Masalmo 119:1-176

 • Kupereka takhuta thangwi ya mafala adidi a Mulungu

  • ‘Aphale na atsikana anapitiriza tani kukhala akucena?’ (9)

  • “Ndisakomerwa kakamwe na macenjezo anu” (24)

  • “Mafala anu ndi cidikhiro canga” (74, 81, 114)

  • “Ine ndisakomerwa kakamwe na mwambo wanu!” (97)

  • “Udziwisi kakamwe kupiringana apfundzisi anga onsene” (99)

  • “Mafala anu ndi nyale inamwanikira manyalo anga” (105)

  • ‘Mafala anu ndi undimomwene’ (160)

  • Ntendere kuna anthu anafuna mwambo wa Mulungu (165)

א [Alefi] 119  Anyakutsandzaya ndi anthu akuti nkhabe mulando* mu umaso wawo,Akuti asabvera mwambo wa Yahova.+   Anyakutsandzaya ndi ale anabvera macenjezo ace,+Ale anansaka na ntima wawo onsene.+   Iwo nkhabe kucita pinthu pyakuipa;Iwo asafamba munjira zace.+   Imwe mwatipanga toeraTibvere mwadidi mitemo yanu.+   Ndisafuna kakamwe kukhala wakukhulupirika*+Toera ndibvere matongero anu!   Penepo nee ndinadzakhala na manyadzo+Pakudinga matongero anu onsene.   Ndingadziwa matongero anu akulungamaNdinadzakusimbani na ntima wadidi.   Ndinadzabvera matongero anu. Natenepa lekani kundisiya ndekhene. ב [Bheti]   Mʼphale peno ntsikana anakwanisa tani kupitiriza na makhaliro akucena? Anacita pyenepi angakhala mʼmaso mwakubverana na mafala anu.+  10  Ine ndisakusakani na ntima wanga onsene. Lekani tawirisa kuti ndisiye kubvera matongero anu.+  11  Ine ndisakoya mafala anu muntima mwanga+Toera ndikhonde kukudawirani.+  12  Adathema kusimbwa ndimwe Yahova;Ndipfundziseni matongero anu.  13  Na mulomo wanga ndisadziwisaMatongero onsene adalonga imwe.  14  Ine ndisakomerwa na macenjezo anu+Kupiringana pinthu pinango pyonsene pyakufunika.+  15  Ndinadzanyerezera mwadidi* mitemo yanu+Mbandionesesa mwadidi njira zanu.+  16  Ndisafuna kakamwe mitemo yanu. Ine nkhabe kudzaduwala mafala anu.+ ג [Gimeli]  17  Tsalakanani mwadidi ntumiki wanu,Toera ine ndikhale mʼmaso, pontho ndibvere mafala anu.+  18  Fungulani maso anga toera ndione mwadidiPinthu pyakudzumisa pinagumanika mu mwambo wanu.  19  Ndine mulendo mu dziko ino.+ Lekani kundibisira matongero anu.  20  Ndzidzi onsene ndisanentsekaThangwi yakufuna kakamwe matongero anu.  21  Imwe musasandika anthu akudzikuza,Ale adapaswa dzedze thangwi yakukhonda kubvera matongero anu.+  22  Acitiseni toera asiye kundisingirira na kundipwaza,Thangwi ndisabvera matongero anu.  23  Maseze atsogoleri akhale pabodzi mbandilonga mwakuipa,Ine ntumiki wanu ndinanyerezera mwadidi* matongero anu.  24  Ndisakomerwa kakamwe na macenjezo anu;+Iwo akhala ninga mapungu anga.+ ד [Dhaleti]  25  Ine ndagodama pa pfumbi.+ Ndikoyeni na umaso mwakubverana na pidalonga imwe.+  26  Ine ndakupangani njira zanga, imwe mbamunditawira;Ndipfundziseni matongero anu.