Masalmo 140:1-13

  • Yahova ndi Mpulumusi wamphambvu

    • Anyakucita pyakuipa akhala ninga nyoka (3)

    • Ale anacita pyauphanga anadzafudzwa (11)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 140  Yahova, ndipulumuseni kuna anthu anacita pyakuipa;Nditsidzikizeni kuna anthu anacita pyauphanga,+   Nditsidzikizeni kuna ale anacita masasanyiro akuipa mʼmitima mwawo,+Pontho akuti ntsiku zonsene asasosa nthonga.   Iwo asanoza malirimi awo mbakhala ninga a nyoka;+ Pamulomo pawo pana venenu ninga ya nyoka.+ (Sela)   Yahova, nditsidzikizeni mʼmanja mwa ale anacita pyakuipa;+Nditsidzikizeni kuna ale anacita pyauphanga,Kuna ale ananditeyera nsampha toera ndigwe.   Anthu akudzikuza asandibisira nsampha;Iwo asakwata nkhambala mbanditeyera ukonde* nʼkhundu mwa njira.+ Iwo asanditeyera misampha.+ (Sela)   Ine ndalonga kuna Yahova: “Imwe ndimwe Mulungu wanga. Yahova, bveserani kudembetera kwanga toera kuphemba ciphedzo.”+   Imwe Yahova, Mbuya Wankulu Kakamwe, Mpulumusi wanga wamphambvu,Imwe musanditsidzikiza* pa ntsiku ya nkhondo.+   Yahova, lekani tawirisa kuti anyakucita pyakuipa acite pinafuna iwo. Lekani tawirisa kuti pyakuipa pinanyerezera iwo piafambire mwadidi, toera iwo akhonde kudzikuza.+ (Sela)   Pinthu pyakuipa pinalonga ale adandizunguliraMbapigwere pa misolo pawo.+ 10  Mbabvumbirwe na makala akugaka moto.+ Mbaponywe pa moto,Mbaponywe mʼmadjenje akuzika*+ toera akhonde kulamuka pontho. 11  Nyapsweda mbaleke kugumana mbuto pa dziko yapantsi.+ Uipi mbutowerere ale anacita pyauphanga toera kuafudza. 12  Ine ndisadziwa kuti Yahova anadzatsidzikiza anthu akucepeseka,Pontho anadzacitira ulungami anthu akutcerenga.+ 13  Mwandimomwene anthu akulungama anadzasimba dzina yanu;Anthu adidi anadzakhala patsogolo panu.*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “malitcera akusodza nawo ntsanga.”
Fala na Fala: “mwatsidzikiza nsolo wanga.”
Peno: “mʼmadjenje a madzi.”
Peno: “anadzakhala pana imwe.”