Masalmo 40:1-17

  • Kupereka takhuta kuna Mulungu wakukhonda landanisika

    • Mabasa a Mulungu nkhabe lengeseka thangwi ndi mazinji (5)

    • Kuna Mulungu, ntsembe si cinthu cakufunika kakamwe tayu (6)

    • “Ine ndisakomerwa kucita pinafuna imwe” (8)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 40  Ine ndinadikhira Yahova na ntima onsene,Pontho iye akotama* toera kundibvesera, mbabva nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo.+   Iye andibulusa mu ncera wa madzi akukuka,Andibulusa nʼdjenje ya matope, Pontho aikha miyendo yanga pamwala;Iye andicitisa kufamba pantunda.   Buluka penepo, iye aikha nyimbo ipswa nkanwa mwanga,+Nyimbo yakusimba Mulungu wathu. Azinji anaona pyenepi mbadzumatirwa,Pontho anatoma kunyindira Yahova.   Nyakutsandzaya ndi ule ananyindira Yahova,Pontho ule wakuti nkhabe kukhala na anthu akukhonda kubvera, peno ale akuti nkhabe kukhulupira pinthu pyauthambi.*   Yahova Mulungu wanga,Imwe mwacita pinthu pizinji kakamwe,Mabasa anu akudzumisa ndi mazinji, pontho pinanyerezera imwe kuna ife ndi pizinji.+ Nkhabepo unango ninga imwe;+Ndikhafuna kulonga peno kufokotoza mabasa anu onsene,Mbwenye ndi mazinji kakamwe toera kualonga!+   Imwe nee mwafuna ntsembe na miyoni,+Mbwenye mwafungula makutu anga toera ndibvesere.+ Imwe nee mwaphemba ntsembe zakupiswa na ntsembe zinaperekwa thangwi ya madawo.+   Buluka penepo, ine ndalonga: “Onani! Ine ndabwera. Mʼbukhu* mwalembwa mphangwa zinalonga pya ine.+   Mulungu wanga, ine ndisakomerwa* kucita pinafuna imwe,+Pontho mwambo wanu uli muntima mwanga.+   Ndisamwaza mphangwa zadidi zaulungami mu mpingo ukulu.+ Yahova, imwe musadziwa mwadidiKuti ine nee ndisafunga mulomo wanga.+ 10  Ine nkhabe kubisa ulungami wanu muntima mwanga. Ndisalonga pya kukhulupirika kwanu na kupulumusa kwanu. Mu mpingo ukulu, ine nkhabe kubisa ufuni wanu wakukhonda mala na undimomwene wanu.”+ 11  Imwe Yahova, lekani kundikhondera ntsisi zanu. Ufuni wanu wakukhonda mala na undimomwene wanu mbunditsidzikize kwenda na kwenda.+ 12  Nyatwa zidandizungulira nkhabe lengeseka thangwi ndi zizinji kakamwe.+Madodo anga ndi mazinji kakamwe kwakuti nkhabe kuona kunaenda ine;+Iwo ndi mazinji kakamwe kupiringana tsisi ya munsolo mwanga, Pyenepi pisanditsukwalisa. 13  Yahova, ndibvereni ntsisi, pontho ndipulumuseni.+ Yahova, ndiphedzeni mwakucimbiza.+ 14  Onsene ale anafuna kundiphaMbapwazwe, pontho mbapaswe manyadzo. Onsene ale anatsandzaya na nyatwa zangaAnapasika manyadzo mbabwerera nduli. 15  Ale anandisingirira mbalonga kuti: “Ehe! Ehe!” Anadzakhala na manyadzo mbasowa cakulonga. 16  Mbwenye ale anakusakani+Anatsandzaya mbakomerwa thangwi ya imwe.+ Ale anakomerwa na cipulumuso canu, ndzidzi onsene mbalonge: “Mbasimbwe Yahova.”+ 17  Mbwenye ine ndine wakusowa ciphedzo na wakutcerenga;Yahova nditsalakaneni. Imwe ndimwe mʼphedzi wanga na muomboli wanga;+Mulungu wanga, lekani kudembuka.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “apendamisa khutu yace.”
Peno: “anyakulonga uthambi.”
Fala na Fala: “Mu mpukutu.”
Peno: “ndisafuna.”