Masalmo 27:1-14

  • Yahova ndi mbuto yanga yakubisalira yakutsidzikizika

    • Kulemedza templo ya Mulungu (4)

    • Maseze anyakubala akhonde kutitsalakana Yahova anatitsalakana (10)

    • “Dikhirani Yahova” (14)

Nyimbo ya Dhavidhi. 27  Yahova ndi ceza canga+ na mpulumusi wanga. Mbani pontho anafuna ine kugopa?+ Yahova ndi mbuto yanga yakubisalira.+ Mbani anafuna ine kugopa kakamwe?   Anyakuipa akuti ndi anyamalwa anga angabwera toera kundifudza,+Iwo ndiwo anafuna kugwegweduka mbagwa.   Maseze nsoka wa anyankhondo umange misasa yawo toera kumenyana na ine,Ntima wanga nkhabe kudzagopa.+ Maseze atomese nkhondo toera kumenyana na ine,Ngakhale tenepo, ndinapitiriza kunyindira Mulungu.   Ine ndaphemba cinthu cibodzi kuna YahovaCinthu ceneci ndi cinafuna ine,Kukhala panyumba ya Yahova ntsiku zonsene za umaso wanga,+Toera ndione udidi wa YahovaPontho toera ndiyangʼane mwakutsandzaya* templo yace.*+   Thangwi pa ntsiku ya nyatwa, iye anadzandibisa pa mbuto yace yakutsidzikizika;+Iye anadzandikoya mu nsasa wace;+Iye anadzandiikha padzulu pamwala.+   Cincino ine ndakunda anyamalwa anga adandizungulira;Ine ndinadzapereka ntsembe mu nsasa wace, mbandikhuwa mwakukomerwa;Ndinadzaimba nyimbo zakusimba Yahova.   Yahova, ndibvesereni ndingakucemerani;+Ndibvereni ntsisi, pontho nditawireni.+   Ntima wanga usandikumbusa matongero anu: “Sakani nkhope yanga.” Yahova, ine ndinasaka nkhope yanu toera ndiigumane.+   Lekani kundibisira nkhope yanu.+ Mungaipirwa, lekani kukhonda ntumiki wanu. Imwe ndimwe mʼphedzi wanga;+Lekani kundithawa peno kundisiya, imwe Mulungu mpulumusi wanga. 10  Maseze pai wanga na mai wanga andisiye,+Yahova anadzanditsalakana.+ 11  Ndipfundziseni njira zanu Yahova,+Nditsogolereni munjira yaulungami toera nditsidzikizike kuna anyamalwa anga. 12  Lekani kundipereka mʼmanja mwa anyamalwa anga,+Thangwi anthu asandicitira umboni wauthambi,+Pontho iwo asanditsalakana mwausumankha. 13  Mbandidakhonda kukhala na cikhulupiro cakuti ndinaona udidi wa Yahova mu dziko ya anthu ali mʼmaso,*+Ine nee mbandidakwanisa kupirira. 14  Dikhirani Yahova;+Khalani acipapo na amphambvu.*+ Inde, dikhirani Yahova.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwadidi.”
Peno: “mbuto yace yakucena.”
Munjira inango: “Ine ndiri na cikhulupiro cakuti ndinaona udidi wa Yahova mu dziko ya anthu ali mʼmaso.”
Peno: “mitima yanu mbikhale yakuwanga.”