Masalmo 32:1-11

  • Anyakutsandzaya ndi ale adalekererwa

    • “Ndabweka madawo anga kuna imwe” (5)

    • Mulungu asapasa udziwisi (8)

Nyimbo ya Dhavidhi. Masikili.* 32  Nyakutsandzaya ndi ule adalekererwa madodo ace, pontho madawo ace afudzwa.*+   Nyakutsandzaya ndi munthu wakuti nkhabe kupaswa mulando na Yahova,+Wakuti nkhabe nyengeza anango.   Pikhali ine wakumatama ndadzakhala wakusowa mphambvu thangwi ndzidzi onsene ndikhabulira.+   Thangwi djanja yanu ikhandilemera* masiku na masikati.+ Mphambvu zanga zamala kupwa ninga madzi mu ndzidzi wa malimwe. (Sela)   Pakumalisa ndabweka madawo anga kuna imwe;Nee ndabisa madodo anga.+ Ine ndalonga: “Ndinabweka madawo anga kuna Yahova.”+ Pontho imwe mwandilekerera madodo anga na madawo anga.+ (Sela)   Na thangwi ineyi, anthu onsene akukhulupirika anadzacita phembero kuna imwe+Mu ndzidzi wakuti ife tinakwanisa kukufendedzerani.+ Ngakhale nyatwa zakulandana na madzi makulu nee zinaakhuya.   Imwe ndimwe mbuto yanga yakubisalira;Munanditsidzikiza mu ndzidzi wa nyatwa.+ Munandicitisa kukhala pakati pa anthu akutsandzaya thangwi yacipulumuso canu.+ (Sela)   “Ndinadzakupasa udziwisi mbandikupfundzisa njira inafunika iwe kufamba.+ Ndinakuonera toera ukhale wakutsidzikizika, mbandikupasa uphungu.+   Lekani kukhala akusowa luso yakubvesesa pinthu ninga kavalo peno buru,+Yakuti isafunika kumangwa nkhambala pamulomo na munsolo,Toera ikwanise kukubverani.” 10  Anthu anacita pyakuipa asathabuka kakamwe;Mbwenye ale ananyindira Yahova asatsidzikizwa na ufuni Wace wakukhonda mala.+ 11  Tsandzayani thangwi ya pinacita Yahova, imwe anthu akulungama;Imwe anthu a mitima yadidi, khuwani mwakukomerwa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “alekererwa.”
Peno: “kuipirwa kwanu kukhandilemera.”