+  27   Ndiphedzeni toera ndidziwe mabvekero a* mitemo yanu,Toera ine ndinyerezere mwadidi* mabasa anu akudzumisa.+  28  Nee ndisakwanisa kugona thangwi yakutsukwala. Ndipaseni mphambvu mwakubverana na pidalonga imwe.  29  Citisani kuti uthambi ukhale kutali na ine,+Pontho ndibvereni ntsisi mbamundipfundzisa mwambo wanu.  30  Ndasankhula kukhala wakukhulupirika kuna imwe.+ Ine ndadzindikira kuti musatonga mwakulungama.  31  Ndisaphatisira mwadidi matongero anu.+ Yahova, lekani kutawirisa kuti ndiphatiswe mwala.*+  32  Ine ndinadzatowezera matongero anu na ntima onseneThangwi imwe musathimizira kubvesesa kwanga.* ה [He]  33  Imwe Yahova, ndipfundziseni+ toera ndifambe mwakubverana na matongero anu,Pontho ndinadzaatowezera mu umaso wanga onsene.+  34  Ndipaseni ndzeru,Toera ine ndibvere mwambo wanuMbandiukoya na ntima wanga onsene.  35  Nditsogolereni toera ndibvere* matongero anu,+Thangwi ine ndisakomerwa nawo.  36  Citisani ntima wanga toera ufune macenjezo anu,Tayu kusirira.*+  37  Peusani maso anga toera akhonde kuona pinthu pyakusowa basa;+Ndicitiseni kufamba munjira zanu toera ndipitirize kukhala mʼmaso.  38  Kwanirisani pikiro idacita* imwe kuna ntumiki wanu,Toera anthu akugopeni.*  39  Bulusani pinthu pyakupasa manyadzo pinagopa ine,Thangwi matongero anu ndi adidi.+  40  Onani kuti ndisafuna kakamwe matongero anu. Ndikoyeni na umaso mwakubverana na ulungami wanu. ו [Vau]  41  Yahova, ndipangizeni ufuni wanu wakukhonda mala,+Ndipulumuseni mwakubverana na pikiro yanu;*+  42  Natenepa ndinakwanisa kutawira ule anandisingirira,Thangwi ndisanyindira mafala anu.  43  Lekani kubulusa mafala a undimomwene pamulomo panga,Thangwi ndisadikhira kutonga kwanu.  44  Ine ndinapitiriza kukoya mwambo wanu,Kwenda na kwenda.+  45  Pontho ine ndinafamba mʼmbuto zakutsidzikizika,+Thangwi ndisapfundza mitemo yanu toera kuibvera.  46  Ine ndinadzalonga thangwi ya macenjezo anu kuna amambo,Pontho nee ndinakhala na manyadzo.+  47  Ine ndisakomerwa kakamwe na matongero anuInde, ine ndisaafuna kakamwe.+  48  Ine ndinathukula manja anga kuna imwe pakucita phembero thangwi ndisafuna kakamwe matongero anu,+Pontho ndinadzanyerezera mwadidi* mitemo yanu.+ ז [Zaine] 49  Kumbukani mafala adalonga* imwe kuna ine ntumiki wanu,Akuti asandicitisa kukhala na cidikhiro. 50  Pyenepi ndipyo pinandibalangaza mu ndzidzi unatamba ine nyatwa,+Thangwi mafala anu asandicitisa kukhala na umaso. 51  Anthu akudzikuza asandisingirira kakamwe,Mbwenye ine nkhabe siya kubvera mwambo wanu.+ 52  Yahova, ine ndisakumbuka matongero anu a ndzidzi wakale,+Pontho iwo asandibalangaza.+ 53  Ine ndaipirwa kakamwe thangwi ya anyakucita pyakuipaAkuti asasiya kubvera mwambo wanu.+ 54  Matongero anu ndi nyimbo kuna ineMʼmbuto zonsene zinakhala ine.