Masalmo 2:1-12

  • Yahova na nyakudzodzwa wace

    • Yahova asaseka madzindza (4)

    • Yahova akhazikisa mambo wace (6)

    • Lemedzani mwana (12)

2  Thangwi yanji anthu a madzindza anango asaipirwaPontho thangwi yanji anthu asanyerezera pinthu pyakusowa basa?+   Amambo a dziko yapantsi akhunganyika,Pontho atongi agumanyikana pabodzi pene*+Toera kuthimbana na Yahova pabodzi na nyakudzodzwa wace.*+   Iwo asalonga: “Tendeni tisudzule nkhambala zidatimanga na iwoPontho tendeni titaye nkhambala zawo kutali na ife!”   Ule anakhala pa mpando wace waumambo kudzulu anadzaaseka;Yahova anadzaasingirira.   Mu ndzidzi unoyu iye anadzalonga nawo mwakuipirwaPontho anadzaagopesa na ukali wace ukulu,   Mbalonga: “Ndakhazikisa mambo wanga,+ Pontho iye akutonga ku Sioni,+ phiri yanga yakucena.”   Ine ndinadzadziwisa pidalonga Yahova;Iye alonga kuna ine: “Iwe ndiwe mwananga;+Lero ine ndadzakhala babako.+   Iwe ungandiphemba, ine ndinadzakupasa madzindza ninga unthaka wako,Pontho ndinadzakupasa dziko yonsene toera ikhale yako.+   Iwe unadzafudza madzindza na ndodo ya utale,+Pontho unadzaanyedza ninga combo ca dongo.”+ 10  Cincino imwe amambo, citani pinthu mwandzeru;Imwe anyakutonga miseru a pa dziko yapantsi, tawirani kusandikwa.* 11  Gopani Yahova mbamuntumikira,Pontho nʼgopeni mwakutsandzaya. 12  Lemedzani* mwana+ toera Mulungu* akhonde kuipirwaPontho toera mukhonde kufa,+Thangwi Iye nkhabe nentsa kuipirwa. Anyakutsandzaya ndi onsene anathawira kuna Iye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “apasana uphungu.”
Peno: “Kristu wace.”
Peno: “kucenjezwa.”
Fala na Fala: “Mpswompswonani.”
Fala na Fala: “iye.”