Masalmo 142:1-7

  • Phembero yakupulumuswa kuna anyakutcinga

    • “Nkhabe mbuto yakuti ine ndinakwanisa kuthawira” (4)

    • “Ndimwe pinthu pyonsene piri na ine” (5)

Masikili.* Phembero idacita Dhavidhi pikhali iye mʼmphako.+ 142  Na fala yanga ndisakhuwira Yahova toera andiphedze;+Na fala yanga ndisadembetera Yahova toera andibvere ntsisi.   Ine ndisalonga kuna iye pinthu pinandidzudzumisa;Ine ndisalonga nyatwa zanga kuna iye,+   Ndingakhala wakusowa mphambvu. Imwe musaonera njira zanga.+Mʼmbuto zinafamba ine, Iwo asanditeyera nsampha toera kundimanga.   Yangʼanani kukhundu yanga yamadyo, pontho onaniKuti nkhabepo munthu ananditsalakana.*+ Nkhabe mbuto yakuti ine ndinakwanisa kuthawira;+Pontho nkhabe munthu anadzudzumika na ine.*   Ine ndisakucemerani Yahova toera kuphemba ciphedzo. Ine ndalonga: “Imwe ndimwe pakuthawira panga,+Ndimwe pinthu pyonsene piri na ine mu umaso wanga.”   Bveserani nʼkhuwo wanga wakuphemba ciphedzo,Thangwi ndiri kutamba nyatwa zizinji. Ndipulumuseni kuna ale ananditcinga,+Thangwi iwo ndi amphambvu kakamwe kupiringana ine.   Ndibuluseni nkaidiToera ndisimbe dzina yanu. Anyakulungama mbagumanyikane nʼkhundu mwangaThangwi imwe musanditsalakana mwadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “anandidzindikira.”
Peno: “na umaso wanga.”