* 55  Yahova, ine ndisakumbuka dzina yanu namasiku,+Toera ndikwanise kukoya mwambo wanu. 56  Pyenepi ndipyo pinacita ineThangwi ndisabvera matongero anu. ח [Heti] 57  Yahova, imwe ndimwe unthaka wanga;+Ine ndapikira toera kukoya mafala anu.+ 58  Ine ndisakudembeterani* na ntima wanga onsene;+Ndibvereni ntsisi+ mwakubverana na pikiro yanu.* 59  Ine ndanyerezera mwadidi njira zangaToera ndibwerere mbandibvera macenjezo anu.+ 60  Ine ndisacimbiza, pontho nkhabe dembukaNa kubvera matongero anu.+ 61  Nkhambala za anyakucita pyakuipa zandizungulira,Mbwenye mwambo wanu, ine nkhabe kuuduwala.+ 62  Tcititciti ine ndisalamuka toera kupereka takhuta+Thangwi yakutonga kwanu kwakulungama. 63  Ine ndine xamwali wa onsene anakugopani, Pontho wa ale anabvera matongero anu.+ 64  Yahova, ufuni wanu wakukhonda mala usaoneka pa dziko yonsene yapantsi;+Ndipfundziseni matongero anu. ט [Tete] 65  Yahova, imwe mwatsalakana mwadidi ntumiki wanu,Mwakubverana na pidalonga imwe. 66  Ndipfundziseni toera ndikhale na ndzeru zadidi na udziwisi,+Thangwi ndisanyindira matongero anu. 67  Kale ndikhacita pyakuipa mwakukhonda funa,Mbwenye cincino ndisabvera mafala anu.+ 68  Imwe ndimwe wadidi,+ pontho mabasa anu ndi adidi. Ndipfundziseni matongero anu.+ 69  Anthu akudzikuza asalonga uthambi toera kupswipisa makhaliro anga,Mbwenye ine ndisabvera matongero anu na ntima wanga onsene. 70  Mitima yawo yadzakhala yakuuma,*+Mbwenye ine ndisafuna kakamwe mwambo wanu.+ 71  Nyatwa zidatamba ine zandiphedza+Toera ine ndikwanise kupfundza matongero anu. 72  Mwambo udalonga imwe ndi wadidi kuna ine,+Ndi wadidi kakamwe kupiringana ouro na parata izinji.+ י [Yodhe] 73  Ine ndaumbwa, pontho ndacitwa na manja anu. Ndipaseni luso yakubvesesa,Toera ine ndipfundze matongero anu.+ 74  Ale anakugopani asakomerwa angandiona,Thangwi mafala anu ndi cidikhiro canga.*+ 75  Yahova, ine ndisadziwa kuti imwe musatonga mwaulungami,+Pontho ndisadziwa kuti imwe mwanditcunyusa thangwi yakukhulupirika kwanu.+ 76  Ndaphata miyendo, ndibalangazeni na ufuni wanu wakukhonda mala,+Mwakubverana na pikiro idacita* imwe kuna ntumiki wanu. 77  Ndibvereni ntsisi toera ine ndipitirize kukhala mʼmaso,+Thangwi ine ndisafuna kakamwe mwambo wanu.+ 78  Mbapaswe manyadzo anthu akudzikuza,Thangwi iwo asandicitira pyakuipa mwakusowa mathangwi.* Mbwenye ine ndinanyerezera* mwadidi mitemo yanu.+ 79  Ale anakugopani mbabwerere kuna ine,Ale akuti asadziwa macenjezo anu. 80  Ntima wanga mbuleke kukhala na mulando mu ndzidzi unatowezera ine matongero anu,+Toera ndikhonde kupasika manyadzo.+ כ [Kafe] 81  Ndisafuna* kakamwe cipulumuso canu,+Thangwi mafala anu ndi cidikhiro canga.* 82  Maso anga asafuna kakamwe mafala anu;+Ine ndisabvundzika: “Munandibalangaza lini?”+ 83  Thangwi ine ndine ninga budu ya nthembe yakuumiswa na utci,Mbwenye ine nkhabe duwala matongero anu.