Masalmo 132:1-18

  • Dhavidhi na Sioni asankhulwa

    • “Lekani kukhonda wakudzodzwa wanu” (10)

    • Anyantsembe a mu Sioni abvazikwa cipulumuso (16)

Nyimbo Yakukwira Nayo ku Nzinda. 132  Yahova, kumbukani DhavidhiNa nyatwa zace zonsene;+   Yahova kumbukani kudumbira kudacita iye kuna imwe,Imwe ndimwe Wamphambvu wa Yakobe.+ Dhavidhi adumbira kuna imwe:   “Nee ndinapita nʼnyumba mwanga.+ Ine nee ndinaenda kagona patalimba panga;   Ine nkhabe kuenda kagonaPeno kufunga maso anga   Mpaka ndigumanire mbuto Yahova,Nyumba yadidi* ya Wamphambvu wa Yakobe.”+   Ife tabva thangwi ya Bokosi* ku Efrata;+Taigumana mu nsitu.+   Tendeni tipite nʼnyumba mwace;*+Tigodame patsogolo pa mbuto inaikhira iye manyalo ace.+   Lamukani Yahova, toera mubwere pa mbuto inafunika imwe kukhala,+Imwe pabodzi na Bokosi inaphatisira imwe toera kupangiza mphambvu zanu.+   Anyantsembe anu mbabvale ulungami,Pontho anthu anu akukhulupirika mbakhuwe mwakutsandzaya. 10  Thangwi ya pidapikira imwe kuna ntumiki wanu Dhavidhi,Lekani kukhonda* wakudzodzwa wanu.+ 11  Yahova adumbira kuna Dhavidhi;Mwandimomwene iye anadzakwanirisa mafalace: “Mʼbodzi wa dzindza yako,*Anadzakhala pa mpando wako waumambo.+ 12  Anako angakoya cibverano canga,Mbabvera matongero anaapfundzisa ine,+AnawomboAnadzakhala pa mpando wako waumambo kwenda na kwenda.”+ 13  Thangwi Yahova asankhula Sioni;+Iye akomerwa naye toera akhale mbuto yace yakukhala. Iye alonga:+ 14  “Iyi ndi mbuto inafuna kukhala ine kwenda na kwenda;Ndinakhala pano,+ thangwi pyenepi ndipyo pinafuna ine. 15  Ndinadzapasa nkhombo nzinda uyu na pinthu pizinji;Ndinadzapasa cakudya anthu akutcerenga a mu nzinda unoyu.+ 16  Anyantsembe a mu nzinda unoyu ndinadzaabvazika cipulumuso,+Pontho anthu akukhulupirika a mu nzinda unoyu anadzakhuwa mwakutsandzaya.+ 17  Kweneko ndinadzathimizira mphambvu* za Dhavidhi. Ndakhunganyira nyale nyakudzodzwa wanga.+ 18  Ndinadzabvazika manyadzo anyamalwa ace,Mbwenye umambo wace unadzathambaruka.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Tabhernakulo ikulu.”
Peno: “tabhernakulo.”
Peno: “mu tabhernakulo yace ikulu.”
Fala na Fala: “Lekani kupasira nkhodolo.”
Fala na Fala: “nsapo wa mimba yako.”
Fala na Fala: “nyanga.”