Masalmo 17:1-15

  • Phembero toera kuphemba citsidzikizo

    • “Imwe musadinga ntima wanga” (3)

    • “Mu nʼthundzi wa maphapido anu” (8)

Phembero ya Dhavidhi. 17  Yahova, bveserani kudembetera kwanga toera kuphemba ulungami;Bveserani nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo;Bveserani phembero yanga yakubulukira pantsi pantima.+   Citani cisankhulo cadidi toera kundiphedza;+Maso anu mbaone pinthu pyadidi.   Imwe musadinga ntima wanga, ngakhale namasiku;+Imwe mwandicenesa;+Imwe munadzaona kuti nee ndanyerezera kucita cinthu cakuipa,Pontho mulomo wanga nee wadawa.   Ine nkhabe kutowezera njira za ale anacita pyauphanga ninga pinacita azinji,+Thangwi ndabvera mafala adalonga imwe.   Ndiphedzeni toera ndipitirize kufamba munjira zanuToera miyendo yanga ikhonde kugwegweduka.+   Ndisakucemerani imwe Mulungu, thangwi ndisadziwa kuti munanditawira.+ Kotamani* toera mundibvesere. Bveserani mafala anga.+   Pangizani ufuni wanu wakukhonda mala munjira yakudzumisa,+Imwe Mpulumusi wa ale anathawira kunkono wanu wamadyoKubuluka kuna ale adakusandukirani.   Nditsidzikizeni ninga munatsidzikizira imwe diso* yanu;+Ndibiseni mu nʼthundzi wa maphapido anu.+   Ndipulumuseni kuna nyakucita pyakuipa anafuna kundimenya,Kuna anyamalwa anga adandizungulira toera kundipha.+ 10  Iwo nkhabe kubvera ntsisi;Iwo asalonga mwakudzikuza na milomo yawo; 11  Cincino iwo asatizungulira;+Iwo asasaka njira toera kutigwisa.* 12  Iye akhala ninga nkhalamu yakuti isafuna kakamwe kudya nyama idaphata iyo,Ninga nkhalamu ingʼono idabisalira cinthu. 13  Lamukani Yahova, ndokoni kuna iye+ toera munfudze;Ndipulumuseni na supada yanu kuna nyakucita pyakuipa; 14  Yahova, ndipulumuseni na djanja yanu,Kwa anthu a dziko ino,* akuti unthaka wawo ndi wa umaso uno basi,+Ale akuti musaapasa pinthu pizinji pyadidi,+Pontho ale anasiya unthaka kuna anawo azinji. 15  Mbwenye ine ndisacita pinthu pyadidi; na thangwi ineyi, ndine wakutawirika kuna imwe;Ine ndisatsandzaya ndingalamuka mbandidziwa kuti imwe muli na ine.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Pendamisani khutu yanu.”
Peno: “ninga mboni ya diso.”
Peno: “toera kutiponya pantsi.”
Peno: “makhaliro ano a pinthu.”