Masalmo 34:1-22

  • Yahova asapulumusa atumiki ace

    • “Tendeni tonsene tipase mbiri dzina yace” (3)

    • Anju wa Yahova asatsidzikiza (7)

    • “Yeserani, pontho onani kuti Yahova ndi wadidi” (8)

    • ‘Nee gogodo yace ibodzi yaswiwa’ (20)

Nyimbo ya Dhavidhi, mu ndzidzi udacita iye pinthu ninga nyansala+ pamaso pa Abhimeleki, penepo iye anʼthamangisa mbabuluka. א [Alefi] 34  Ndzidzi onsene ndinasimba Yahova;Ndinansimba na mulomo wanga kwenda na kwenda. ב [Bheti]   Ine ndinadzapasa mbiri Yahova;+Anthu akucepeseka anadzabva mbakomerwa. ג [Gimeli]   Lemedzani Yahova pabodzi na ine;+Tendeni tonsene tipase mbiri dzina yace. ד [Dhaleti]   Ine ndacita phembero kuna Yahova, pontho iye anditawira.+ Iye andipulumusa ku pinthu pyonsene pikhagopa ine.+ ה [He]   Anyakutsandzaya ndi ale ananʼnyindira;Pontho iwo nee anadzapaswa manyadzo. ז [Zaine]   Munthu uyu wakucepeseka acemera, pontho Yahova amubva. Iye ampulumusa mu nyatwa zace zonsene.+ ח [Heti]   Anju wa Yahova asatsidzikiza anthu onsene ananʼgopa,+Pontho iye asaapulumusa.+ ט [Tete]   Yeserani, pontho onani kuti Yahova ndi wadidi;+Nyakutsandzaya ndi munthu anathawira kuna iye. י [Yodhe]   Gopani Yahova, imwe monsene munantumikira,*Thangwi ale ananʼgopa nkhabe cinthu cinasowa iwo.+ כ [Kafe] 10  Ngakhale nkhalamu zingʼono zakuwanga zisabvambo njala,Mbwenye ale anasaka Yahova nkhabe kusowa nee cinthu cibodzi cadidi.+ ל [Lamedhi] 11  Ananga, bwerani, ndibvesereni;Ndinakupfundzisani kugopa Yahova.+ מ [Memi] 12  Pakati panu, mbani anakomerwa na umaso,Mbafuna kuona ntsiku zizinji zadidi?*+ נ [Nuni] 13  Khala ndi tenepo, tsidzikizani lirimi yanu ku pinthu pyakuipa,+Pontho milomo yanu ikhonde kulonga uthambi.+ ס [Sameki] 14  Calirani pinthu pyakuipa, mbamucita pinthu pyadidi;+Sakani ntendere, pontho pitirizani kukhala nawo.+ ע [Ayine] 15  Maso a Yahova asayangʼana anthu akulungama,+Pontho makutu ace asabvesera nʼkhuwo wawo wakuphemba ciphedzo.+ פ [Pe] 16  Mbwenye Yahova asapasira nkhodolo ale anacita pinthu pyakuipa,Iye anadzaafudza pa dziko yapantsi, pontho nkhabe anafuna kuakumbukira.+ צ [Tsadhe] 17  Iwo akhuwa, pontho Yahova aabva;+Iye aapulumusa mu nyatwa zawo zonsene.+ ק [Kofi] 18  Yahova ali dhuzi na ale anatamba nyatwa;+Iye asapulumusa ale akuti atsukwala.*+ ר [Rexi] 19  Nyatwa za munthu wakulungama ndi zizinji,+Mbwenye Yahova asampulumusa mu nyatwa zenezi zonsene.+ ש [Xini] 20  Iye asatsidzikiza magogodo ace onsene;Nee gogodo ibodzi yaswiwa.+ ת [Tau] 21  Cidengwa cinadzapha munthu anacita pyakuipa;Ale anaida anthu akulungama anadzakhala na mulando. 22  Yahova asaombola umaso wa atumiki ace;Ale anathawira kuna iye nee anadzakhala na mulando.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “imwe adasankhulwa toera kuphata basa yace.”
Peno: “zakutsandzayisa.”
Peno: “ale adafewa manungo.”