+ 84  Kodi ine ntumiki wanu ndisafunika kudikhira ntsiku zingasi? Munabwera lini kudzatonga ale ananditcinga?+ 85  Anthu akudzikuza, akuti asapwaza mwambo wanuAsandikumbira madjenje. 86  Matongero anu onsene ndi akunyindirika. Anthu asanditcinga mwakusowa mathangwi; ndiphedzeni!+ 87  Iwo akhadasala pangʼono toera kundifudza pa dziko yapantsi,Mbwenye ine ndapitiriza kubvera mitemo yanu. 88  Ndikoyeni na umaso thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala,Toera ndikoye macenjezo adalonga imwe. ל [Lamedhi] 89  Yahova, kwenda na kwendaMafala anu anadzapitiriza kudzulu.+ 90  Kukhulupirika kwanu kusapangizika mu ubalwi na ubalwi.+ Imwe mwalikhisa dziko yapantsi toera iyo ipitirize kukhala yakukhazikika.+ 91  Thangwi ya matongero anu, pyonsene* piripo mpaka lero,Thangwi pyonsene pisakutumikirani. 92  Mbidakhonda kukomerwa na mwambo wanu,Ine mbandidafa mu ndzidzi ukhatamba ine nyatwa.+ 93  Ine cipo ndinaduwala mitemo yanu,Thangwi imwe mwandipulumusa na mitemo ineyi.+ 94  Ine ndine wanu; ndipulumuseni,+Thangwi ine ndisasaka mitemo yanu.+ 95  Anyakucita pyakuipa asandidikhira toera kundipha,Mbwenye ine ndisanyerezera kakamwe pya macenjezo anu. 96  Ine ndaona kuti pinthu pyonsene pyadidi piri na madireMbwenye matongero anu nkhabe madire.* מ [Memi] 97  Ine ndisakomerwa kakamwe na mwambo wanu!+ Ntsiku zonsene ndisaunyerezera.*+ 98  Ntemo wanu usandicitisa kukhala wandzeru kupiringana anyamalwa anga,+Thangwi iwo uli na ine kwenda na kwenda. 99  Ine ndiri na udziwisi kakamwe kupiringana apfundzisi anga onsene,+Thangwi ndisanyerezera* mwadidi macenjezo anu. 100  Ine ndisacita pinthu mwandzeru kakamwe kupiringana anthu akugwesera,Thangwi ndisabvera mitemo yanu. 101  Ine ndisakhonda kufamba munjira zakuipa,+Toera ndibvere mafala anu. 102  Ine nkhabe kusiya matongero anu,Thangwi adandipfundzisa ndimwe. 103  Mafala anu asatapira kakamwe pa lirimi panga,Iwo asatapira kakamwe nkanwa mwanga kupiringana uci!+ 104  Ine ndisacita pinthu mwandzeru thangwi ya mitemo yanu.+ Na thangwi ineyi, ine ndisaida njira zonsene zakuipa.+ נ [Nuni] 105  Mafala anu ndi nyale inamwanikira manyalo anga,Pontho ndi ceza cinamwanikira njira yanga.+ 106  Ine ndacita pikiro, pontho ndinaikwanirisa,Toera kubvera matongero anu akulungama. 107  Ine ndathabuka kakamwe.+ Yahova, ndikoyeni na umaso mwakubverana na pidalonga imwe.+ 108  Ndaphata miyendo Yahova, tawirani ntsembe zinapereka ine mwakufuna kwanga toera kukusimbani,*+Pontho ndipfundziseni matongero anu.+ 109  Ndzidzi onsene umaso wanga uli pangozwi,*Mbwenye ine nkhabe kuduwala mwambo wanu.+ 110  Anyakucita pyakuipa asanditeyera nsampha,Mbwenye ine nkhabe kusiya mitemo yanu.