Masalmo 105:1-45

 • Yahova asacita pinthu pyakukhulupirika kuna mbumba yace

  • Mulungu asakumbuka cibverano cidacita iye (8-10)

  • “Lekani kukhuya anthu anga akudzodzwa” (15)

  • Zuze pikhali iye bitcu, aphatisirwa na Mulungu (17-22)

  • Pirengo pidacita Mulungu ku Ejitu (23-36)

  • Kubuluka kwa Aizraeli ku Ejitu (37-39)

  • Mulungu asakumbuka pikiro idacita iye kuna Abhrahamu (42)

105  Perekani takhuta kuna Yahova,+ cemerani dzina yace,Dziwisani mabasace kuna madzindza a anthu!+   Muimbireni, muimbireni nyimbo zakunsimba,Nyerezerani* pinthu pyonsene pyakudzumisa pidacita iye.+   Gayani thangwi yakusimba dzina yace yakucena.+ Mbitsandzaye mitima ya ale anasaka Yahova.+   Sakani Yahova+ na mphambvu zace. Sakani nkhope yace* ndzidzi onsene.   Kumbukani pinthu pyakudzumisa pidacita iye,Pirengo pyace na kutonga kudacita iye,+   Imwe dzindza ya* Abhrahamu ntumiki Wace,+Imwe ana a Yakobe, anthu Ace adasankhula iye.+   Iye ndi Yahova Mulungu wathu.+ Kutonga kwace kusaoneka pa dziko yonsene.+   Iye asakumbuka cibverano cace cakukhonda mala,*+Pikiro idacita iye* mpaka ubalwi 1.000,+   Cibverano cidacita iye kuna Abhrahamu,+Na dumbiro idacita iye kuna Izaki,+ 10  Pikiro idacita iye ninga ntemo kuna Yakobe,Ninga cibverano cakukhonda mala kuna Izraeli, 11  Mbalonga: “Ndinadzakupasa dziko ya Kanani,+Toera ikhale unthaka wako.”+ 12  Pa ndzidzi unoyu iwo akhali pangʼono basi,+Inde, iwo akhali akucepa kakamwe, pontho akhali alendo mu dziko ineyi.+ 13  Iwo afamba pakati pa anthu a madzindza akusiyana-siyana,Buluka mu umambo uyu, kuenda mu umambo unango.+ 14  Iye nee atawirisa kuti munthu unango aathabuse,+Mbwenye thangwi ya iwo, iye asandika amambo,+ 15  Mbalonga: “Lekani kukhuya anthu anga akudzodzwa,Lekani kucita pinthu pyakuipa kuna aprofeta anga.”+ 16  Iye abweresa njala mu dziko ineyi;+Iye acitisa kuti iwo asowe cakudya.* 17  Iye atumiza patsogolo pawo mamuna mʼbodziWakuti ndi Zuze, adaguliswa ninga bitcu.+ 18  Iwo amanga* miyendo yace na unyolo,+Iwo aikha utale nʼkhosi mwace;* 19  Mpaka mu ndzidzi udakwanirisika mafalace,+Pidancitisa kukhala wakucena ndi mafala adalonga Yahova. 20  Mambo apereka ntemo toera iye asudzulwe,+Inde, ntongi unoyu wa mbumba amʼbulusa nkaidi. 21  Iye anʼkhazikisa ninga muyangʼaniri wa panyumba pace,Ntongi wa pinthu pyace pyonsene,+ 22  Toera atonge* atsogoleri a mambo ninga mukhafunira iye,Pontho toera kupfundzisa udziwisi kuna akulu a mambo.+ 23  Buluka penepo Izraeli apita mu Ejitu,+Yakobe akhala ninga mulendo mu dziko ya Kamu. 24  Mulungu acitisa anthu ace* kunjipa kakamwe;+Iye aacitisa kukhala amphambvu kakamwe kupiringana anyamalwa awo,+ 25  Akuti iye aatawirisa kuida mbumba yace,Toera kucitira pyakuipa atumiki ace.+ 26  Iye atuma ntumiki wace Mose,+Pontho atuma Aroni,+ ule adasankhula iye. 27   Iwo acita pidzindikiro pakati pawo,Pontho acita pirengo pyace mu dziko ya Kamu.+ 28  Mulungu atumiza cidima mu dziko ya Ejitu;+Iwo akhabvera mafalace. 29  Iye acinja madzi awo kudza ciropa,Pontho apha ntsomba zawo.*+ 30  Dziko yawo yadzala na matesi+Ngakhale mʼmakwartu a amambo awo. 31  Iye acitisa kuti ntcentceNa imbu zipite mupisa pyawo pyonsene.+ 32  Iye acitisa kuti matalala abvumbe ninga madzi,Pontho atumiza piphaliwali* mu dziko mwawo.+ 33  Iye apha miti yawo ya mauva na ya misambvu,Pontho agwisa miti ya mu dziko mwawo. 34  Iye atonga kuti anyadzombe apite mʼmbuto zonsene,Anyadzombe angʼono akukhonda lengeseka.+ 35  Iwo adya pinthu pyonsene pidamera mu dziko ineyi,Pontho iwo adya pinthu pidamera mʼminda. 36  Buluka penepo iye apha ana onsene autombo a mu dziko yawo,+Akuti ndi kutoma kwa mphambvu yawo yakubala. 37  Iye acitisa kuti mbumba yace ibuluke na parata na ouro;+Pontho nkhabepo munthu adagwegweduka pakati pa madzindza ace. 38  Aejitu atsandzaya pidabuluka Aizraeli,Thangwi iwo akhaagopa kakamwe.+ 39  Iye aikha khole toera kuatsidzikiza,+ Pontho namasiku akhaamwanikira na moto.+ 40  Iwo aphemba nyama, iye mbaapasa makwerekwece;+Iye akhapitiriza kuapasa cakudya cikhabuluka kudzulu.+ 41  Iye afungula mwala, madzi mbabuluka;+ Madzi anewa akhafamba nʼthando ninga nkulo.+ 42  Thangwi iye akumbuka pikiro yakucena idacita iye kuna ntumiki wace Abhrahamu.+ 43  Natenepa iye abulusa mbumba yace.+Mbumba yatsandzaya, pontho ale adasankhula iye akhuwa mwakukomerwa. 44  Iye aapasa madziko a anthu a madzindza anango;+Iwo atambira ninga unthaka pinthu pyakuti anango apiphatira basa mwaphinga,+ 45  Toera iwo akoye matongero ace,+Mbabvera mitemo yace. Simbani Yahova!*

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Longani.”
Peno: “Sakani kukhala pamaso pace.”
Fala na Fala: “mbeu ya.”
Peno: “cakwenda na kwenda.”
Fala na Fala: “Mafala adalonga iye.”
Fala na Fala: “Akhumula ndodo zonsene zakuikhira mikate.” Panango zenezi ndi ndodo zikhamanikira iwo mikate.
Fala na Fala: “athabusa.”
Peno: “umaso wace ukhali mu utale.”
Fala na Fala: “Toera amange.”
Peno: “mbumba yace.”
Peno: “nyama zawo za mʼmadzi.”
Peno: “malirimi a moto.”
Peno: “Aleluya!” Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.