Masalmo 30:1-12

  • Kutsukwala kwadzakhala kutsandzaya

    • Kukhala wakutawirika kuna Mulungu ndi kwa kwenda na kwenda (5)

Nyimbo idaimbwa pakupereka nyumba. Nyimbo ya Dhavidhi. 30  Ine ndinakusimbani imwe Yahova, thangwi imwe mwandilamusa;Imwe nee mwatawirisa kuti anyamalwa anga atsandzaye thangwi ya nyatwa zanga.+   Yahova Mulungu wanga, ine ndakhuwa toera kuphemba ciphedzo kuna imwe, pontho imwe mwandiwangisa.+   Yahova, imwe mwandibulusa Munthumbi.*+ Mwandicitisa kuti ndipitirize kukhala mʼmaso; mwandicitisa kuti ndikhonde kuenda nʼdjenje.*+   Imbani nyimbo zakusimba Yahova, imwe anthu ace akukhulupirika,+Simbani dzina yace yakucena;*+   Thangwi kuipirwa kwace na munthu ndi kwa ndzidzi wakucepa,+Mbwenye udidi wace* kuna munthu wakutawirika kuna iye ndi wakwenda na kwenda.+ Panango munthu asalira munadoka dzuwa, mbwenye namacibese asakhuwa mwakukomerwa.+   Pikhali ine wakutsidzikizika ndalonga: “Ine cipo ndinagwa.”*   Yahova, pikhali ine wakutawirika kuna imwe, mukhandicitisa kukhala wakuwanga ninga phiri.+ Mbwenye pidandibisira imwe nkhope yanu, ndatoma kugopa.+   Ine ndikhakucemerani imwe Yahova;+Pontho ine ndikhakudembeterani imwe Yahova toera mundibvere ntsisi.   Munawinanji ine ndingafa,* ndingaenda nʼdjenje?*+ Kodi pfumbi inakusimbani?+ Iyo inalonga thangwi ya kukhulupirika kwanu?+ 10  Ndibvesereni Yahova, pontho ndibvereni ntsisi.+ Yahova, ndiphedzeni.+ 11  Imwe mwandicitisa kubvina mwakutsandzaya mʼmbuto mwa kutsukwala;Imwe mwandidulisa sakha ikhadabvala ine, mbamundibvazika kutsandzaya, 12  Toera ine ndiimbe nyimbo zakukusimbani, mbandikhonda kumatama. Yahova Mulungu wanga, ine ndinakusimbani kwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “munthumbi.”
Fala na Fala: “toera kukumbuka dzina yace yakucena.”
Peno: “kukoma kwace ntima.”
Peno: “cipo ndinadzedzereka.”
Fala na Fala: “Munawinanji na ciropa canga.”
Peno: “munthumbi.”