Masalmo 5:1-12

  • Yahova ndi mbuto yakuthawira ya anthu akulungama

    • Mulungu asaida pyakuipa (4, 5)

    • ‘Nditsogolereni mu ulungami wanu’ (8)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; aphatisira Neiloti* toera kuiimba. Nyimbo ya Dhavidhi. 5  Imwe Yahova, bveserani mafala anga;+Bvesesani kutsukwala kwanga.   Bveserani nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo,Imwe Mambo wanga na Mulungu wanga, thangwi ndisacita phembero kuna imwe.   Yahova, namacibese munadzabva fala yanga;+Namacibese ndinadzakupangani pinandidzudzumisa+ mbandidikhira ciphedzo canu.   Thangwi imwe ndimwe Mulungu wakuti nkhabe komerwa na pyakuipa;+Imwe nkhabe kukhala na munthu anacita pyakuipa.+   Anthu onsene akudzikuza nkhabe kudzalimira pamaso panu. Imwe musaida anthu onsene anacita pyakuipa;+   Imwe munadzafudza ale analonga uthambi.+ Yahova asaida anthu auphanga na anthu ananyengeza andzawo.*+   Mbwenye ine ndinapita nʼnyumba mwanu+ thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala;+Ine ndinadzagodama mbindiyangʼana ku templo yanu yakucena toera kupangiza kuti ndisakulemedzani kakamwe.+   Yahova, nditsogolereni mu ulungami wanu, thangwi anyamalwa anga andizungulira;Ndiphedzeni toera ndifambe mwadidi munjira zanu.+   Pyonsene pinalonga iwo nkhabe nyindirika;Mʼmitima mwawo asanyerezera pyakuipa basi;Makholongo awo ndi ninga nthumbi zakufunguka;Iwo asasimba mwaciphamaso na lirimi yawo.+ 10  Mbwenye imwe Mulungu munadzaatonga;Iwo anadzafa thangwi ya pinthu pyakuipa pinanyerezera iwo kucita.+ Ndaphata miyendo, athamangiseni thangwi yakunjipa kwa madawo awo,Pontho iwo akusandukirani. 11  Mbwenye onsene anathawira kuna imwe anadzakhala akutsandzaya;+Ndzidzi onsene iwo anadzakhuwa mwakukomerwa. Imwe munadzaatsidzikiza,Pontho ale anafuna dzina yanu anadzatsandzaya thangwi ya imwe. 12  Imwe Yahova munadzapasa nkhombo anthu akulungama;Kukomerwa nawo kwanu kunadzakhala ninga xango ikulu yacitsidzikizo kuna iwo.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “munthu anapha ndzace na nyauthambi.”