Masalmo 1:1-6

  • Njira ziwiri zakusiyana

    • Kutsandzaya thangwi yakuleri mwambo wa Mulungu (2)

    • Munthu wakulungama ndi ninga muti unabala misapo (3)

    • Anyakuipa ndi ninga mapwepwa anamburuka na mphepo (4)

1  Wakutsandzaya ndi munthu anakhonda kufamba munjira za anyakuipa,Wakuti nkhabe kufamba munjira za anyakudawa,+Pontho nkhabe kukhala na nsoka wa anyakusingirira.+   Mbwenye iye asakomerwa na mwambo wa Yahova,+Pontho iye asaleri mwambo Wace mwakukhonda galuza* masiku na masikati.+   Iye anadzakhala ninga muti wakutcekwa nʼkhundu-nʼkhundu mwa madzi,Muti wakuti usabala misapo ndzidzi wace ungafika,Masamba ace nkhabe bunyala. Pontho pinthu pyonsene pinacita iye pinadzanfambira mwadidi.+   Mbwenye anthu anacita pyakuipa nee ali tenepo;Iwo akhala ninga mapwepwa a tirigu anamburuka na mphepo.   Na thangwi ineyi, anthu anacita pyakuipa anadzatongwa;+Pontho anyakudawa nee anadzagumanika pakati pa anthu akulungama.+   Thangwi Yahova asadziwa njira za anthu akulungama,+Mbwenye njira za anthu anacita pyakuipa nee zinadzaonekabve.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwacidikhodikho.”