Masalmo 35:1-28

  • Phembero toera kupulumuswa kuna anyamalwa

    • Anyamalwa anadzathamangiswa (5)

    • Kusimba Mulungu pakati pa misoka mikulu ya anthu (18)

    • Kuidiwa mwakusowa mathangwi (19)

Nyimbo ya Dhavidhi. 35  Yahova, nditsidzikizeni mʼmanja mwa anyamalwa anga;+Menyani nkhondo na ale anamenyana na ine.+   Kwatani xango* yanu ingʼono na ikulu,+Bwerani, pontho ndiphedzeni.+   Kwatani dipa yanu na macado wanu toera muende kuna ale ananditowerera.+ Ndaphata miyendo, ndipangeni kuti: “Ine ndine mpulumusi wako.”+   Ale anafuna kundipha* mbapwazwe, pontho mbapaswe manyadzo.+ Ale anafuna kundipha mbabwerere nduli na manyadzo.   Mbakhale ninga mapwepwa a tirigu anamburuka na mphepo;Pontho anju wa Yahova mbaathamangise.+   Njira yawo mbikhale yacidima na yakuphuruzaMu ndzidzi unaathamangisa anju wa Yahova.   Maseze nee ndaasosa, iwo anditeyera nsampha toera kundimanga;Pontho iwo andikumbira djenje toera ndigwere mwenemo.   Mbagwerwe na cidengwa mwakututumusa;Mbamangwe na nsampha udateya iwo;Iwo mbagwe pa nsampha unoyu, pontho mbafe.+   Mbwenye ine ndinakomerwa thangwi ya Yahova;Ndinakomerwa thangwi ya pinthu pinacita iye toera kundipulumusa. 10  Ndikulonga na ntima wanga onsene: “Yahova, mbani unango ninga na imwe? Imwe musapulumusa munthu wakusowa mphambvu mʼmanja mwa anthu amphambvu,+Munthu wakusowa ciphedzo na wakutcerenga mʼmanja mwa ale anaabera.”+ 11  Anthu abwera toera kudzapereka umboni wauthambi,+Iwo andibvundza pinthu pyakuti ine nkhabe kupidziwa. 12  Iwo asandibwezera pyakuipa thangwi ya pyadidi pidaacitira ine,+Mbandicitisa kukhala wakutsukwala ninga ndaferwa. 13  Mbwenye pikhabva iwo kupha, ine ndabvala sakha;Ndapangiza kutsukwala kwanga mukucita jejuu,Pontho phembero yanga pikhakhonda iyo kutawirwa, 14  Ndikhalira ninga anabva kupha ndi xamwali wanga peno mʼbale wanga;Ndikhakotama mwakutsukwala ninga munthu analira mai wace adafa. 15  Mbwenye mu ndzidzi ukhathabuka ine, iwo atsandzaya mbagumanyikana;Iwo agumanyikana mbandibisalira toera kundipha,Iwo andikhwedzula-khwedzula, pontho iwo alonga pidacita iwo. 16  Anyakuipa akhandipwaza mbandisingirira,*Iwo akhakukuta* mano awo thangwi ya ine.+ 17  Imwe Yahova, munapitiriza kuyangʼana pyenepi mpaka lini?+ Ndipulumuseni toera iwo akhonde kundipha,+Pulumusani umaso wanga* wakufunika kuna nkhalamu zingʼono.+ 18  Penepo ine ndinadzapereka takhuta kuna imwe pa mpingo ukulu;+Ndinadzakusimbani pakati pa misoka mikulu ya anthu. 19  Lekani kutawirisa kuti ale anakhala anyamalwa anga mwakusowa mathangwi atsandzaye thangwi ya nyatwa zanga;Lekani kutawirisa maso a anthu anandiida mwakusowa mathangwi+ andizulule.+ 20  Thangwi iwo nkhabe longa mafala a ntendere,Mbwenye iwo asalonga uthambi toera kucitira makunje anthu antendere pa dziko yapantsi.+ 21  Iwo asafungula kakamwe milomo yawo toera kundipambizira,Mbalonga: “Ehe! Ehe! Ife taona pyenepi na maso athu.” 22  Yahova, imwe mwaona pyenepi, lekani kumatama.+ Imwe Yahova, lekani kukhala kutali na ine.+ 23  Lamukani toera munditsidzikize,Yahova Mulungu wanga, ndiphedzeni pa nseru wanga. 24  Nditongeni mwakubverana na ulungami wanu,+ imwe Yahova Mulungu wanga;Lekani kuatawirisa toera atsandzaye na nyatwa zanga. 25  Ndaphata miyendo, lekani kuatawirisa alonge: “Ehe! Takwanisa pikhafuna ife.” Iwo nkhabe funika kulonga: “Ife tamʼmeza.”+ 26  Onsene ale anatsandzaya na nyatwa zanga,Mbapwazwe, pontho mbapaswe manyadzo, Mbapwazwe, pontho mbapaswe manyadzo ale ananditsalakana mwakudzikuza. 27  Mbakhuwe mwakutsandzaya ale anakomerwa na ulungami wanga;Ndzidzi onsene iwo mbalonge: “Mbakuzwe Yahova, ule wakuti asakomerwa angaona ntumiki wace mbakhala muntendere.”+ 28  Buluka penepo, ndinalonga kuna anango thangwi ya ulungami wanu+Mbandikusimbani ndzidzi onsene.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Xango ingʼono yakuti kazinji kene ikhaphatisirwa na anyamauta.
Peno: “Ale anasaka umaso wanga.”
Peno: “akhakikiriza.”
Munjira inango: “Anyakucita pyakuipa akhandisingirira toera kugumana nkate.”
Fala na Fala: “umaso wanga ene,” pyenepi pisabveka mphambvu yace ya umaso.