Masalmo 107:1-43

 • Perekani takhuta kuna Mulungu thangwi ya mabasace akudzumisa

  • Iye aacitisa kufamba munjira yadidi (7)

  • Iye aapasa madzi na cakudya (9)

  • Iye aabulusa ncidima (14)

  • Iye atumiza mafalace toera kuawangisa (20)

  • Iye asatsidzikiza atcerengi akuti asapondererwa (41)

107  Perekani takhuta kuna Yahova, thangwi iye ndi wadidi;+Ufuni wace ndi wakukhonda mala.*+   Mbalonge pyenepi ale adaombolwa na Yahova,Ale adaombola iye mʼmanja mwa nyamalwa,+   Ale adagumanya iye mʼmadziko,+Kutomera kumabulukiro a dzuwa mpaka kumadokero a dzuwa,Kutomera kunkwiriro mpaka kunterero.+   Iwo akhandzendza-ndzendza nʼthando, mbuto yakusowa anthu;Iwo nee agumana njira toera kuenda mu nzinda ukhafunika iwo kukhala.   Iwo akhali na njala na nyota;Iwo akhadasala pangʼono toera kufa thangwi yakuneta.   Pikhanentseka iwo, akhuwira Yahova;+Iye mbaapulumusa mu nyatwa zawo.+   Iye aacitisa kufamba munjira yadidi+Toera afike mu nzinda ukhafunika iwo kukhala.+   Anthu mbapereke takhuta kuna Yahova+ thangwi ya ufuni wace wakukhonda mala,Pontho thangwi ya mabasace akudzumisa adacitira iye anthu.+   Iye apasa madzi munthu wakuti akhali na nyota,Pontho apasa pinthu pyadidi munthu akhali na njala.+ 10  Anango akhali ncidima cikulu kakamwe,Anyakaidi akuti akhathabuka, pontho akhadamangwa na maunyolo. 11  Thangwi iwo nee abvera mafala a Mulungu;Iwo nee abvera uphungu wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe.+ 12  Iye aapasa manyadzo pidatawirisa iye kuti atambe nyatwa;+Iwo agwegweduka, mbwenye nee pakhali na munthu toera kuaphedza. 13  Mu ndzidzi ukhanentseka iwo, acemera Yahova toera kuaphedza;Iye aapulumusa mu nyatwa zawo. 14  Iye aabulusa ncidima cikulu kakamwe,Pontho asudzula maunyolo akhadamangwa na iwo.+ 15  Anthu mbapereke takhuta kuna Yahova thangwi ya ufuni wace wakukhonda mala,+Pontho thangwi ya mabasace akudzumisa adacitira iye anthu. 16  Thangwi iye agwisa misuwo ya nkuwa,Pontho agwanda-gwanda mipiringanyo ya utale.*+ 17  Ale akuti ndi akusowa ndzeru athabuka+Thangwi ya madawo awo na madodo awo.+ 18  Iwo aluza cifuno cakudya* ntundu onsene wa cakudya;Iwo akhali dhuzi na misuwo mikulu yakufa. 19  Mu ndzidzi ukhanentseka iwo, akhacemera Yahova toera kuaphedza;Iye akhaapulumusa mu nyatwa zawo. 20  Iye akhatumiza mafalace, iwo mbawanga,+Pontho aabulusa nʼdjenje ikhadagwera iwo. 21  Anthu mbapereke takhuta kuna Yahova thangwi ya ufuni wace wakukhonda mala,Pontho thangwi ya mabasace akudzumisa adacitira iye anthu. 22  Perekani ntsembe zakupereka takhuta,+Pontho dziwisani mabasace na nʼkhuwo wakutsandzaya. 23  Ale anacita ulendo mʼbara na mabote,Ale anacita malonda mʼmadzi mazinji,+ 24  Iwo asaona mabasa a Yahova,Pontho asaona mabasace akudzumisa mʼbara;+ 25  Na fala yace basi, condzi cisatoma,+Mbicicitisa mabimbi mʼbara. 26  Iwo asakwizwa ndzulu;Buluka penepo asatcitiswa pantsi kakamwe. Cipapo cawo cisamala thangwi yakuona ngozwi iri patsogolo pawo. 27   Iwo asadzedzereka ninga munthu wakuledzera,Pontho maluso awo onsene asakhala akusowa basa.+ 28  Buluka penepo, mu ndzidzi unanentseka iwo, asacemera Yahova toera kuaphedza;+Pontho iye asaapulumusa mu nyatwa zawo. 29  Iye asamalisa condzi;Mbacitisa mabimbi a bara kupfulika.+ 30  Iwo asakomerwa condzi cingamala,Pontho iye asaatsogolera mpaka kugombe ikhafuna iwo kuenda. 31  Anthu mbapereke takhuta kuna Yahova thangwi ya ufuni wace wakukhonda mala,Pontho thangwi ya mabasace akudzumisa adacitira iye anthu.+ 32  Mpaseni mbiri anthu angagumanyikana,+Pontho nsimbeni akulu angagumanyikana.* 33  Iye asacinja mikulo kudza thando,Pontho mbuto zinabuluka madzi kudza mataka akusowa madzi,+ 34  Mataka a ndimu kudza mataka a munyu,+Thangwi ya pyakuipa pinacita anthu anakhala mʼmbuto zenezi. 35  Iye asacinja thando kudza mathawala a madzi,Pontho asacinja mbuto yakusowa madzi kudza ya madzi.+ 36  Iye asacitisa anthu anjala kukhala mwenemo,+Toera amange nzinda wakuti iwo anakwanisa kukhalamo.+ 37  Iwo asabzwala mbeu mʼminda, mbatceka miti ya mauva+Yakuti isabala misapo mizinji.+ 38  Iye asaapasa nkhombo, iwo mbathimizirika kakamwe;Iye nkhabe tawirisa kuti pifuyo pyawo pipunguke.+ 39  Mbwenye iwo asakhala pontho akucepa, mbapaswa manyadzoThangwi yakupondererwa, nyatwa na kutsukwala. 40  Iye asapwaza atongi,Mbaacitisa kuti andzendze nʼthando yakusowa njira.+ 41  Mbwenye iye asatsidzikiza atcerengi akuti asapondererwa+Pontho asacitisa kuti mabanja awo akule ninga mikumbi ya pinyama. 42  Anthu akulungama asaona pyenepi mbatsandzaya;+Mbwenye anthu onsene akusowa ulungami asafunga milomo yawo.+ 43  Munthu wandzeru anadzanyerezera pinthu pyenepi,+Pontho anadzanyerezera mwadidi mabasa a ufuni wakukhonda mala wa Yahova.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wakwenda na kwenda.”
Peno: “fero.”
Peno: “Umaso wawo ukhaida.”
Fala na Fala: “mʼmipando ya akulu.”