Masalmo 138:1-8

  • Maseze Mulungu ndi wankulu kakamwe, iye asatitsalakana

    • ‘Mwatawira phembero yanga’ (3)

    • ‘Pakati pa pinthu pyakugopswa, imwe musandipulumusa’ (7)

Nyimbo ya Dhavidhi. 138  Ine ndinakusimbani na ntima wanga onsene.+ Pamaso pa alungu anango, Ine ndinaimba nyimbo toera kukusimbani.*   Ine ndinadzagodama mbandiyangʼana kuna templo* yanu yakucena,+Pontho ndinadzasimba dzina yanu+Thangwi ya ufuni wanu wakukhonda mala na kukhulupirika kwanu. Imwe mwacitisa kuti mapikiro anu na dzina yanu pikhale na mbiri kakamwe kupiringana pinthu pinango.*   Pa ntsiku idakucemerani ine, imwe mwanditawira;+Mwandicitisa kukhala wamphambvu na wacipapo.+   Amambo onsene a pa dziko yapantsi anadzakusimbani, imwe Yahova,+Thangwi iwo anadzabva mapikiro onsene adalonga imwe.   Iwo anadzaimba pya njira za Yahova,Thangwi mbiri ya Yahova ndi ikulu.+   Maseze Yahova ali kudzulu, iye asaona munthu wakucepeseka,+Mbwenye munthu wakudzikuza iye nkhabe kunfendedzera.+   Ndingafamba pakati pa pinthu pyakugopswa, imwe munadzandikoya na umaso.+ Munafuthula djanja yanu thangwi ya ukali wa anyamalwa anga;Djanja yanu yamadyo inadzandipulumusa.   Yahova anadzacita pinthu pyonsene thangwi ya ine. Yahova, ufuni wanu ndi wakukhonda mala;+Lekani kuduwala mabasa a manja anu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “Ndinakuimbirani nyimbo toera kusosa alungu anango.”
Peno: “mbuto.”
Munjira inango: “mwapasa mbiri mapikiro anu kupiringana dzina yanu.”