Masalmo 78:1-72

 • Citsalakano ca Mulungu na kusowa cikhulupiro kwa Aizraeli

  • Kudziwisa ubalwi unafuna kudza (2-8)

  • “Iwo nee akhulupira Mulungu” (22)

  • “Cakudya cakubuluka kudzulu” (24)

  • “Iwo atsukwalisa Wakucena wa Izraeli” (41)

  • Kutomera ku Ejitu mpaka ku Dziko Yakupikirwa (43-55)

  • “Iwo apitiriza kuyesera Mulungu” (56)

Masikili* a Azafe.+ 78  Bveserani ntemo wanga,* imwe mbumba yanga; Bveserani mwadidi* mafala a pamulomo panga.   Ndinadzafungula mulomo wanga toera kulonga nsangani. Ndinadzalonga misangani ya ndzidzi wakale kakamwe.+   Pinthu pidabva ife na pinadziwa ife,Pire pidatipanga ababathu,+   Ife nee tinapibisira anawo;Ife tinapanga ubalwi unafuna kudza+Pinthu pyakuthema kusimbwa pidacita Yahova, mphambvu zace+Na pinthu pyakudzumisa pinacita iye.+   Iye apereka cenjezo pakati pa ana a YakobeMbakhazikisa ntemo mu Izraeli;Iye apanga ambuyathuKuti adziwise anawo pinthu pyenepi,+   Toera ubalwi unafuna kudza,Ana anafuna kubalwa, adziwe pyenepi.+ Toera iwo adzapangembo anawo pinthu pyenepi.+   Natenepa iwo anadzanyindira Mulungu. Iwo nee anadzaduwala mabasa a Mulungu+Mbwenye anadzabvera mitemo yace.+   Penepo iwo nee anadzakhala ninga ambuyawo,Ubalwi wakuuma ntima na wakukhonda bvera,+Ubalwi wakuti mitima yawo nee ikhali yakukhunganyika,+Pontho wakuti nee ukhali wakukhulupirika kuna Mulungu.   Aefraimu akhadakwata mauta ninga pida pya nkhondo,Mbwenye athawa pa ntsiku ya nkhondo. 10  Iwo nee akoya cibverano ca Mulungu,+Pontho nee afamba mwakubverana na mwambo wace.+ 11  Iwo aduwala pinthu pidacita iye,+Mabasace akudzumisa adaapangiza iye.+ 12  Iye acita pinthu pyakudzumisa ambuyawo mbakaona,+Mu dziko ya Ejitu, cisa ca Zoani.+ 13  Iye agawa bara toera iwo awambuke na penepo,Pontho acitisa madzi kulimira ninga mpanda.*+ 14  Namasikati iye akhaatsogolera na khole,Pontho namasiku onsene iye akhaatsogolera na ceza ca moto.+ 15  Iye aswa miyala nʼthando,Pontho iye aapasa madzi akumwa mbakwana nawo, ninga madzi akuti akhabuluka mʼbara yakuzika kakamwe.+ 16  Iye abulusa madzi mazinji pamwala,Pontho acitisa madzi kuwewa ninga mikulo.+ 17  Mbwenye iwo apitiriza kunʼdawiraPidasandukira iwo Mulungu Wakudzulu Kakamwe nʼthando;+ 18  Iwo ayesera Mulungu mʼmitima mwawo+Pidaphemba iwo cakudya cikhafuna iwo kakamwe. 19  Natenepa iwo adungunyira Mulungu,Mbalonga: “Kodi Mulungu anakwanisa kutipasa cakudya* nʼthando?”+ 20  Onani! Ndiye adamenya mwalaToera madzi abuluke, mbabuluka mazinji kakamwe.+ “Kodi iye anakwanisa kutipasa cakudya,Peno kupasa mbumba yace nyama?”+ 21  Yahova pidabva iye pyenepi, aipirwa kakamwe;+Iye atumiza moto+ kuna ana a Yakobe,Pontho ukali wace wagwera Izraeli+ 22  Thangwi iwo nee akhulupira Mulungu;+Iwo nee anyindira mphambvu zace toera kuapulumusa. 23  Natenepa iye apereka ntemo kuna makole kudzulu,Pontho iye afungula misuwo yakudzulu. 