+ 111  Ine ndisaona macenjezo anu ninga unthaka wanga wakwenda na kwenda,Thangwi iwo asacitisa ntima wanga kukhala wakutsandzaya.+ 112  Ine ndatonga* kubvera mitemo yanuMʼmidzidzi yonsene mpaka kunkhomo. ס [Sameki] 113  Ine ndisaida ale ali na ntima wakugawika,*+Mbwenye ndisafuna kakamwe mwambo wanu.+ 114  Imwe ndimwe mbuto yanga yakuthawira na xango yanga,+Thangwi mafala anu ndi cidikhiro canga.*+ 115  Imwe anyakucita pyakuipa, khalani kutali na ine,+Toera ine ndibvere matongero a Mulungu wanga. 116  Mulungu, ndiphedzeni ninga mudapikira imwe,*+Toera ndipitirize kukhala mʼmaso;Lekani tawirisa kuti cidikhiro canga cikhale cakusowa basa.*+ 117  Ndiphedzeni toera ndipulumuswe;+Penepo ndinadzaikha manyerezero anga onsene ku mitemo yanu.+ 118  Imwe musakhonda onsene anasiya mitemo yanu,+Thangwi iwo ndi authambi, pontho asanyengeza. 119  Imwe musataya ninga pirombo anthu onsene anacita pyakuipa pa dziko yapantsi.+ Na thangwi ineyi, ine ndisafuna kakamwe macenjezo anu. 120  Manungo anga asatetemera thangwi yakugopa imwe;Ine ndisagopa kutonga kwanu miseru. ע [Ayine] 121  Ine ndisacita pinthu pyadidi na pyakulungama. Lekani kundisiya mʼmanja mwa anthu anandiponderera! 122  Pikirani kuti imwe munaphedza ntumiki wanu;Anthu akudzikuza mbaleke kundithabusa. 123  Maso anga aneta thangwi yakudikhira kupulumuswa na imwe,+Pontho thangwi yakudikhira kukwanirisika kwa pikiro yanu yakulungama.+ 124  Pangizani ufuni wanu wakukhonda mala kuna ntumiki wanu,+Pontho ndipfundziseni matongero anu.+ 125  Ndine ntumiki wanu; ndipaseni udziwisi+Toera ndikwanise kubvesesa macenjezo anu. 126  Wafika ndzidzi toera Yahova acite pinthu,+Thangwi iwo nee abvera mwambo wanu. 127   Na thangwi ineyi, ine ndisafuna kakamwe matongero anu,Ndisaafuna kakamwe kupiringana ouro, ngakhale ouro yadidi kakamwe.+ 128  Natenepa, kuna ine, pitsogolero pyonsene pinabuluka* kuna imwe ndi pyadidi;+Ine ndisaida njira zonsene zakuipa.+ פ [Pe] 129  Macenjezo anu ndi adidi kakamwe. Na thangwi ineyi, ine ndisaabvera. 130  Mafala anu angafokotozwa asabweresa ceza,+Mbapasa udziwisi kuna ale adausowa.+ 131  Ine ndisafungula mulomo wanga mbandipuma mwakubveka,*Thangwi ndisafuna kakamwe matongero anu.+ 132  Ndiyangʼaneni, pontho ndibvereni ntsisi,+Mwakubverana na pidatonga imwe kucita kuna ale anafuna dzina yanu.+ 133  Nditsogolereni na mafala anu toera ndifambe mwakutsidzikizika;Pontho lekani tawirisa kuti ndikundwe na pinthu pyakuipa.+ 134  Ndipulumuseni* mʼmanja mwa ale anandiponderera,Pontho ine ndinadzabvera mitemo yanu. 135  Citisani nkhope yanu kuyetimira* kuna ntumiki wanu,+ Pontho ndipfundziseni mitemo yanu. 136  Misozi ikubuluka mʼmaso mwangaThangwi mbumba nee yabvera mwambo wanu.+ צ [Tsadhe] 137  Imwe Yahova ndimwe wakulungama,+Pontho matongero anu ndi adidi.