Masalmo 3:1-8

  • Kunyindira Mulungu mwakukhonda tsalakana pyakuipa

    • ‘Thangwi yanji anyamalwa ndi azinji?’ (1)

    • “Cipulumuso cisabuluka kuna Yahova” (8)

Nyimbo ya Dhavidhi idaimba iye mu ndzidzi ukhathawa iye mwanace Abhisaloni.+ 3  Yahova, thangwi yanji anyamalwa anga ndi akunjipa kakamwe?+ Thangwi yanji ananditcinga ndi azinji?+   Azinji asalonga tenepa thangwi ya ine: “Mulungu nkhabe kudzampulumusa.”+ (Sela)*   Mbwenye imwe Yahova, ndimwe xango inanditsidzikiza mʼmakhundu onsene,+Imwe munadzandilemedza+ na kundipasa cipapo.+   Ine ndinadzacemera Yahova mwakugaluza,Pontho iye anadzanditawira kubulukira paphiri yace yakucena.+ (Sela)   Ine ndinadzagona mbandiphatwa na citulo;Mbwenye ndinadzalamuka mwakutsidzikizika,Thangwi Yahova asapitiriza kunditsidzikiza.+   Ine nkhabe kugopa pikwi na pikwi pya anthuAkuti andizungulira mʼmakhundu onsene.+   Lamukani Yahova! Ndipulumuseni,+ imwe Mulungu wanga! Thangwi imwe munadzamenya anyamalwa anga onsene pa cidebvu;Imwe munadzakhuca mano a anthu anacita pyakuipa.+   Cipulumuso cisabuluka kuna Yahova.+ Nkhombo zanu mbazikhale kuna mbumba yanu. (Sela)

Pidzindikiro Pyapantsi