24  Iye aagwisira mana toera adye;Iye aapasa cakudya cakubuluka kudzulu.+ 25  Anthu adya cakudya ca anyamphambvu;*+Iye aapasa cakudya cizinji toera iwo akhute.+ 26  Iye acitisa mphepo yakumabulukiro a dzuwa kudzulu,Pontho na mphambvu zace acitisa kuti mphepo yakunterero ipepese.+ 27   Iye agwisa nyama kuna iwo ninga pfumbi ya mataka,Agwisa mbalame ninga tcetca ya nʼkhundu mwa bara. 28  Iye azigwisa pakati pa nsasa wace,Nʼkhundu mwa misasa yace. 29  Iwo adya mbakhuta;Iye aapasa pikhafuna iwo.+ 30  Mbwenye mbadzati kukhuta kakamwe,Cakudya mbaciri nkanwa mwawo, 31  Iwo agwerwa na ukali wa Mulungu.+ Iye apha anthu awo amphambvu kakamwe;+Iye apha aphale a Izraeli. 32  Mwakukhonda tsalakana pyenepi, iwo athimiza kunʼdawira,+Pontho iwo nee anʼkhulupira, maseze aona mabasace akudzumisa.+ 33  Natenepa iye amalisa ntsiku za umaso wawo mwakucimbiza ninga muya,+Pontho mwakukhonda dikhira, iye aabweresera nyatwa mbafa. 34  Mbwenye ndzidzi onsene ukhatoma iye kuapha, iwo akhansaka;+Iwo akhabwerera, pontho akhasaka Mulungu, 35  Mbakumbuka kuti Mulungu akhali Mwala wawo,+Pontho kuti Mulungu Wakudzulu Kakamwe akhali Muomboli wawo.+ 36  Mbwenye iwo ayesera kunʼnyengeza na milomo yawo,Pontho alonga uthambi kuna iye na malirimi awo. 37  Mitima yawo nee ikhali yakukhulupirika kuna iye;+Pontho iwo nee akhali akukhulupirika ku cibverano cace.+ 38  Mbwenye iye akhaabvera ntsisi;+Iye akhalekerera* madodo awo, pontho nee akhaafudza.+ Kazinji kene iye akhabweza kuipirwa kwace+Mʼmbuto mwakupangiza ukali wace onsene. 39  Thangwi iye akhakumbuka kuti iwo ndi anthu,*+Mphepo yakuti isaenda mbikhonda kubwerera pontho.* 40  Iwo ansandukira kazinji kene nʼthando,+Pontho iwo antsukwalisa nʼthando.+ 41  Mwakubwereza-bwereza iwo ayesera Mulungu,+Pontho iwo atsukwalisa Wakucena wa Izraeli. 42  Iwo nee akumbuka mphambvu zace,*Nee akumbuka ntsiku idaapulumusa* iye kuna anyamalwa awo,+ 43  Kuti apangiza tani pidzindikiro pyace ku Ejitu+Na pirengo pyace mucisa ca Zoani, 44  Pontho kuti acinja tani madzi a mikulo ya Nilo kudza ciropa,+Iwo mbacimwana kumwa madzi awo ene. 45  Iye atumiza ntcentce zikulu toera kualuma,+Na matesi toera kuathabusa.+ 46  Pidabvuna iwo, iye apipereka kuna anyadzombe,Misapo ya basa yawo yakuwanga iye aipereka kuna nthete zizinji.+ 47  Iye apha na matalala miti yawo ya mauva+Na ya sikomoro.* 48  Iye apha na matalala pinyama pyawo pyakukwata mitolo,+Pontho apha pifuyo pyawo na njazi.* 49  Iye akhuthula ukali wace ukulu kuna iwo,Kuipirwa, pontho nyatwa,Atumiza misoka ya aanju kuna iwo toera iathabuse. 50  Iye afungulira njira ukali wace. Iye nee acalira kuapha;Pontho iye aapha na muliri. 51  Pakumalisa, iye apha ana onsene autombo a ku Ejitu,+Ana akutoma adabalwa mʼmisasa ya Kamu. 52  Buluka penepo, iye abulusa mbumba yace ninga nkumbi+Mbaitsogolera nʼthando ninga mabira. 