Masalmo 108:1-13

  • Phembero toera kukunda anyamalwa

    • Kupulumuswa na anthu nkhabe phedza (12)

    • “Mulungu anadzatipasa mphambvu” (13)

Nyimbo ya Dhavidhi. 108  Ntima wanga ndi wakukhulupirika kuna imwe Mulungu. Ndinadzaimba nyimbo na ntima wanga onsene* toera kukusimbani.+   Iwe cakuimba naco ca nkhambala, lamuka; iwembo arpa, lamuka.+ Ine ndinadzabesera kakamwe.   Imwe Yahova, ine ndinadzakusimbani pakati pa mbumba,Pontho ndinadzaimba nyimbo toera kukusimbani pakati pa madzindza.   Thangwi ufuni wanu wakukhonda mala ndi ukulu kakamwe ninga kudzulu,+Pontho kukhulupirika kwanu kwafika mpaka kuthambo.   Mulungu, pangizani ukulu wanu kudzulu kakamwe;Mbiri yanu mbikhale pa dziko yonsene yapantsi.+   Toera ale anafuna imwe apulumuswe,Titawireni,* pontho tipulumuseni na djanja yanu yamadyo.+   Mulungu wakuti ndi Wakucena alonga:* “Ine ndinadzakomerwa, ndinadzapereka Sikemu+ ninga unthaka,Pontho ndinadzapima Gowa ya Sukoti.+   Jiliyadhi+ ndi wanga, pontho Manase ndi wanga;Efraimu ndi capeu* canga;+Yuda ndi ndodo yanga yakutonga nayo.+   Moabhe ndi basiya inatsukira ine miyendo yanga.+ Masandalya anga ndinadzaaponya padzulu pa Edhomi.+ Ndinadzakhuwa mwakutsandzaya ndingafudza Filistiya.”+ 10  Mbani anafuna kundiperekera toera kuenda kakunda nzinda wakutsidzikizwa? Mbani anafuna kundiperekera mpaka ku Edhomi?+ 11  Imwe Mulungu wathu, kodi simwe tayu adatikhonda,Mulungu wathu wakuti nee musaendabve pabodzi na anyankhondo athu?+ 12  Tiphedzeni mu nyatwa zathu,+Thangwi kupulumuswa na anthu nkhabe phedza.+ 13  Mulungu anadzatipasa mphambvu,+Pontho iye anadzaponda-ponda anyamalwa athu.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “ngakhale na mbiri yanga.”
Fala na Fala: “Nditawireni.”
Munjira inango: “Mulungu alonga pa mbuto yace yakucena.”
Fala na Fala: “citsidzikizo.”