Masalmo 9:1-20

  • Kudziwisa mabasa akudzumisa a Mulungu

    • Yahova ndi mbuto yakuthawira yakutsidzikizika (9)

    • Kunyindira Mulungu ndi kudziwa dzina yace (10)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya Muti-Labheni.* Nyimbo ya Dhavidhi. א [Alefi] 9  Yahova, ine ndinadzakusimbani na ntima wanga onsene;Ndinadzadziwisa mabasa anu onsene akudzumisa.+   Ndinadzatsandzaya, mbandikomerwa thangwi ya imwe;Ndinadzaimba toera kusimba dzina yanu, imwe Mulungu Wakudzulu Kakamwe.+ ב [Bheti]   Anyamalwa anga angabwerera nduli,+Iwo anadzagwegweduka mbazambazika pamaso panu.   Thangwi imwe musanditsidzikiza na kundicitira ulungami;Imwe mwakhala pa mpando wanu waumambo, mbamutonga mwaulungami.+ ג [Gimeli]   Imwe mwasandika madzindza+ mbamufudza anthu anacita pyakuipa,Mbamufudza madzina awo kwenda na kwenda.   Anyamalwa amaliratu kufudzwa,Imwe mwafudza mizinda yawo,Pontho nkhabe anafuna longa pontho thangwi ya iwo.+ ה [He]   Mbwenye Yahova ali pa mpando wace waumambo kwenda na kwenda;+ Iye akhala pa mpando wace waumambo toera kukhazikisa ulungami.+   Iye anadzatonga dziko yonsene yapantsi mwaulungami;+Iye anadzatonga madzindza mwakubverana na ulungami.+ ו [Vau]   Yahova anadzakhala mbuto yakuthawira yakutsidzikizika* kuna ale anapondererwa,+Mbuto yakutsidzikizika toera kuthawira mʼmidzidzi ya nyatwa.+ 10  Ale anadziwa dzina yanu anadzakunyindirani;+Yahova, imwe nee munadzasiya ale anakusakani.+ ז [Zaine] 11  Imbani nyimbo zakusimba Yahova, ule anakhala ku Sioni;Dziwisani mabasace kuna madzindza a anthu.+ 12  Mulungu nkhabe kuduwala anthu adathabuswa, pontho iye anadzatcunyusa ale adaapha;+Iye anadzakumbuka kulira kwawo.+ ח [Heti] 13  Ndibvereni ntsisi Yahova; onani nyatwa zinandibweresera ale anandiida,Imwe wakuti mwandilamusa mʼmisuwo yakufa,+ 14  Toera ine ndidziwise mabasa anu akuti athema kusimbwa mʼmisuwo mikulu ya nzinda* wa Sioni,+Pontho toera nditsandzaye na mabasa anu acipulumuso.+ ט [Tete] 15  Madzindza agwera nʼdjenje idakumba iwo;Miyendo yawo yamangika na nsampha udateya iwo.+ 16  Yahova asadziwika na kutonga kwace.+ Anthu anacita pyakuipa amangika na mabasa a manja awo.+ Higayoni.* (Sela) י [Yodhe] 17  Anyakudawa anadzabwerera, mbaenda Munthumbi,*Madzindza onsene adaduwala Mulungu. 18  Mbwenye Mulungu nkhabe kudzaduwala anyakutcerenga;+Pontho cidikhiro ca anthu akucepeseka cinadzakhala candimomwene.+ כ [Kafe] 19  Lamukani Yahova! Lekani kutawirisa kuti munthu akukundeni. Tongani madzindza mwakubverana na pinacita iwo.+ 20  Imwe Yahova, acitiseni kuti akhale akugopa,+Pontho citisani madzindza toera adziwe kuti iwo ndi anthu akusowa basa. (Sela)

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”
Fala na Fala: “mwana wankazi.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.