Masalmo 135:1-21

  • Simbani Yahova thangwi ya ukulu wace

    • Pirengo na pidzindikiro pidapangizwa Ejitu (8, 9)

    • “Dzina yanu ndi ya kwenda na kwenda” (13)

    • Alungu akusowa umaso (15-18)

135  Simbani Yahova!* Simbani dzina ya Yahova;Imwe atumiki a Yahova, nsimbeni,+   Imwe anatumikira panyumba ya Yahova,Pa kintalo ya nyumba ya Mulungu wathu.+   Simbani Yahova, thangwi Yahova ndi wadidi.+ Imbani nyimbo toera kusimba dzina yace, thangwi pyenepi ndi pyadidi.   Thangwi Yahova asankhula Yakobe toera akhale ntumiki wace,Asankhula Izraeli ninga mbumba yace yakufunika.*+   Thangwi ine ndisadziwa mwadidi kuti Yahova ndi wankulu;Mbuyathu ndi wankulu kakamwe kupiringana alungu anango onsene.+   Yahova asacita pyonsene pinafuna iye+Kudzulu na pa dziko yapantsi, mʼmabara na mʼmbuto zonsene zakuzika.   Iye asacitisa makole kukwira kudzulu kubulukira kunkhomo kwa dziko yapantsi;Iye asacitisa kucetuma mu ndzidzi unabvumba madzi;Iye asacitisa mphepo kubuluka pa mbuto inaikoya iye.+   Iye apha ana autombo a ku Ejitu,Ana a anthu na a pinyama.+   Iye apangiza pidzindikiro, pontho acita pirengo ku Ejitu,+Iye acita pyenepi kuna Farau na kuna atumiki ace onsene.+ 10  Iye akunda madzindza mazinji+Pontho apha amambo amphambvu:+ 11  Sihoni mambo wa Aamori,+Ogi mambo wa ku Bhasani,+Pontho akunda maumambo onsene a ku Kanani. 12  Iye apereka dziko yawo ninga unthaka,Aipereka ninga unthaka kuna mbumba yace Izraeli.+ 13  Yahova, dzina yanu ndi ya kwenda na kwenda. Yahova, mbiri yanu* inadzakhala kwenda na kwenda.+ 14  Thangwi Yahova anadzatsidzikiza* mbumba yace,+Pontho iye anadzabvera ntsisi atumiki ace.+ 15  Alungu* a anthu a madzindza anango acitwa na parata na ouro,Pinthu pidacitwa na manja a anthu.+ 16  Iwo ali na mulomo, mbwenye nkhabe kwanisa kulonga;+Ali na maso, mbwenye nkhabe kwanisa kuona; 17  Iwo ali na makutu, mbwenye nkhabe kwanisa kubva. Nkanwa mwawo nkhabemo muya.+ 18  Anthu anaacita anadzakhala sawasawa na iwo,+Kuphatanizambo onsene ananyindira alungu anewa.+ 19  Mbumba ya Izraeli, simbani Yahova. Dzindza ya Aroni, simbani Yahova. 20  Dzindza ya Levi, simbani Yahova.+ Imwe munagopa Yahova, simbani Yahova. 21  Mbasimbwe Yahova kubulukira ku Sioni,+Ule anakhala mu Yerusalemu.+ Simbani Yahova!*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “cinthu cace cakufunika.”
Peno: “dzina.” Fala na Fala: “kubvekera.”
Peno: “anadzabvunulira.”
Fala na Fala: “Madzimunthu.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.