Masalmo 94:1-23

  • Phembero toera Mulungu atcunyuse anyamalwa ace

    • “Mpaka lini anyakucita pyakuipa anapitiriza?” (3)

    • Kusandikwa na Yahova kusacitisa munthu kutsandzaya (12)

    • Mulungu nkhabe kudzaduwala mbumba yace (14)

    • ‘Kuphatisira mwambo toera kubweresa nyatwa’ (20)

94  Yahova Mulungu, imwe wakuti musabwezera pyakuipa kuna anyakucita pyakuipa,+Mulungu wakuti musabwezera pyakuipa kuna anyakucita pyakuipa, pangizani mbiri yanu.   Lamukani, imwe Ntongi wa dziko yapantsi.+ Tcunyusani anthu akudzikuza thangwi ya pidacita iwo.+   Yahova, mpaka lini,Mpaka lini anyakucita pyakuipa anapitiriza kutsandzaya?+   Iwo nkhabe nyerezera angafuna longa, pontho asalonga mwakudzikuza;Anyakucita pyakuipa onsene asagaya.   Yahova, iwo asanyedza mbumba yanu,+Pontho asathabusa unthaka wanu.   Iwo asapha akazi adaferwa na amunawo na anthu a dziko inango,Pontho asapha ana aumphawi.*   Iwo asalonga: “Yahova* nee akuona pyenepi;+Mulungu wa Yakobe nee asadziwa pinacitika.”+   Imwe anthu akusowa ndzeru, bvesesani ipi;Imwe madzemwa, munakhala lini na udziwisi?+   Kodi Ule adacita* makutu, nkhabe kwanisa kubva? Ule adacita maso, nkhabe kwanisa kuona?+ 10  Ule anasumula madzindza, anacimwana kusandika?+ Ndiye anapasa anthu udziwisi.+ 11  Yahova asadziwa manyerezero a anthu,Iye asadziwa kuti manyerezero awo ndi ninga muya.+ 12  Yahova,* nyakutsandzaya ndi munthu anasandikwa na imwe,+Ule anapfundzisa imwe mwambo wanu,+ 13  Toera iye akhonde kudzudzumika mu ntsiku za nyatwa,Mpaka anyakucita pyakuipa akumbirwe djenje.+ 14  Thangwi Yahova nkhabe kudzaduwala mbumba yace,+Pontho nkhabe kudzasiya unthaka wace.+ 15  Anthu anadzatongwa pontho mwaulungami,Anthu onsene a mitima yadidi anadzaphedzera ulungami. 16  Mbani anafuna kunditsidzikiza kuna anthu akuipa? Mbani anafuna kundiphedza toera kukunda anyakucita pyakuipa? 17  Yahova mbadakhonda kukhala mʼphedzi wanga,Ine mbidafa mwakucimbiza.+ 18  Pidalonga ine kuti: “Miyendo yanga ikutherezeka,” Imwe Yahova mwanditsidzikiza na ufuni wanu wakukhonda mala.+ 19  Pidakundwa* ine na kupswipa ntima,*Imwe mwandibalangaza mbandikhala wakukhurudzika.*+ 20  Imwe cipo munatonga pabodzi na atongi* anacita pyakuipa,Thangwi iwo asaphatisira mwambo toera kubweresa nyatwa.+ 21  Munjira yakuipa iwo asakutira munthu wadidi,*+Pontho asatonga kuti munthu wakusowa mulando aphiwe.*+ 22  Mbwenye Yahova anadzakhala mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika,*Mulungu wanga ndi mwala wanga wakuthawira.+ 23  Iye anacitisa kuti pinthu pyawo pyakuipa piadzere.+ Iye anaphatisira pyakuipa pinacita iwo toera kuafudza.* Yahova Mulungu wathu anadzaafudza.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ana adaferwa na pai.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “adasasanya.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “Pikhapitiriza.”
Peno: “kubalalika kwa manyerezero.”
Peno: “cibalangazo canu cakhurudza ntima wanga.”
Peno: “anyakutonga miseru.” Fala na Fala: “mpando waumambo.”
Fala na Fala: “Pontho asapasa mulando ciropa ca munthu wakusowa mulando.”
Peno: “umaso wa munthu wakulungama.”
Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”
Fala na Fala: “kuamatamisa.”
Fala na Fala: “anadzaamatamisa.”