Masalmo 60:1-12

  • Mulungu asakunda anyamalwa

    • Kupulumuswa na anthu nkhabe phedza (11)

    • “Mulungu anadzatipasa mphambvu” (12)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Maluwa Akuti Asapereka Umboni.” Nyimbo* ya Dhavidhi. Toera kupfundzisa. Pidamenyana iye na Aramu-Naraimu na Aramu-Zobha, pontho pidabwerera Yoabhe mbapha Aedhomi akukwana 12.000 ku Gowa ya Munyu.+ 60  Mulungu, imwe mwatikhonda; mwagudjula pinthu pikhatitsidzikiza.+ Imwe mukhadaipirwa na ife, mbwenye cincino titawireni pontho!   Imwe mwatekenyesa dziko yapantsi; imwe mwaipandula. Fungani minyandza yace thangwi iyo iri kufudzika.   Mwacitisa mbumba yanu kutamba nyatwa. Mwatimwesa vinyu yakuti isatidzedzeresa.+   Pangizani* cidzindikiro kuna ale anakugopaniToera athawe mbambzwenga mapswimo. (Sela)   Toera ale anafuna imwe apulumuswe,Titawireni, pontho tipulumuseni na djanja yanu yamadyo.+   Mulungu wakuti ndi Wakucena alonga:* Ine ndinadzakomerwa, ndinadzapereka Sikemu ninga unthaka,+Pontho ndinadzapima Gowa ya Sukoti.+   Jiliyadhi ndi wanga, pontho Manase ndi wanga;+Efraimu ndi capeu* canga;Yuda ndi ndodo yanga yakutonga nayo.+   Moabhe ndi basiya inatsukira ine miyendo yanga.+ Masandalya anga ndinadzaaponya padzulu pa Edhomi.+ Ndinadzakhuwa mwakutsandzaya ndingafudza Filistiya.”+   Mbani anafuna kundiperekera toera kuenda kakunda nzinda udazungulirwa* na anyamalwa? Mbani anafuna kundiperekera mpaka ku Edhomi?+ 10  Imwe Mulungu wathu, kodi simwe tayu adatikhonda,Mulungu wathu wakuti nee musaendabve pabodzi na anyankhondo athu?+ 11  Tiphedzeni mu nyatwa zathu,Thangwi kupulumuswa na anthu nkhabe phedza.+ 12  Mulungu anadzatipasa mphambvu,+Pontho iye anadzaponda-ponda anyamalwa athu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”
Munjira inango: “Mwapasa.”
Munjira inango: “Mulungu alonga pa mbuto yace yakucena.”
Fala na Fala: “citsidzikizo.”
Munjira inango: “wakutsidzikizwa.”