53  Iye aatsogolera mwakutsidzikizika,Pontho iwo nee akhagopa;+Bara yabiza anyamalwa awo.+ 54  Iye aabweresa mu dziko yace yakucena,+Cisa ca mapiri cidakunda iye na djanja yace yamadyo.+ 55  Iye athamangisa anthu a madzindza anango pakati pawo;+Iye aphatisira nkhambala yakupima nayo toera kuagawira unthaka;+Iye acitisa kuti madzindza a Izraeli akhale mʼmanyumba mwawo.+ 56  Mbwenye iwo apitiriza kuyesera Mulungu Wakudzulu Kakamwe, mbansandukira;+Iwo nee abvera macenjezo ace.+ 57  Iwo abwerera nduli mbacita pinthu mwaciphamaso ninga pikhacita ambuyawo.+ Iwo nee akhali akunyindirika, mbwenye akhali ninga uta wakudhemba.*+ 58  Iwo akhantsukwalisa thangwi ya mbuto zawo za padzulu,+Pontho ancitisa kuipirwa* kakamwe thangwi ya madzimunthu awo akusemwa.+ 59  Mulungu aona pyenepi mbaipirwa kakamwe,+Natenepa iye anyanyasirwa kakamwe na Izraeli. 60  Pakumalisa iye asiya tabhernakulo ya ku Silo,+Mu nsasa ukakhala iye pakati pa anthu.+ 61  Iye atawirisa kuti cidzindikiro ca mphambvu Zace ciende ku ubitcu;Atawirisa kuti mbiri Yace iende mʼmanja mwa nyamalwa.+ 62  Iye atawirisa kuti mbumba yace iphiwe na supada,+Pontho aipirwa kakamwe na unthaka wace. 63  Aphale ace aphiwa na moto,Pontho amiyali ace nee akhaimbirwabve nyimbo zakumanga banja.* 64  Anyantsembe ace aphiwa na supada,+Pontho akazawo nee aalira.+ 65  Penepo Yahova alamuka ninga munthu wakuti akhagona,+Alamuka ninga nyankhondo wamphambvu+ wakuti akhadaledzera na vinyu. 66  Iye athamangisa anyamalwa ace;+Iye aacitisa kuti akhale na manyadzo kwenda na kwenda. 67  Iye akhonda dzindza ya Zuze;Iye nee asankhula dzindza ya Efraimu. 68  Mbwenye iye asankhula dzindza ya Yuda,+Phiri ya Sioni yakuti iye asaifuna kakamwe.+ 69  Iye acitisa mbuto yace yakucena kukhala ya kwenda na kwenda ninga kudzulu,*+Ninga dziko yapantsi, idakhazikisa iye toera ikhale kwenda na kwenda.+ 70  Iye asankhula ntumiki wace Dhavidhi,+Mbamʼbulusa pakati pa mathanga a mabira,+ 71  Kubulukira pakutsalakana mabira akuyamwisa;Iye ancitisa kukhala nkumbizi wa Yakobe, mbumba yace,+Na wa Izraeli, unthaka wace.+ 72  Iye* aakumbiza na ntima wakukhulupirika,+Pontho iye aatsogolera mwaluso.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pitsogolero pyanga.”
Fala na Fala: “Pendamisani makutu anu kuna.”
Peno: “bharaje.”
Fala na Fala: “meza.”
Peno: “aanju.”
Fala na Fala: “akhaphimbira.”
Fala na Fala: “nyama.”
Munjira inango: “Umaso wakuti usaenda mbukhonda kubwerera pontho.”
Fala na Fala: “djanja yace.”
Fala na Fala: “idaaombola.”
Ntundu unango wa muti wa nsambvu.
Munjira inango: “kuferuka kakamwe.”
Peno: “wakudhamba.”
Peno: “ntcanje.”
Fala na Fala: “Pontho amiyali ace nee akhasimbwa.”
Fala na Fala: “Iye amanga mbuto yace yakucena ninga nthunda.”
Unoyu ndi Dhavidhi.