Masalmo 49:1-20

  • Kunyindira mpfuma ndi pinthu pyakusowa ndzeru

    • Nkhabepo munthu anakwanisa kuombola ndzace (7, 8)

    • Mulungu asaombola Munthumbi (15)

    • Munthu angafa, mpfuma nkhabe kumpulumusa (16, 17)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya ana a Kora.+ 49  Imwe mbumba zonsene, bveserani mafala awa. Imwe monsene munakhala pa dziko,* bveserani mwadidi,   Anthu akulemedzwa na akukhonda kulemedzwa,*Akupfuma na akutcerenga.   Ine ndinadzalonga pinthu pyandzeru,Pontho pinafuna kunyerezera ntima wanga+ pinapangiza luso yakubvesesa pinthu.   Ndinabvesera nsangani ungalongwa;Ndinaphatisira arpa toera kufokotoza nsangani wanga.   Thangwi yanji ndisafunika kugopa mʼmidzidzi ya nyatwa,+Ndingazungulirwa na pinthu pyakuipa pya* anthu anafuna kundigwisa?   Ale ananyindira mpfuma zawo+Na ale anagaya thangwi yakunjipa kwa mpfuma zawo,+   Nee mʼbodzi wa iwo anakwanisa kupulumusa ndzacePeno kupereka cinthu kuna Mulungu toera kumuombola,+   (Ntengo toera kuombola* umaso wawo ndi ukulu kakamweWakuti cipo iwo anakwanisa kuulipa);   Toera iye akhale na umaso wakwenda na kwenda mbakhonda kuona nthumbi.+ 10  Iye asaona kuti ngakhale anthu andzeru asafa;Dzemwa na munthu wakusowa ndzeru onsene asafa,+Anango mbasala na mpfuma zawo.+ 11  Iwo asafuna mʼmitima mwawo kuti nyumba zawo zikhale kwenda na kwenda,Pontho kuti misasa yawo ikhale mu ubalwi na ubalwi. Mbuto zawo azipasa madzina awo. 12  Mbwenye munthu, maseze akhale pyace na mbiri, nkhabe kukhala kwenda na kwenda;+Iye ndi sawasawa na pinyama pyakuti pisafa.+ 13  Pyenepi ndipyo pinacitika kuna madzemwa+Na kuna ale anaatowezera, akuti asakomerwa na mafala awo akusowa basa. (Sela) 14  Iwo anadzaphiwa ninga mabira, mbaendeswa Munthumbi.* Kufa ndi ninga nkumbizi anafuna kuatsogolera;Kunja kungaca, anyakulungama anadzaatonga.+ Manungo awo anadzafudzikiratu;+Mʼmbuto mwakukhala nʼnyumba zawo zakubalika,+ iwo anadzakhala Munthumbi.*+ 15  Mbwenye Mulungu anandiombola ku mphambvu ya* Nthumbi,*+Thangwi iye anadzandibulusamo. (Sela) 16  Leka kunentseka munthu angapfuma,Peno mbiri ya nyumba yace ingathimizirika, 17  Thangwi iye angafa nkhabepo cinafuna kukwata iye;+Mbiri yace nee anaenda nayo munthumbi.+ 18  Thangwi pikhali iye mʼmaso akhapasika mbiri ekhene.+ (Anthu asakusimba ungapfuma.)+ 19  Mbwenye pakumalisa, iye anadzafa ninga pidacita ambuyace. Iwo cipo anadzaona pontho ceza. 20  Munthu anakhonda kubvesesa pinthu pyenepi, maseze apaswe pyace mbiri,+Iye ndi sawasawa na pinyama pyakuti pisafa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “makhaliro a dziko.”
Fala na Fala: “imwe ntundu wa anthu na imwe ana a anthu.”
Fala na Fala: “madodo a.”
Peno: “kusudzula.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “mʼmanja mwa.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.