Masalmo 44:1-26

  • Phembero yakuphemba ciphedzo

    • “Ndimwe adatipulumusa” (7)

    • “Ninga mabira anadikhira kuphiwa” (22)

    • “Lamukani toera mutiphedze!” (26)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya ana a Kora.+ Masikili.* 44  Mulungu, ife tabva na makutu athu,Ambuyathu atipanga+Pinthu pidacita imwe mu ntsiku zawo,Mu ntsiku zakale kakamwe.   Na djanja yanu, imwe mwathamangisa anthu a madzindza anango+Mbamuikha mwenemo ambuyathu.+ Imwe mwakunda madzindza mbamuathamangisa.+   Ambuyathu nee akwata dziko ineyi thangwi ya masupada awo,+Pontho iwo nee awina nkhondo thangwi ya mphambvu zawo.+Mbwenye iwo apulumuswa thangwi ya djanja yanu yamadyo,+ nkono wanu na ceza ca nkhope yanu, Thangwi imwe mwakomerwa nawo.+   Mulungu, imwe ndimwe Mambo wanga;+ Perekani cipulumuso cikulu kuna Yakobe.   Na mphambvu zanu, ife tinathamangisa anyamalwa athu;+Mu dzina yanu, ife tinakunda ale anatisandukira.+   Thangwi ine nkhabe kunyindira uta wanga,Pontho supada yanga nkhabe kundipulumusa.+   Ndimwe adatipulumusa mʼmanja mwa anyamalwa athu,+Ndimwe adapasa manyadzo ale akhatiida.   Imwe Mulungu, ife tinakusimbani ntsiku yonsene,Pontho tinadzasimba dzina yanu kwenda na kwenda. (Sela)   Mbwenye cincino imwe mwatikhonda mbamutipasa manyadzo,Pontho nee musaenda pabodzi na anyankhondo athu. 10  Imwe musaticitisa kuthawa anyamalwa athu;+Ale anatiida asatikwatira pyonsene pinafuna iwo. 11  Imwe mwatipereka kuna anyamalwa athu toera tiphiwe ninga mabira;Imwe mwatimwaza pakati pa madzindza anango.+ 12  Imwe mwagulisa mbumba yanu na ntengo wakucepa kakamwe;+Pidagulisa imwe nkhabe cidawina imwe.* 13  Imwe mwacitisa kuti anthu anakhala dhuzi na ife atipwaze,Pontho toera tisingirirwe na kusekwa na onsene anatizungulira. 14  Mwaticitisa kukhala ninga madzemwa* pakati pa madzindza,+Anthu angationa asatiseka mbasukusa misolo yawo. 15  Ndisakhala na manyadzo ntsiku yamumphu,Pontho ndakundwa na manyadzo anga, 16  Thangwi ya mafala awo akutikana na akusowa cilemedzo,Pontho thangwi ya nyamalwa wathu wakuti ali kutibwezera pyakuipa. 17  Pyenepi pyonsene pyacitika kuna ife, ngakhale tenepo nee takuduwalani,Pontho ife nee tafudza cibverano cidacita imwe na ife.+ 18  Mitima yathu nee yakusiyani;Pontho ife nee tasiya kufamba munjira yanu. 19  Imwe mwasiya toera tikundwe pa mbuto inagumanyikana mibindzi;*Mwatiphimbira na cidima cakuti bwerani mudzaone. 20  Khala ife taduwala dzina ya Mulungu wathuPeno talamusa manja athu mbaticita phembero kuna mulungu unango, 21  Kodi Mulungu nee mbadadziwa pyenepi? Iye asadziwa pinthu pidabisika muntima.+ 22  Thangwi ya imwe, ndzidzi onsene iwo asafuna kutipha;Pontho asationa ninga mabira anadikhira kuphiwa.+ 23  Yahova, thangwi yanji musakhala ninga mukugona?+ Lamukani toera mutiphedze. Lekani kutisiya kwenda na kwenda.+ 24  Thangwi yanji musabisa nkhope yanu? Thangwi yanji mwaduwala nyatwa zathu na kupondererwa kwathu? 25  Thangwi ife tagwiswa pantsi;Mimba zathu zapfinyirirwa pantsi.+ 26  Lamukani toera mutiphedze!+ Tipulumuseni* thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “na ntengo wawo.”
Fala na Fala: “nsangani.”
Peno: “anambwa a ntsanga.”
Fala na Fala: “Tiomboleni.”