Masalmo 77:1-20

  • Phembero mu ndzidzi wa nyatwa

    • Kunyerezera mwadidi mabasa a Mulungu (11, 12)

    • “Mbani mulungu wankulu kakamwe kupiringana Imwe?” (13)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; maimbiro a Yedhutuni.* Nyimbo ya Azafe.+ 77  Ine ndinacemera Mulungu na fala yanga;Ndinacemera Mulungu, pontho iye anandibvesera.+   Ndingakhala pa nyatwa, ndisasaka Yahova.+ Namasiku, ine nkhabe gwisa manja anga ndingaathukula kuna iye. Anthu nkhabe kwanisa kundibalangaza.   Ndinganyerezera Mulungu, ndisabulira;+Ndisadzudzumika, pontho mphambvu zanga zisamala.+ (Sela)   Imwe musacitisa kuti maso anga akhonde kufungika;Ndiri wakudzudzumika, pontho nkhabe kwanisa kulonga.   Ine ndisakumbuka pinthu pyakale kakamwe,+Ndisanyerezera pyaka pya nduli kakamwe.   Namasiku, ine ndisakumbuka nyimbo yanga;+Ndisanyerezera pizinji muntima mwanga;+Ine ndisabvundzika muntima mwanga:   Kodi Yahova anatikhonderatu kwenda na kwenda?+ Kodi iye nkhabe kutibvera pontho ntsisi?+   Kodi ufuni wace wakukhonda mala, wamala kwenda na kwenda? Kodi nkhabe ubalwi unafuna kuona kukwanirisika kwa pikiro yace?   Kodi Mulungu aduwala kutibvera ntsisi,+Peno ntsisi zace zamala thangwi yakuipirwa kwace? (Sela) 10  Kodi ndinapitiriza kulonga kuti: “Pinandithabusa* ndi pyakuti,+ Mulungu Wakudzulu Kakamwe asiya kutiphedza”? 11  Ndinakumbuka mabasa a Yahova;*Ndinakumbuka mabasa akudzumisa adacita imwe kale kakamwe. 12  Ndinanyerezera mwadidi mabasa anu onseneNa pyonsene pinacita imwe.+ 13  Imwe Mulungu, njira zanu ndi zakucena. Mbani mulungu wankulu kakamwe kupiringana Imwe?+ 14  Imwe ndimwe Mulungu wandimomwene, ule anacita pinthu pyakudzumisa.+ Mwapangiza mphambvu zanu kuna mbumba za anthu.+ 15  Na mphambvu zanu,* imwe mwapulumusa* mbumba yanu,+Ana a Yakobe na ana a Zuze. (Sela) 16  Madzi akuonani imwe Mulungu;Madzi akuonani mbadzudzumika.+ Pontho madzi akuzika kakamwe abvunduka. 17  Makole akhuthula madzi.Mitambo yakupswipa kakamwe yadhima, Pontho njazi zanu zisacetuma mʼmbuto zonsene ninga mapswimo.+ 18  Mititi ya njazi zanu+ ikhali ninga ya maroda a ngolo za nkhondo;Kucetuma kwa njazi kwamwanikira dziko yonsene yapantsi;+Dziko yapantsi yatetemera mbitekenyeka.+ 19  Njira yanu yapita na mʼbara,+Njira yanu yapita na pa madzi akuzika kakamwe; Mbwenye nkhabe anakwanisa kuona cidzindikiro ca manyalo anu. 20  Imwe mwatsogolera mbumba yanu ninga nkumbi,+Mbitsogolerwa na* Mose na Aroni.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Pinandidzidzida.”
Fala na Fala: “Yah.” Yah ndi dzina ya Yahova ingalembwa mwacigwagwa.
Fala na Fala: “nkono wanu.”
Fala na Fala: “mwaombola.”
Fala na Fala: “Mʼmanja mwa.”