Masalmo 139:1-24

  • Mulungu asadziwa mwadidi atumiki ace

    • Nzimu wa Mulungu nkhabe kuthawika (7)

    • “Mwandicita mwadidi kakamwe” (14)

    • ‘Mwandiona mʼmimba mwa mama mbandidzati kubalwa’ (16)

    • “Nditsogolereni munjira ya kwenda na kwenda” (24)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 139  Yahova, imwe musandidinga, pontho musandidziwa.+   Imwe musadziwa ndingakhala pantsi, pontho ndingalamuka.+ Nakutali, imwe musadziwa pinanyerezera ine.+   Imwe musandiona ndingafamba, pontho ndingagona;Imwe musadziwa mwadidi njira zanga zonsene.+   Mbandidzati kulonga mafala na mulomo wanga,Imwe Yahova musadziwa kale pinafuna ine kulonga.+   Imwe mwandizungulira mʼmakhundu onsene, kutsogolo kwanga na nduli mwanga;Pontho imwe mwandiphata na djanja yanu.   Mphyakunentsa kakamwe kwa ine kudziwa pinthu pyenepi pyonsene. Nakuti mphyakudzumisa kakamwe, ine nkhabe kwanisa kupibvesesa.+   Ndinenda kupi ine toera kuthawa nzimu wanu,Pontho ndinenda kupi ine toera ndithawe nkhope yanu?+   Ndingaenda kudzulu, imwe munadzakhala kweneko,Ndingaenda kagona Munthumbi,* imwe munadzakhala mwenemo.+   Ndingamburuka mbandipita mu ceza cinaoneka kunja kungacaToera kuenda kakhala kunkhomo kwa bara, 10  Ngakhale kweneko djanja yanu inanditsogolera,Pontho imwe munanditsidzikiza na djanja yanu yamadyo.+ 11  Ine ndingalonga: “Cidima cinandibisa!” Penepo cidima ciri nʼkhundu mwanga cinadzakhala ceza. 12  Cidima nee cinadzakhala cakupswipa kakamwe kuna imwe,Mbwenye cidima cinadzakhala cakucena ninga ceza ca masikati;+Kuna imwe, cidima ndi sawasawa na ceza.+ 13  Thangwi imwe mwacita mpswiyo zanga;Imwe mwandikoya* mʼmimba mwa mai wanga.+ 14  Ine ndisakusimbani thangwi mwandicita mwadidi kakamwe, munjira yakudzumisa.+ Mabasa anu ndi akudzumisa,+Ine ndisadziwa mwadidi pyenepi. 15  Magogodo anga nee akhali akubisika kuna imweMu ndzidzi udacitwa ine ncibisobiso,Pidandiluka imwe pantsi kakamwe pa mataka.*+ 16  Maso anu andiona mʼmimba mwa mai wanga mbandidzati kubalwa;Makhundu anga onsene alembwa mʼbukhu mwanuThangwi ya ntsiku zidacitwa iwo,Iwo alembwa ngakhale mbadzati kucitwa. 17  Pinthu pinanyerezera imwe ndi pyakufunika kakamwe kuna ine!+ Mulungu, pinanyerezera imwe ndi pizinji kakamwe!+ 18  Ndingayesera kupilengesa, ipyo ndi pizinji kakamwe kupiringana matcetca.+ Ndingalamuka ndisapitiriza na imwe.*+ 19  Mulungu, ndaphata miyendo, phani anthu akuipa!+ Penepo, mapanga* anakhala kutali na ine. 20  Iwo asalonga pinthu pyakuipa thangwi ya imwe na cifuno cakuipa;*Iwo ndi anyamalwa anu akuti asaphatisira dzina yanu mwapezi.+ 21  Yahova, kodi ine nee ndisaida ale anakuidani?+Kodi ine nee ndisanyanyasirwa na ale anakusandukirani?+ 22  Ine ndisaida kakamwe anthu anewa;+Kuna ine, iwo adzakhala anyamalwa andimomwene. 23  Mulungu, ndidingeni, pontho dziwani ntima wanga.+ Ndidingeni, pontho dziwani pinandidzudzumisa.*+ 24  Onani khala ndiri na manyerezero akuipa,+Pontho nditsogolereni+ munjira ya kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Munjira inango: “mwandicita.”
Peno: “Pikhakula ine mʼmimba mwa mai wanga.”
Munjira inango: “ndisapitiriza kupilengesa.”
Peno: “anthu a mulando wa ciropa.”
Peno: “mwakubverana na manyerezero awo.”
Peno: “pinadzudzumisa manyerezero anga.”