Masalmo 106:1-48

 • Kukhonda kupereka takhuta kwa Aizraeli

  • Iwo aduwala mwakucimbiza pinthu pidacita Mulungu (13)

  • Mbiri ya Mulungu yaperekwa kuna dzimunthu ya ngʼombe (19, 20)

  • Iwo nee akhulupira pikiro ya Mulungu (24)

  • Iwo atoma kulambira Bhaale (28)

  • Ana akhaperekwa ninga ntsembe kuna madimonyo (37)

106  Simbani Yahova!* Perekani takhuta kuna Yahova, thangwi iye ndi wadidi;+Ufuni wace ndi wakukhonda mala.*+   Mbani anakwanisa kulonga mabasa onsene makulu adacita YahovaPeno kudziwisa mabasace onsene akuti athema kusimbwa?+   Anyakutsandzaya ndi ale anacita pinthu mwakulungama,Akuti ndzidzi onsene asacita pinthu pyadidi.+   Ndikumbukeni Yahova mu ndzidzi unabvera imwe ntsisi* mbumba yanu.+ Nditsalakaneni, pontho ndipulumuseni,   Toera nditsandzaye na udidi unapangiza imwe kuna anthu adasankhula imwe,+Toera ine nditsandzaye pabodzi na mbumba yanu,Pontho toera ndikusimbeni mwakutsandzaya* pabodzi na unthaka wanu.   Ife tadawa ninga pidacita ambuyathu;+Tadodoma, ife tacita pinthu pyakuipa.+   Ambuyathu nee abvesesa pinthu pyakudzumisa pidacita imwe ku Ejitu. Iwo nee akumbuka ufuni wanu wakukhonda mala,Mbwenye iwo akusandukirani pa bara, pa Bara Yakufuira.+   Mbwenye iye aapulumusa thangwi ya dzina yace,+Toera anthu adziwe mphambvu zace.+   Iye asandika Bara Yakufuira, iyo mbiuma;Iye aapitisa pa mbuto yakuzika ya bara ninga akupita na nʼthando;+ 10  Iye aapulumusa mʼmanja mwa ale akhaaida+Pontho aaombola mʼmanja mwa anyamalwa.+ 11  Madzi abiza anyamalwa awo;Nee mʼbodzi wa iwo apulumuka.*+ 12  Natenepa iwo akhulupira pikiro yace;+Iwo atoma kuimba nyimbo zakunsimba.+ 13  Mbwenye mwakucimbiza iwo aduwala pinthu pidacita iye;+Iwo nee adikhira citsogolero cace. 14  Iwo akhafuna pinthu pizinji kakamwe nʼthando;+Pontho ayesera Mulungu nʼthando.+ 15  Iye aapasa pikhaphemba iwo,Mbwenye aathabusa na utenda wakugopswa kakamwe mbuacitisa kukhala akusowa mphambvu mbafa.+ 16  Mʼmisasa iwo akhala na ntcanje na MosePabodzi na Aroni,+ adasankhulwa na Yahova.+ 17  Natenepa mataka afunguka mbameza DhataniPontho afikira ale akhali pabodzi na Abhironi.+ 18  Moto wagaka pakati pa nsoka wawo;Malirimi a moto apisa anyakucita pyakuipa.+ 19  Iwo acita dzimunthu ya mwanangʼombe ku OrebhiMbagodamira dzimunthu ineyi ya utale;*+ 20  Iwo atoma kulambira dzimunthu ya ngʼombe yakuti isadya tsangaMʼmbuto mwakundipasa mbiri yakuthema.+ 21  Iwo aduwala Mulungu+ wakuti ndi Mpulumusi wawo,Ule adacita pinthu pikulu ku Ejitu,+ 22  Pinthu pyakudzumisa mu dziko ya Kamu,+Na pinthu pyakudzumatirisa pa Bara Yakufuira.+ 23  Iye akhadasala pangʼono toera kupereka ntemo kuti iwo aphiwe,Mbwenye Mose, ule adasankhula iye, adembetera kuna iye*Toera kukhurudza ukali wace wakufudza.+ 24  Buluka penepo, iwo apwaza dziko yadidi;+Iwo nee akhulupira pikiro yace.+ 25  Iwo apitiriza kudungunya mʼmisasa yawo;+Iwo nee abvera fala ya Yahova.