringana amambo a pa dziko yapantsi.+ 28  Kwenda na kwenda ine ndinadzampangiza ufuni wanga wakukhonda mala,+Pontho cibverano cidacita ine na iye nkhabe kudzafudzika.+ 29  Ndinadzalikhisa mwanace* kwenda na kwenda,Pontho ndinadzacitisa kuti mpando wace waumambo ukhale wakuwanga kakamwe ninga kudzulu.+ 30  Anace angasiya mwambo wanga,Mbakhonda kufamba mwakubverana na mitemo yanga,* 31  Iwo angapwaza pitsogolero pyanga,Mbakhonda kutoweza matongero anga, 32  Penepo ine ndinadzaatcunyusa na ntcamu thangwi yakukhonda kwawo bvera,+Pontho ndinadzaatcunyusa na mitcamu thangwi ya madawo awo. 33  Mbwenye cipo ndinadzasiya kupangiza ufuni wanga wakukhonda mala kuna iye,+Pontho nee ndinasiya kukwanirisa pikiro yanga.* 34  Nee ndinadzakhonda kukwanirisa cibverano canga+Peno kucinja pidalonga mulomo wanga.+ 35  Ninga Wakucena, ine ndadumbira kabodzi basi;Nee ndinadzalonga uthambi kuna Dhavidhi.+ 36  Mwanace* anadzakhala kwenda na kwenda;+Mpando wace waumambo unadzakhala ninga dzuwa patsogolo panga.+ 37  Mpando wace waumambo unadzalikhiswa mbukhala kwenda na kwendaNinga mwezi wakuti ndzidzi onsene usaoneka* mʼmakole.” (Sela) 38  Mbwenye imwe mwanʼkhonda mbamunsiya;+Imwe mwaipirwa kakamwe na nyakudzodzwa wanu. 39  Imwe mwakhonda cibverano cidacita imwe na ntumiki wanu;Mwapswipisa nthimba yace pidaiponya imwe pantsi. 40  Imwe mwagwisa mipanda yace ya miyala;*Mwacitisa mbuto zace zakutsidzikizika kukhala madembe. 41  Onsene anapita na njira asatapata pinthu pyace;Anthu anakhala dhuzi na iye asanserusa.+ 42  Imwe mwacitisa anyamalwa ace kuwina;*+Mwacitisa anyamalwa ace onsene kukhala akutsandzaya. 43  Imwe mwafondola supada yace,Pontho mwancitisa kuti akhonde kuwina kunkhondo. 44  Imwe mwamalisa mbiri ikhali na iye,Pontho mwaponya pantsi mpando wace waumambo. 45  Imwe mwacepesa ntsiku za uphale wace;Mbamuncitisa kukhala na manyadzo. (Sela) 46  Imwe Yahova, munabisala mpaka lini? Mpaka kwenda na kwenda?+ Kuipirwa kwanu kunapitiriza kugaka ninga moto? 47  Kumbukani kuti umaso wanga ndi wa ndzidzi wakucepa!+ Pidacita imwe anthu onsene nee mukhali na cifuniro? 48  Ndi munthu upi wakuti anakwanisa kukhala mʼmaso mbakhonda kufa?+ Kodi alipo anakwanisa kupulumusika ku mphambvu ya Nthumbi?* (Sela) 49  Yahova, ali kupi mabasa anu akale anapangiza ufuni wanu wakukhonda mala,Akuti mwadumbira kuna Dhavidhi thangwi ya kukhulupirika kwanu?+ 50  Yahova, kumbukani kutikanwa kunacitwa atumiki anu;Pontho ndisapirira* kutikanwa kunacitwa ine na mbumba yonsene; 51  Yahova, kumbukani kuti anyamalwa anu asatikana kakamwe;Iwo asatikana nyakudzodzwa wanu mʼmbuto zonsene zinaenda iye. 52  Yahova mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni! Ameni!+

Pidzindikiro Pyapantsi

Onani .
Fala na Fala: “mbeu yako.”
Peno: “kugopiwa pa nsonkhano.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Pisapangiza kuti “Raabhe” unoyu ndi Ejitu peno Farau.
Fala na Fala: “nyanga yathu isakula.”
Fala na Fala: “nyanga.”
Peno: “utongi wace.”
Fala na Fala: “mbeu yace.”
Peno: “mantongero anga.”
Fala na Fala: “Nee ndinadzasiya kukhulupirika kwanga.”
Fala na Fala: “Mbeu yace.”
Fala na Fala: “wakuti ndi mboni wakukhulupirika.”
Peno: “mathanga ace a miyala.”
Fala na Fala: “mwalamusa nkono wamadyo wa anyamalwa ace.”
Fala na Fala: “mʼmanja mwa Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “ndisakoya ncifuwa mwanga.”