Masalmo 59:1-17

  • Mulungu ndi xango na mbuto yakuthawira

    • “Lekani kubvera ntsisi anyakusandukira” (5)

    • “Ndinadzaimba pya mphambvu zanu” (16)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Lekani Kundifudza.” Nyimbo* ya Dhavidhi idaimba iye mu ndzidzi udatuma Sauli amuna kuti aende kaonera nyumba ya Dhavidhi toera amuphe.+ 59  Mulungu wanga, ndipulumuseni mʼmanja mwa anyamalwa anga;+Nditsidzikizeni kuna anthu anabwera toera kumenyana na ine.+   Ndipulumuseni mʼmanja mwa anthu anacita pyakuipa,Pontho ndipulumuseni kuna mapanga.*   Onani, iwo asandibisalira;+Yahova, anthu amphambvu asafuna kundicita pyakuipa,Mbwenye, tayu thangwi ine ndacita madawo peno kusandukira.+   Maseze nee ndacita madawo, iwo athamanga mbakhunganyika toera kundicita pyakuipa. Ndingakuphembani ciphedzo, lamukani toera mundiphedze, mbamuona pinacita iwo.   Thangwi imwe, Yahova Mulungu wa anyankhondo, ndimwe Mulungu wa Izraeli.+ Lamukani toera mudinge madzindza onsene. Lekani kubvera ntsisi anyakusandukira onsene.+ (Sela)   Ntsiku zonsene iwo asabwerera ncidodo;+Iwo asauta ninga anambwa,+ pontho asazungulira nzinda.+   Onani mafala akuipa anabuluka nkanwa mwawo;Milomo yawo ndi ninga masupada,+Thangwi iwo asalonga: “Mbani anafuna dziwa kuti ndife adalonga pyenepi?”+   Mbwenye imwe Yahova munadzaaseka;+ Imwe munadzasingirira madzindza onsene.+   Imwe Mphambvu yanga, ine ndinapitiriza kudikhira imwe;+Thangwi Mulungu ndi mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika.*+ 10  Mulungu wakuti asapangiza ufuni wakukhonda mala kuna ine anabwera kudzandiphedza;+Mulungu anadzandicitisa kuona kufudzwa kwa anyamalwa anga.+ 11  Lekani kuapha, toera mbumba yanga ikhonde kuduwala pinthu pidacita imwe. Phatisirani mphambvu zanu toera muacitise kundzendza-ndzendza;Imwe Yahova xango yathu, citisani kuti iwo akundwe.+ 12  Nakuti iwo asadawa na mafala awo,Kudzikuza kwawo mbakukhale nsampha kuna iwo,+Thangwi iwo asapasa anthu dzedze mbalonga uthambi. 13  Afudzeni na ukali wanu;+Afudzeni toera akhondebve kuoneka;Acitiseni kudziwa kuti Mulungu ndiye anatonga pakati pa Yakobe, pontho ndiye anatonga mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.+ (Sela) 14  Mbabwerere ncidodo;Mbaute ninga anambwa, pontho mbazungulire nzinda.+ 15  Mbandzendze-ndzendze toera kusaka cakudya;+Mbaleke kukhuta peno kugumana mbuto toera kugona. 16  Mbwenye kwa ine, ndinadzaimba pya mphambvu zanu;+Namacibese, ine ndinadzalonga mwakutsandzaya pya ufuni wanu wakukhonda mala. Thangwi ndimwe mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika,+Pontho ndimwe mbuto yanga yakuthawira mʼmidzidzi ya nyatwa.+ 17  Imwe Mphambvu yanga, ine ndinadzaimba nyimbo toera kukusimbani,+ Thangwi Mulungu ndi mbuto yanga yakuthawira yakutsidzikizika, Mulungu wakuti asapangiza ufuni wakukhonda mala kuna ine.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri ndi mikh·tam′. Panango isabveka “pyakulembwa.”
Peno: “kuna anthu ali na nyota ya ciropa.”
Peno: “mbuto yakuthawira ya pa nthunda.”