+ 26  Natenepa, iye alamusa djanja yace mbadumbira kuna iwo Kuti iye anadzaapha nʼthando;+ 27  Iye anadzacitisa anawo kuphiwa pakati pa madzindza, Pontho iye anadzaamwaza mʼmadziko anango.+ 28  Buluka penepo, iwo atoma kulambira* Bhaale wa ku Peori,+Pontho adya ntsembe zikhaperekwa kuna anyakufa.* 29  Iwo akhaxola Mulungu na macitiro awo,+Natenepa iye aatcunyusa na miliri pakati pawo.+ 30  Mbwenye Fineya pidalamuka iye mbacita pinthu,Muliri wamala.+ 31  Pontho pyenepi pyancitisa kuoniwa ninga munthu wakulungamaMʼmadzindza onsene, kwenda na kwenda.+ 32  Iwo asosa ukali Wace pa madzi a ku Meribha,*Pontho thangwi ya iwo, Mose athabuka.+ 33  Iwo antsukwalisa,Iye mbalonga mwakuipirwa na mulomo wace.+ 34  Iwo nee apha mbumba,+Ninga mudapangirwa iwo na Yahova.+ 35  Mbwenye iwo abvungazikana na madzindza anango+Mbatowezera* misambo yawo.+ 36  Iwo akhalambira madzimunthu a madzindza anewa,+Pontho madzimunthu anewa adzakhala nsampha kuna iwo.+ 37  Iwo akhapereka anawo amunaNa anawo akazi ninga ntsembe kuna madimonyo.+ 38  Iwo akhacucisa ciropa ca anthu akusowa mulando,+Ciropa ca anawo amuna na akaziAkhapereka iwo ninga ntsembe kuna madzimunthu a ku Kanani;+Natenepa dziko yapswipiswa thangwi yakucucisa ciropa. 39  Iwo adzakhala akupswipa thangwi ya pinthu pikhacita iwo;Iwo acita ulukwali na alungu anango* thangwi ya macitiro awo.+ 40  Natenepa Yahova aipirwa kakamwe na mbumba yace,Iye anyanyasirwa kakamwe na unthaka wace. 41  Kazinji kene iye akhaapereka mʼmanja mwa anthu a madzindza anango,+Toera iwo atongwe na ale akuti akhaaida.+ 42  Anyamalwa awo akhaaponderera,Pontho iwo akhali pantsi pa utongi wawo.* 43  Kazinji kene iye akhaaombola,+Mbwenye iwo akhansandukira mbakhonda kumbvera,+Pontho iwo akhapwazwa thangwi ya madodo awo.+ 44  Mbwenye iye akhaona nyatwa zawo+Pontho akhabva nʼkhuwo wawo wakuphemba ciphedzo.+ 45  Thangwi ya iwo, iye akhakumbuka cibverano cace,Pontho iye akhaabvera ntsisi thangwi yakukulumizwa na ufuni wace wakukhonda mala.+ 46  Iye akhacitisa kuti ale akhaakwata mbaaendesa ku ubitcu+Aabvere ntsisi. 47  Tipulumuseni, imwe Yahova Mulungu wathu,+Pontho tibuluseni mʼmanja mwa anthu a madzindza anango mbamutigumanya,+Toera tikwanise kusimba dzina yanu yakucena,Pontho toera tikomerwe kakamwe na kukupasani mbiri.+ 48  Mbasimbwe Yahova Mulungu wa IzraeliNdzidzi onsene, kwenda na kwenda.+ Pontho mbumba yonsene isafunika kutawira: “Ameni!”* Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wakwenda na kwenda.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Peno: “mu ndzidzi unacitira imwe udidi.”
Peno: “toera ndigaye pakukusimbani.”
Peno: “asala.”
Peno: “dzimunthu yakunyunguluswa.”
Fala na Fala: “alimira pakati pamaso pace.”
Peno: “kucita cibverano na.”
Zenezi ndi ntsembe zikhaperekwa kuna anthu akufa peno alungu akusowa umaso.
Dzina ineyi isabveka “Kulongezana.”
Peno: “Mbapfundza.”
Pyenepi pisabveka, alambira alungu anango.
Fala na Fala: “mʼmanja mwawo.”
Peno: “Mbapicitike!”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.