Masalmo 109:1-31

  • Phembero ya munthu wakutsukwala

    • “Basa yace ninga muyangʼaniri mbipaswe munthu unango” (8)

    • Mulungu ali kukhundu ya munthu wakutcerenga (31)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 109  Imwe Mulungu anasimba ine,+ lekani kumatama.   Anyakucita pyakuipa na anyakunyengeza asafungula milomo yawo toera kundilonga mwakuipa. Iwo asalonga uthambi thangwi ya ine;+   Iwo asandizungulira na mafala akuipa,Iwo asandilonga mwakuipa mwakusowa mathangwi.+   Ine ndingapangiza ufuni, iwo asanditcinga;+Mbwenye ine ndisapitiriza kucita phembero.   Ine ndisacita pyadidi, mbwenye iwo asandibwezera pyakuipa,+Ine ndisapangiza ufuni, mbwenye iwo asandiida.+   Mbatongwe na munthu wakucita pyakuipa;Mpingizi mbakhale kunkono wace wamadyo.   Iye angatongwa mbakhale na mulando;Ngakhale phembero inacita iye mbioniwe ninga madawo.+   Ntsiku za umaso wace mbazicepeswe;+Basa yace ninga muyangʼaniri mbipaswe munthu unango.+   Anace* mbakhale aumphawi,*Pontho nkazace mbakhale nzice. 10  Anace* mbandzendze ninga anyakuphemba-phemba,Mbabuluke mʼmadembe munakhala iwo toera aende kasaka cakudya. 11  Ule adanfiyarisi mbankwatire* pinthu pyace pyonsene,Pontho anthu anakhonda iye dziwa mbatapate pinthu pyace. 12  Mbakhonde kuoneka munthu toera kuntsalakana mwadidi,*Pontho mbakhonde kuoneka munthu toera kubvera ntsisi anace aumphawi.* 13  Adzukulu ace mbaphiwe;+Madzina awo mbaduwaliwe na ubalwi upswa. 14  Yahova mbakumbuke madodo a ambuyace,+Pontho mbaleke kufudzwa madawo a mai wace. 15  Yahova mbapitirize kunyerezera pinthu pidacita iwo;Pontho madzina awo mbaduwalike pa dziko yapantsi.+ 16  Thangwi mamuna unoyu aduwala kupangiza udidi,*+Mbwenye iye akhatcinga nyakupondererwa,+ nyakutcerenga na nyakutsukwalaToera kuapha.+ 17  Iye akhakomerwa kupasa anango dzedze, mbwenye dzedze yadzera iye;Iye nee akhafuna kupasa anango nkhombo, natenepa iye nee apaswa nkhombo. 18  Iye akhabvala madzedze ninga nguwo. Madzedze anewa adzapita mʼmanungo mwace ninga madzi,Iwo apita mʼmagogodo mwace ninga mafuta. 19  Madzedze ace mbakhale ninga nguwo zinabvala iye+Pontho ninga sintu* inabvala iye ndzidzi onsene. 20  Pyenepi ndipyo pinafuna kucita Yahova toera kutcunyusa ale ananditcinga+Na ale anandilonga mwakuipa. 21  Mbwenye imwe Yahova Mbuya Wankulu Kakamwe,Ndiphedzeni thangwi ya dzina yanu.+ Ndipulumuseni, thangwi ufuni wanu wakukhonda mala ndi wadidi.+ 22  Thangwi ndine wakusowa ciphedzo na wakutcerenga,+Pontho ntima wanga waphekeswa.+ 23  Ndiri kuzambazika ninga nʼthundzi wakumaulo;Mbandiponywa kutali ninga nyadzombe. 24  Mabondo anga agoboka thangwi yakukhonda kudya;Ndaonda, pontho manungo anga akumala.* 25  Ine ndadzakhala munthu anasingirira iwo.+ Iwo angandiona asasukusa misolo yawo.+ 26  Ndiphedzeni imwe Yahova Mulungu wanga;Ndipulumuseni thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala. 27   Iwo asafunika kudziwa kuti mwacita pyenepi na manja anu;Asafunika kudziwa kuti adacita pyenepi ndimwe Yahova. 28  Asiyeni andipase dzedze, mbwenye imwe ndipaseni nkhombo. Iwo angafuna kumenyana na ine, apaseni manyadzo,Mbwenye citisani kuti ntumiki wanu atsandzaye. 29  Mbapaswe manyadzo ale ananditcinga;Mbafinikizwe na manyadzo ninga akufinikizwa tunika.*+ 30  Mulomo wanga unadzasimba kakamwe Yahova;Ine ndinadzansimba pakati pa anthu azinji.+ 31  Iye anadzakhala kunkono wamadyo wa nyakutcerengaToera kumpulumusa mʼmanja mwa ale anankonesa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Anace amuna.”
Peno: “akusowa baba.”
Fala na Fala: “Anace amuna.”
Peno: “Nyakufiyarisi mbanteyere misampha toera ankwatire.”
Peno: “kumpangiza ufuni ukulu.”
Peno: “akusowa baba.”
Peno: “ufuni wakukhonda mala.”
Peno: “bhande.”
Fala na Fala: “Manungo anga aonda, nee ndakhumabve.”
Peno: “tunika yakusowa mikono.”