Masalmo 48:1-14

  • Sioni ndi nzinda wa Mambo Wankulu

    • Kutsandzaya pa dziko yonsene yapantsi (2)

    • Onani mwadidi nzinda na nyumba zace za ndzulu (11-13)

Nyimbo ya ana a Kora.+ 48  Yahova ndi wankulu, pontho athema kakamwe kusimbwaMu nzinda wa Mulungu wathu, paphiri yace yakucena.   Phiri ya Sioni yakuti iri kucisa cakutali ca kunkwiriro,Ndi yakubalika thangwi yakulapha kwayo na yakutsandzayisa pa dziko yonsene yapantsi,+Pontho ndi nzinda wa Mambo Wankulu.+   Mulungu apangizika kuti iye ndi mbuto yakuthawira yakutsidzikizika*Kuna nyumba za ndzulu za mu nzinda unoyu zakuzungulirwa na mipanda yakuwanga.+   Onani! Amambo agumanyikana;*Iwo abwera pabodzi pene.   Pidaona iwo nzinda unoyu, iwo adzumatirwa. Iwo asowa cakucita mbathawa thangwi yakugopa.    Kweneko iwo atoma kudzadzamira,Iwo akhabva kupha ninga nkazi wakuti ali kubala.   Na mphepo yakumabulukiro a dzuwa, imwe mwafudza mabote a ku Tarsi.   Pinthu pidabva ife mbapilongwa, tapiona na maso athu Mu nzinda wa Yahova wa anyankhondo, mu nzinda wa Mulungu wathu. Mulungu analikhisa nzinda unoyu kwenda na kwenda.+ (Sela)   Imwe Mulungu, ife tisanyerezera pya ufuni wanu wakukhonda mala,+Mu templo yanu. 10  Ninga dzina yanu, imwe Mulungu, mbiri yanuYafika mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.+ Djanja yanu yamadyo yadzala na ulungami.+ 11  Phiri ya Sioni+ mbitsandzaye,Mizinda ya* ku Yuda mbitsandzaye thangwi ya kutonga kwanu.+ 12  Zungulirani Sioni; fambani nʼkhundu mwace;Lengesani nyumba zace za ndzulu.+ 13  Nyerezerani mwadidi mipanda yace yakuwanga.+ Onani mwadidi nyumba za ndzulu za nzinda unoyu,Toera mudzalonge pyenepi kuna madzindza antsogolo. 14  Thangwi Mulungu adacita pinthu pyenepi ndi Mulungu wathu+ kwenda na kwenda. Iye anatitsogolera kwenda na kwenda.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”
Peno: “abverana mbagumanyikana.”
Fala na Fala: “Ana akazi a.”
Munjira inango: “mpaka kufa kwathu.”