+ 138  Macenjezo anapereka imwe ndi akulungama,Pontho ndi akunyindirika kakamwe. 139  Phinga yanga kuna imwe ndi ninga moto wakugaka muntima mwanga,+Thangwi anyamalwa anga aduwala mafala anu. 140  Mafala anu ndi akucena kakamwe,+Pontho ine ntumiki wanu ndisakomerwa nawo.+ 141  Kuna anango ndine wakusowa basa na wakupwazika;+Ngakhale tenepo, ine nee ndaduwala mitemo yanu. 142  Ulungami wanu ndi wakwenda na kwenda,+Pontho mwambo wanu ndi undimomwene.+ 143  Maseze nditambe nyatwa, pontho ndithimbane na pinentso, Ine ndisapitiriza kukomerwa kakamwe na mitemo yanu. 144  Ulungami wa macenjezo anu ndi wakwenda na kwenda. Ndipaseni udziwisi+ toera ndipitirize kukhala mʼmaso. ק [Kofe] 145  Ine ndisacemera na ntima wanga onsene. Nditawireni Yahova. Ine ndinadzabvera matongero anu. 146  Ine ndisakucemerani; ndipulumuseni! Ine ndinadzabvera macenjezo anu. 147  Ine ndisalamuka mʼbambakuca* toera kuphemba ciphedzo,+Thangwi mafala anu ndi cidikhiro canga.* 148  Ine ndisalamuka tcititciti,Toera ndikwanise kunyerezera* mwadidi mafala anu.+ 149  Bveserani fala yanga thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala.+ Yahova, ndikoyeni na umaso thangwi yaulungami wanu. 150  Ale anacita pinthu pyakupasa manyadzo* afika dhuzi na ine;Iwo ali kutali kakamwe na mwambo wanu. 151  Yahova, imwe muli dhuzi na ine,+Pontho matongero anu onsene ndi andimomwene.+ 152  Ine ndadzindikira kale kakamwe kuti macenjezo anuMwaakhazikisa toera akhale kwenda na kwenda.+ ר [Rexi] 153  Onani nyatwa zanga, pontho ndipulumuseni,+Thangwi ine nee ndaduwala mwambo wanu. 154  Nditsidzikizeni,* pontho ndipulumuseni;+Ndikoyeni na umaso mwakubverana na pikiro yanu.* 155  Cipulumuso ciri kutali na anyakucita pyakuipa,Thangwi iwo nee apfundza mitemo yanu.+ 156  Yahova, ntsisi zanu ndi zikulu.+ Ndikoyeni na umaso mwakubverana na ulungami wanu. 157  Anyakunditcinga na anyamalwa anga ndi azinji;+Mbwenye ine nkhabe kusiya mitemo yanu. 158  Ndisaipirwa kakamwe na anthu anacita pinthu mwaciphamaso,Thangwi iwo nkhabe kubvera mafala anu.+ 159  Onani, ine ndisafuna kakamwe mitemo yanu! Yahova, ndikoyeni na umaso thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala.+ 160  Mafala anu onsene ndi undimomwene,+Pontho matongero anu onsene akulungama ndi a kwenda na kwenda. ש [Sini] peno [Xini] 161  Atsogoleri asanditcinga+ mwakusowa mathangwi,Mbwenye ntima wanga usalemedza mafala anu.+ 162  Ine ndisakomerwa na mafala anu+Ninga munthu wakuti agumana mpfuma zizinji kakamwe. 163  Ine ndisaida uthambi, pontho ndisanyanyasirwa nawo,+Mbwenye ndisafuna mwambo wanu.+ 164  Ine ndisakusimbani kanomwe pa ntsikuThangwi ya kutonga kwanu kwa ulungami. 165  Ale anafuna mwambo wanu asakhala na ntendere uzinji kakamwe;+Nkhabe cinthu cinafuna kuagwegwedusa.