Masalmo 12:1-8

  • Yahova alamuka toera kucita pinthu

    • Mafala a Mulungu ndi akucena (6)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Yakuimbwa na fala ya Seminiti.* Nyimbo ya Dhavidhi. 12  Ndipulumuseni Yahova, thangwi nkhabepobve munthu wakukhulupirika;Anyakukhulupirika azambazika pakati pa anthu.   Asalonga uthambi kuna unango na ndzace;Iwo asasimba mwaciphamaso na milomo yawo, pontho asacita pinthu mwaumpfakafaka.*+   Yahova anadzagwanda milomo yonsene inasimba mwaciphamasoNa lirimi inalonga mwakudzikuza,+   Ale analonga: “Tinawina thangwi ya malirimi athu. Tinalonga na milomo yathu ninga munafunira ife; Mbani anafuna kutitonga?”+   Yahova alonga: “Thangwi yakupondererwa kwa anthu anatamba nyatwa,Thangwi ya kulira kwa anthu akutcerenga,+Ndinalamuka toera kucita pinthu. Ndinadzaapulumusa mʼmanja mwa ale anaatsalakana mwakuipa.”   Mafala a Yahova ndi akucena;+Ndi ninga parata idanyunguluswa mu forno* ya dongo mbiceneswa kanomwe.   Yahova, imwe munaakoya;+Imwe munatsidzikiza mʼbodzi na mʼbodzi wa iwo kutomera ubalwi uyu mpaka kwenda na kwenda.   Anthu anacita pyakuipa asafamba mʼmbuto zonsene mwaufuluThangwi ana a anthu asaphedzera pinthu pyakuipa.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukhala na mitima miwiri.”
Munjira inango: “forno yapantsi yakunyungulisira pinthu.”