Masalmo 52:1-9

  • Kunyindira ufuni wakukhonda mala wa Mulungu

    • Kucenjezwa kwa ale anagaya na pinthu pyakuipa (1-5)

    • Munthu wakukhonda nyindira Mulungu asanyindira mpfuma (7)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Masikili.* Nyimbo ya Dhavidhi, mu ndzidzi udafika Dhoegi wa ku Edhomi mbapanga Sauli kuti Dhavidhi aenda kunyumba ya Aimeleki.+ 52  Iwe wamphambvu, thangwi yanji usagaya thangwi ya pinthu pyakuipa pinacita iwe?+ Ufuni wakukhonda mala wa Mulungu usakhala ndzidzi onsene.+   Lirimi yako ndi yakutwa ninga lezi,+Isanyerezera pyakuipa, pontho isalonga uthambi.+   Iwe usakomerwa kakamwe na pyakuipa kupiringana pyadidi,Usakomerwa kakamwe na kulonga uthambi kupiringana kulonga pinthu pyandimomwene. (Sela)   Iwe usakomerwa na mafala onsene akuipa,Iwe wakuti lirimi yako isalonga uthambi!   Na thangwi ineyi, Mulungu anadzakugwisa pantsi mbukhonda kulamuka pontho;+Iye anadzakukwata, mbakuponya kutali na nsasa wako;+Iye anadzakubulusa mu dziko ya anthu ali mʼmaso.+ (Sela)   Anthu akulungama anadzaona pyenepi mbadzumatirwa,+Pontho iwo anadzanseka,+ mbalonga:   “Onani munthu wakuti nee aikha Mulungu ninga pakuthawira pace,*+Mbwenye iye anyindira mpfuma zace zizinji+Pontho anyindira* pinthu pyakuipa pikhacita iye.”*    Mbwenye ine ndinadzakhala ninga muti wa mulivera wa masamba akubithimira nʼnyumba mwa Mulungu;Ine ndinanyindira ufuni wakukhonda mala wa Mulungu,+ kwenda na kwenda.   Ine ndinakusimbani kwenda na kwenda thangwi imwe mwacita pinthu;+Pamaso pa anthu anu akukhulupirika,Ine ndinadzadikhira dzina yanu,+ thangwi pyenepi mphyadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto yace yacitsidzikizo.”
Peno: “athawira ku.”
Fala na Fala: “nyatwa zikhasosa iye.”