* 166  Yahova, ine ndisadikhira kupulumuswa na imwe,Pontho ndisabvera matongero anu. 167  Ndisabvera* macenjezo anu,Pontho ndisaafuna kakamwe.+ 168  Ine ndisabvera mitemo yanu na macenjezo anu,Thangwi imwe musadziwa pyonsene pinacita ine.+ ת [Tau] 169  Yahova, mbufike kuna imwe nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo.+ Ndipaseni udziwisi mwakubverana na mafala anu.+ 170  Phembo yanga toera kubverwa ntsisi mbifike kuna imwe. Ndipulumuseni ninga mudapikira imwe.* 171  Ndinakusimbani ndzidzi onsene,+Thangwi imwe musandipfundzisa mitemo yanu. 172  Ndinadzaimba nyimbo zinalonga pya mafala anu+Thangwi matongero anu onsene ndi akulungama. 173  Djanja yanu mbikhale dzololo toera kundiphedza,+Thangwi ine ndasankhula kubvera mitemo yanu.+ 174  Ndisadikhira kupulumuswa na imwe Yahova,Pontho ndisafuna kakamwe mwambo wanu.+ 175  Pitirizani kundikoya na umaso toera ine ndikwanise kukusimbani;+Ndiphedzeni na matongero anu. 176  Ine ndapeuka ninga bira yakutayika.+ Sakani ntumiki wanu,Thangwi ine nee ndaduwala matongero anu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “asapitiriza kukhala akukhulupirika.”
Fala na Fala: “Ndisafuna kakamwe toera njira zanga zikhale zakulikha.”
Peno: “Ndinadzapfundza.”
Peno: “ndinapfundza.”
Fala na Fala: “njira za.”
Peno: “ndipfundze.”
Peno: “ndipaswe manyadzo.”
Munjira inango: “musacitisa ntima wanga kukhala na cinyindiro.”
Peno: “Ndicitiseni kufamba munjira ya.”
Peno: “kuwina pinthu mwakusowa ulungami.”
Peno: “mafala adalonga.”
Munjira inango: “Pinacita ale anakugopani.”
Peno: “mafala anu.”
Peno: “ndinadzapfundza.”
Peno: “pikiro idalonga.”
Peno: “Panyumba inakhala ine ninga mulendo.”
Peno: “Ine ndisafewesa (ndisasaka kumwetulira kwa) nkhope yanu.”
Peno: “mafala anu.”
Fala na Fala: “mitima yawo nee ikhali na mabvero ninga mafuta.”
Peno: “ndisadikhira mafala anu.”
Peno: “mafala adalonga.”
Munjira inango: “mwauthambi.”
Peno: “ndinapfundza.”
Peno: “Umaso wanga usafuna.”
Peno: “Thangwi ndisadikhira mafala anu.”
Pyenepi pisabveka pinthu pyonsene pidacita iye.
Fala na Fala: “asaphataniza pizinji.”
Peno: “ndisaupfundza.”
Peno: “ndisapfundza.”
Fala na Fala: “ntsembe za mulomo wanga zinapereka ine mwakufuna kwanga.”
Peno: “Ndzidzi onsene umaso wanga uli mʼmanja.”
Peno: “ndakulumiza ntima wanga toera.”
Peno: “anthu akupenula.”
Peno: “ndisadikhira mafala anu.”
Peno: “mwakubverana na pidalonga imwe.”
Peno: “cindipase manyadzo.”
Peno: “mitemo yonsene inabuluka.”
Fala na Fala: “mbandiyaxamula.”
Fala na Fala: “Ndiomboleni.”
Peno: “imwetulire.”
Peno: “munaca kunja.”
Peno: “ndisadikhira mafala anu.”
Peno: “kupfundza.”
Peno: “pinthu pyakunyanyasa.”
Peno: “Fambisani nseru wanga.”
Peno: “mafala anu.”
Peno: “Kwa iwo nkhabe mwala wakugwegwedusa.”
Peno: “Ntima wanga usabvera.”
Peno: “mwakubverana na pidalonga imwe.”