Masalmo 45:1-17

  • Kumanga banja kwa mambo wakudzodzwa

    • Kulonga mafala adidi (2)

    • ‘Mulungu akupasani mphambvu yakutonga kwenda na kwenda’ (6)

    • Mambo akomerwa thangwi ya kubalika kwa mankhadzi wankazi (11)

    • Ana akhazikiswa ninga atsogoleri pa dziko yonsene yapantsi (16)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Maluwa.” Nyimbo ya ana a Kora.+ Masikili.* Nyimbo ya ufuni. 45  Muntima mwanga mwadzala na pinthu pyadidi. Ine ndalonga: “Nyimbo yanga isalonga* pya mambo.”+ Lirimi yanga mbikhale ninga cakulemba naco+ ca nyakulemba* waluso.+   Imwe mambo, ndimwe wakubalika kakamwe pakati pa ana a anthu. Nkanwa mwanu musabuluka mafala adidi.+ Na thangwi ineyi, Mulungu anadzakupasani nkhombo kwenda na kwenda.+   Imwe wamphambvu,+ mangirani supada yanu+ ncunu mwanu,Pabodzi na cilemedzo na ukulu wanu.+   Na ukulu wanu ndokoni kakunda* anyamalwa anu;+Kwirani kavalo yanu mbamumenya nkhondo thangwi ya anthu akucepeseka, undimomwene na ulungami.+ Djanja yanu yamadyo inadzacita* pinthu pyakudzumisa.   Mambo, mapswimo anu ndi akutwa, asacitisa anthu kugwa pamaso panu;+Iwo asalasa mitima ya anyamalwa a mambo.+   Mulungu ndiye anakupasani mphambvu* toera mutonge kwenda na kwenda;+Ndodo ya umambo wanu ndi yaulungami.+   Imwe mwafuna ulungami,+ mbamuida pyakuipa.+ Na thangwi ineyi, Mulungu akudzodzani+ na mafuta, mbakucitisani kukhala wakutsandzaya+ kakamwe kupiringana andzanu.   Nguwo zanu zisanunkhira mafuta a mira, alowe na kasiya;Kubulukira panyumba yanu ikulu yakubalikiswa na nyanga za ndzou, nyimbo zisakucitisani* kukhala wakutsandzaya.   Ana akazi a amambo ali pakati pa akazi analemedza imwe. Nyanyi alimira kunkono wanu wamadyo uku abalikiswa na ouro ya Ofire.+ 10  Iwe mwananga wankazi, bvesera mbubvesesa mafala anga;Duwala mbumba yako na nyumba ya babako. 11  Mambo anadzakufuna kakamwe thangwi ya kubalika kwako,Thangwi iye ndi mbuyako,Natenepa godama pamaso pace. 12  Mwana wankazi wa ku Tiro anabwera na muoni;Anthu akupfuma kakamwe anadzakusaka toera uaphedze. 13  Mwana wankazi wa mambo ali na cidzo cikulu nʼnyumba mwa mambo;*Nguwo zace zabalikiswa na ouro. 14  Iye anaendeswa kuna mambo uku adabvala nguwo zakubalika kakamwe.  Amiyali akhamperekera akuti ndi andzace anaendeswambo kuna iye.* 15  Iwo anadzaendeswa mwakutsandzaya na mwakukomerwa;Iwo anadzapita nʼnyumba mwa mambo. 16  Ananu anadzakhala pa mbuto za ambuyanu. Imwe munadzaakhazikisa ninga atsogoleri pa dziko yonsene yapantsi.+ 17  Ndinadzadziwisa dzina yanu kwenda na kwenda.+ Na thangwi ineyi, anthu anadzakusimbani kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Mabasa anga asalonga.”
Peno: “mulembi.”
Peno: “kawina.”
Fala na Fala: “inadzakupfundzisani.”
Fala na Fala: “Mulungu ndi mpando wako waumambo.”
Peno: “pyakuimba napyo pya nkhambala pisakucitisani.”
Fala na Fala: “nkati.”
Fala na Fala: “imwe.”