Masalmo 31:1-24

  • Kuthawira kuna Yahova

    • “Ine ndapereka umaso wanga mʼmanja mwanu” (5)

    • “Yahova, Mulungu analonga undimomwene” (5)

    • Udidi wa Mulungu ndi ukulu (19)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 31  Ine ndisathawira kuna imwe Yahova.+ Lekani tawirisa kuti ndipaswe manyadzo.+ Ndipulumuseni thangwi ya ulungami wanu.+   Kotamani* toera mundibvesere. Bwerani mwakucimbiza toera mudzandipulumuse.+ Khalani phiri yanga yakuthawira,Mbuto yakutsidzikizika toera kundipulumusa.+   Thangwi ndimwe mwala wanga na citsidzikizo canga;+Thangwi ya dzina yanu,+ imwe munandipangiza njira mbamunditsogolera.+   Imwe munadzandisudzula pa nsampha udanditeyera iwo mwacibisobiso,+Thangwi ndimwe pakuthawira panga.+   Ine ndapereka umaso* wanga mʼmanja mwanu.+ Yahova, Mulungu analonga undimomwene,* imwe mwandiombola.+   Ine ndisaida ale analambira madzimunthu akusowa basa,Mbwenye ndisanyindira Yahova.   Ine ndinadzatsandzaya kakamwe thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala,Thangwi imwe musaona kuthabuka kwanga;+Pontho musadziwa kunjipa kwa nyatwa zanga.*   Imwe nee mwandipereka mʼmanja mwa nyamalwa,Mbwenye imwe mwandiikha pa mbuto yakutsidzikizika.*   Ndibvereni ntsisi Yahova, thangwi ndiri kuthabuka. Nyatwa zacitisa kuti maso anga akhonde kuona mwadidi,+ pontho manungo anga* akhonde kukhala na mphambvu.+ 10  Umaso wanga uli wakutsukwala kakamwe+Thangwi yakutsukwala, pyaka pya umaso wanga pikumala na kubulira.+ Mphambvu zanga zikumala thangwi ya madodo anga;Magogodo anga nkhabebve mphambvu.+ 11  Anyamalwa anga onsene asandisingirira,+Makamaka ale anakhala dhuzi na ine. Pontho anthu anandidziwa asandigopa;Angandiona pakweca asandithawa.+ 12  Iwo andibulusa mʼmitima mwawo, mbandiduwala ninga ndafa;Ndiri ninga nkhali yakusweka. 13  Ndabva pinthu pizinji pyakuipa pinalongwa na anthu;Ndikugopa thangwi ndisathuswa mʼmbuto zonsene.+ Iwo asagumanyikanaMbabverana toera kundipha.+ 14  Mbwenye ine ndisanyindira imwe Yahova.+ Ine ndisalonga: “Imwe ndimwe Mulungu wanga.”+ 15  Umaso wanga uli mʼmanja mwanu. Ndipulumuseni mʼmanja mwa anyamalwa anga na mʼmanja mwa ale ananditcinga.+ 16  Bverani ntsisi ntumiki wanu.+ Ndipulumuseni thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala. 17  Yahova, lekani kutawirisa kuti ndipaswe manyadzo ndingakucemerani.+ Mbapaswe manyadzo anyakuipa;+Pontho mbamatamiswe Munthumbi.*+ 18  Citisani kuti milomo inalonga uthambi ikhonde kulonga,+Milomo yakuti isapwaza, pontho isalonga mwakudzikuza thangwi ya munthu wakulungama. 19  Udidi wanu ndi ukulu kakamwe.+ Imwe mwaukoyera ale anakugopani,+Pontho imwe mwaupangiza kuna anthu onsene, toera kuphedza ale anathawira kuna imwe.+ 20  Imwe munadzaakoya pa mbuto yanu yakubisika kakamwe dhuzi na imwe+Toera kuatsidzikiza ku pyakuipa pinanyerezera anthu toera kucita;Imwe munaabisa pa mbuto yanu yacitsidzikizoToera kuatsidzikiza kuna ale anaatikana.*+ 21  Mbasimbwe Yahova,Thangwi iye apangiza ufuni wace wakukhonda mala kuna ine+ munjira yakudzumisa pikhali ine pa nyatwa.+ 22  Ine ndasowa cakucita mbandilonga: “Ndinafudzwa pamaso panu.”+ Mbwenye imwe mwabva kudembetera kudacita ine kuna imwe toera kuphemba ciphedzo.+ 23  Funani Yahova, imwe monsene anthu akukhulupirika kuna iye!+ Yahova asatsidzikiza anthu akukhulupirika,+Mbwenye iye asatcunyusa kakamwe anthu akudzikuza.+ 24  Khalani acipapo na amphambvu,*+Imwe monsene munadikhira Yahova.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Pendamisani khutu yanu.”
Peno: “Mulungu wakukhulupirika.”
Peno: “mphambvu ya umaso.”
Peno: “kutsukwala kwanga.”
Peno: “pa mbuto ikulu.”
Peno: “umaso wanga na mʼmimba mwanga.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “kuna malirimi anthonga.”
Peno: “mitima yanu mbikhale yakuwanga.”