Masalmo 4:1-8

  • Phembero inapangiza kunyindira Mulungu

    • “Mungaipirwa, lekani kudawa” (4)

    • ‘Ndinagona mbandiphatwa na citulo’ (8)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Yakuimbwa na pyakuimba napyo pya nkhambala. Nyimbo ya Dhavidhi. 4  Ndingakucemerani, nditawireni imwe Mulungu wanga wakulungama.+ Ndifungulireni njira toera ndibuluke mu nyatwa zanga. Ndibvereni ntsisi, pontho bveserani phembero yanga.   Imwe anthu,* kodi munapitiriza kukhonda kundilemedza mpaka lini? Mpaka lini munapitiriza kufuna pinthu pyakusowa basa mbamusaka pinthu pyauthambi? (Sela)   Dziwani kuti Yahova asatsalakana munjira yakupambulika* anthu akukhulupirika kuna iye;Yahova anandibvesera ndingancemera.   Mungaipirwa, lekani kudawa.+ Longani muntima mwanu, patalimba panu, pontho matamani. (Sela)   Perekani ntsembe zaulungami,Pontho nyindirani Yahova.+   Azinji asalonga: “Mbani anafuna kudzatipangiza pinthu pyadidi?” Yahova, timwanikireni na ceza ca nkhope yanu.+   Mwacitisa ntima wanga kukhala wakukomerwa kakamweKupiringana kukomerwa kwa ale anabvuna pyakudya pizinji na vinyu ipswa izinji.   Ndinagona, pontho ndinaphatwa mwadidi na citulo,+Thangwi imwe basi Yahova, ndimwe anandicitisa kukhala wakutsidzikizika.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “Imwe ana a anthu.”
Peno: “asadzindikira anthu ace akukhulupirika; anasankhula anthu akukhulupirika toera akhale ace.”