Masalmo 51:1-19

  • Phembero ya munthu wakutcunyuka

    • Kudawa kutomera mʼmimba (5)

    • “Tsukani madawo anga” (7)

    • “Ndipaseni ntima wakucena” (10)

    • Ntima wakutcunyuka usakomeresa Mulungu (17)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi idaimba iye mu ndzidzi udaenda mprofeta Natani kalonga na Dhavidhi pidamala iye kupita mʼmabonde na Bhatisebha.+ 51  Mulungu, ndibvereni ntsisi thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala.+ Fudzani madawo anga thangwi ya ntsisi zanu zikulu.+   Bulusani midonthi ya madodo anga,+Pontho ndiceneseni ku madawo anga.+   Thangwi ine ndisadziwa mwadidi madawo anga,Pontho ndisaona* madawo anga ntsiku zonsene.+   Kusiyapo anthu onsene, ine ndadawira imwe;+Ine ndacita pinthu pyakuipa pamaso panu.+ Natenepa, pinalonga imwe ndi pyakulungama,Njira yanu yakutonga ndi yadidi.+   Onani! Ine ndabalwa na mulando wa madawo,Pontho ndine nyakudawa kutomera mu ndzidzi udamita mai wanga mimba yanga.+   Mwandimomwene, imwe musakomerwa mungaona undimomwene muntima mwa munthu;+Ndiphedzeni toera ndikhale na ntima waudziwisi.   Tsukani madawo anga na isopo toera ine ndikhale wakucena;+Ndisambiseni toera ndikhale wakucena kakamwe ninga matalala.+   Ndicitiseni kukhala wakukomerwa na wakutsandzaya,Toera atsandzaye magogodo adaswa imwe.+   Lekani kuyangʼana* madawo anga,+ Pontho fudzani* madodo anga onsene.+ 10  Mulungu, ndipaseni ntima wakucena,+Pontho ndipaseni manyerezero mapswa na akukhazikika.+ 11  Lekani kundithamangisa pamaso panu;Pontho lekani kubulusa nzimu wanu wakucena kuna ine. 12  Ndipaseni pontho kutsandzaya kukhali na ine mu ndzidzi udandipulumusa imwe;+Ndicitiseni kukhala na cifuno* cakukubverani. 13  Ndinadzapfundzisa njira zanu ale anaswa mitemo yanu,+Toera anyakudawa abwerere kuna imwe. 14  Imwe Mulungu, Mulungu wacipulumuso canga,+ ndipulumuseni ku mulando wa ciropa,+ Toera lirimi yanga ilonge ulungami wanu mwakutsandzaya.+ 15  Yahova, fungulani mulomo wanga,Toera ndikwanise kukusimbani.+ 16  Thangwi imwe nkhabe kufuna ntsembe, mbidakhala tenepo, ine mbidaipereka kuna imwe;+Imwe nkhabe kukomerwa na ntsembe zakupiswa.+ 17  Mulungu asatawira ntsembe za ntima wakusandikika;Mulungu, imwe nkhabe kukhonda* ntima wakutcunyuka na wakutsukwala.+ 18  Citani pinthu pyadidi kuna Sioni;Mangani pontho mipanda ya Yerusalemu. 19  Penepo imwe munadzakomerwa na ntsembe za anthu akulungama,Ntsembe zakupiswa na ntsembe zamumphu;Buluka penepo, ngʼombe zimuna zinadzaperekwa ninga ntsembe pa guwa yanu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndisakumbuka.”
Peno: “thimisani.”
Fala na Fala: “bisani nkhope yanu ku.”
Fala na Fala: “Ndiphedzeni toera ndikhale na cifuno.”
Peno: “kupwaza.”