Masalmo 41:1-13

  • Phembero mu ndzidzi wakubva kupha

    • Mulungu asatsalakana anyakubva kupha (3)

    • Kusandukirwa na xamwali wapantima (9)

Kuna nyakutsogolera nyimbo. Nyimbo ya Dhavidhi. 41  Nyakutsandzaya ndi ule anapangiza citsalakano kuna munthu wakutcerenga;+Yahova anadzampulumusa pa ntsiku ya nyatwa.   Yahova anadzantsidzikiza, mbankoya na umaso. Iye anadzacemerwa munthu wakutsandzaya pa dziko yapantsi;+Pontho iye nkhabe kudzaperekwa kuna anyamalwa ace.+   Yahova nkhabe kunʼduwala angakhala patalimba thangwi yakubva kupha;+Imwe munadzantsalakana mu ndzidzi unabva iye kupha.   Ine ndalonga: “Yahova, ndibvereni ntsisi.+ Ndiwangiseni,+ thangwi ine ndakudawirani.”+   Mbwenye anyamalwa anga asalonga pinthu pyakuipa thangwi ya ine, iwo asalonga: “Iye anafa lini toera dzina yace iduwalike?”   Mʼbodzi wa iwo angabwera kudzandiona, asalonga pyauthambi. Iye asasaka mphangwa zakunditsukwalisa;Angamala, asabuluka mbaenda kazimwaza.   Onsene anandiida asalonga ciwerewere kuna unango na ndzace;Iwo asanyerezera kucita pinthu pyakuipa kuna ine, mbalonga:   “Iye agwerwa na nyatwa;Nakuti cincino iye agwa, nee analamukabve.”+   Ngakhale xamwali wanga wapantima, wakuti ndikhanʼnyindira,+Ule akhadya nkate wanga, ndiye adandisandukira.*+ 10  Mbwenye imwe Yahova, ndibvereni ntsisi mbamundilamusa,Toera ndiatcunyuse thangwi ya pidacita iwo. 11  Ine ndinadziwa kuti imwe musakomerwa na ine, Anyamalwa anga angakhonda kundikunda.+ 12  Imwe musandiphedza thangwi yakukhulupirika kwanga;+Munandikoya pamaso panu kwenda na kwenda.+ 13  Mbasimbwe Yahova Mulungu wa Izraeli,Ndzidzi onsene, kwenda na kwenda.*+ Ameni! Ameni!

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “adalamusa citende cace mbandisandukira.”
Peno: “Kutomera kale mpaka kwenda na kwenda.”