Masalmo 42:1-11

  • Kusimba Mulungu ninga Mpulumusi Wankulu

    • Kufuna kakamwe Mulungu ninga mbawala inafuna madzi (1, 2)

    • “Thangwi yanji ndiri wakusowa cidikhiro?” (5, 11)

    • “Ndinadikhira Mulungu” (5, 11)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya ana a Kora.+ Masikili.* 42  Ninga mbawala yakuti isafuna kakamwe madzi,Ine ndisakufunani kakamwe Mulungu.   Ndiri na nyota ya Mulungu, Mulungu wandimomwene.+ Ndinaenda lini kunyumba ya Mulungu?*+   Masiku na masikati ndisalira nee kudya;Anthu asandisingirira ntsiku yonsene mbalonga: “Ali kupi Mulungu wako?”+   Ine ndisakumbuka pinthu ipi mbandifungula ntima wanga kuna imwe,Kale ine ndikhafamba na mwinji;Ine ndikhaenda pangʼono-pangʼono patsogolo pawo mpaka panyumba ya Mulungu,Na nʼkhuwo wakutsandzaya na wakupereka takhutaWa mwinji wakuti ukhacita phwando.+   Thangwi yanji ndiri wakusowa cidikhiro?+ Thangwi yanji ntima wanga usadzudzumika kakamwe? Ndinadikhira Mulungu,+Thangwi ndinapitiriza kunsimba ninga Mpulumusi wanga Wankulu.+   Mulungu wanga ndiri wakusowa cidikhiro.+ Na thangwi ineyi, ine ndakukumbukirani,+Pikhali ine ku dziko ya Yordani na padzulu pa mapiri a Ermoni,Pontho pikhali ine Paphiri ya Mizari.*   Madzi akuzika acemera madzi akuzikaThangwi yakukukuma kwa madzi anabuluka paphiri. Mabimbi anu onsene makulu andikunda.+   Namasikati, Yahova anapangiza ufuni wace wandimomwene kuna ine,Pontho namasiku, ndinadzaimba nyimbo thangwi ya iye, yakuti ndi phembero kuna Mulungu adandipasa umaso.+   Ndinapanga Mulungu wakuti ndi mwala wanga: “Thangwi yanji mwandiduwala?+ Thangwi yanji ndisafamba wakutsukwala thangwi yakupondererwa na nyamalwa wanga?”+ 10  Anyamalwa anga asanditikana mwakuipirwa kakamwe,Iwo asandisingirira ntsiku yonsene mbalonga: “Ali kupi Mulungu wako?”+ 11  Thangwi yanji ndiri wakusowa cidikhiro?Thangwi yanji ntima wanga usadzudzumika kakamwe? Ndinadikhira Mulungu,+ Thangwi ndinapitiriza kunsimba ninga Mpulumusi wanga Wankulu na Mulungu wanga.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Ndinaenda lini kaonekera pamaso pa Mulungu?”
Peno: “phiri ingʼono.”