Masalmo 91:1-16

  • Kukoyiwa pa mbuto yakubisika ya Mulungu

    • Kupulumuswa mu nsampha wa anyakusaka mbalame (3)

    • Kuthawira mʼmaphapido a Mulungu (4)

    • Kupulumuswa maseze pikwi pya anthu piphiwe (7)

    • Aanju atumwa toera kutsidzikiza (11)

91  Ule anakhala pa mbuto yakutsidzikizika ya Wakudzulu Kakamwe+Anadzakhala mu nʼthundzi wa Mulungu Wamphambvu Zonsene.+   Ine ndinalonga kuna Yahova: “Imwe ndimwe pakuthawira panga na citsidzikizo canga,+Pontho Mulungu wanga wakuti ndisanʼnyindira.”+   Thangwi iye anadzakupulumusa mu nsampha wa anyakusaka mbalame,Anadzakupulumusa ku muliri wakupha.   Iye anadzakutsidzikiza na maphapido ace,Pontho iwe unadzathawira pantsi pa maphapido ace.+ Kukhulupirika kwace+ kunadzakhala ninga xango ikulu+ na mpanda wacitsidzikizo.   Iwe nkhabe kudzagopa pinthu pyakugopswa pinacitika namasiku,+Nkhabe kudzagopa mapswimo anaponywa namasikati,+   Nkhabe kudzagopa muliri unazungulira ncidima,Nee kufudzwa kunacitika namasikati.   Anthu 1.000 anadzagwa nʼkhundu mwakoPontho anthu 10.000 anadzagwa kukhundu yako yamadyo,Mbwenye pyakuipa pyenepi nee pinadzacitika kuna iwe.+   Basi ene unadzaona pyenepi na maso akoMu ndzidzi unacitira iwe umboni kutcunyuswa* kwa anyakucita pyakuipa.   Nakuti iwe walonga: “Yahova ndi pakuthawira panga,” Wacita Wakudzulu Kakamwe kukhala mbuto yako yakutsidzikizika;+ 10  Nkhabe cakuipa cinafuna kukugwera,+ Pontho nkhabe muliri unafuna fika dhuzi na nsasa wako. 11  Thangwi iye anadzatuma aanju ace+ kuna iwe,Toera akutsidzikize mʼmbuto zonsene zinafamba iwe.+ 12  Iwo anadzakuphata na manja awo,+Toera mwendo wako ukhonde kumenyeka pamwala.+ 13  Unadzaponda nkhalamu ingʼono na mbadza;Iwe unadzaponda-ponda nkhalamu yamphambvu na nyoka ikulu.+ 14  Mulungu alonga: “Nakuti iye asandifuna kakamwe,* ine ndinadzampulumusa.+ Ine ndinadzantsidzikiza thangwi iye asadziwa* dzina yanga.+ 15  Iye anadzandicemera, pontho ine ndinadzantawira.+ Ine ndinadzakhala na iye mʼmidzidzi ya nyatwa.+ Ine ndinadzampulumusa na kumpasa mbiri. 16  Ine ndinadzancitisa kukhala na umaso mu ntsiku zizinji,+Pontho ndinadzancitisa kuona mphambvu zanga zakupulumusa.”*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kubwezerwa.”
Fala na Fala: “iye abwera ekhene kuna ine.”
Peno: “asatawira.”
Peno: “ndinadzamuonesa cipulumuso canga.”