Masalmo 50:1-23

  • Mulungu asatonga anthu akukhulupirika na akuipa

    • Kucita cibverano na Mulungu kubulukira mu ntsembe (5)

    • “Mulungu ndi Ntongi” (6)

    • Pinyama pyonsene ndi pya Mulungu (10, 11)

    • Mulungu asapangiza mabasa a anyakucita pyakuipa (16-21)

Nyimbo ya Azafe.+ 50  Mulungu wa alungu wakuti ndi Yahova+ alonga;Iye asacemeresa anthu onsene anakhala pa dziko yapantsiKutomera kumabulukiro a dzuwa mpaka kumadokero a dzuwa.   Mulungu asatumiza ceza cace bulukira ku Sioni, nzinda wakubalika kakamwe.+   Mulungu wathu anadzabwera, pontho nee anapitiriza kukhala wakumatama.+ Pa mbuto iri na iye pana moto wakufudza,+Pontho nʼkhundu mwace monsene muli na condzi cikulu.+   Iye agumanya ale anakhala kudzulu na ale anakhala pa dziko yapantsi,+ Toera kutonga mbumba yace. Iye alonga:+   “Cemeresani anthu anga akukhulupirika toera abwere kuna ine,Ale adapereka ntsembe kuna ine toera kucita cibverano.”+   Kudzulu kusadziwisa ulungami wace,Thangwi Mulungu ndi Ntongi.+ (Sela)   Bveserani imwe mbumba yanga, thangwi ine ndisafuna kulonga;Imwe Aizraeli, ine ndinadzalonga madodo anu.+ Ine ndine Mulungu, ndine Mulungu wanu.+   Ine nee ndiri kukusandikani thangwi ya ntsembe zanu,Peno thangwi ya ntsembe zonsene zakupiswa zinapereka imwe mwakukhonda phonya kuna ine.+   Ine nee ndisafuna kukwata ngʼombe zimuna mʼmanyumba mwanu,Peno kukwata mbuzi* mʼmathanga mwanu.+ 10  Thangwi pinyama pyonsene pya ntsanga ndi pyanga,+Ngakhale pinyama piri mʼmapiri onsene. 11  Ndisadziwa mbalame zonsene ziri mʼmapiri;+Pinyama pyakukhonda lengeseka pya ntsanga ndi pyanga. 12  Ine mbandidakhala na njala nee mbandidapanga imwe,Thangwi mataka a ndimu na pinthu pyonsene piri mwenemu ndi pyanga.+ 13  Kodi ine ndisadya nyama ya ngʼombe imunaMbandimwa ciropa ca mbuzi?+ 14  Perekani miyoni yanu yakupereka takhuta ninga ntsembe kuna Mulungu,+Pontho citani pidadumbira imwe kuna Mulungu Wakudzulu Kakamwe;+ 15  Ndicemereni mʼmidzidzi ya nyatwa.+ Ine ndinadzakupulumusani, pontho imwe munadzandisimba.”+ 16  Mbwenye Mulungu anadzapanga nyakucita pyakuipa: “Mbani adakupasa ufulu toera kulonga mitemo yanga+Peno kulonga pya cibverano canga?+ 17  Thangwi iwe nkhabe funa kulangwa,*Pontho iwe usapasira nkhodolo mafala anga.*+ 18  Ungaona mbava usakomerwa naye;*+Pontho usafamba na anthu anacita upombo. 19  Iwe usaphatisira mulomo wako toera kumwaza pinthu pyakuipa,Pontho usaphatisira lirimi yako toera kulonga uthambi.+ 20  Iwe usakhala pantsi mbulonga mwakuipa mʼbale wako;+Pontho usalonga madodo a* mwana wa mai wako. 21  Pidacita iwe pyenepi, ine ndamatama pyanga,Natenepa iwe wanyerezera kuti ine ndinakhala ninga iwe. Mbwenye cincino ndinakusandika,Pontho ine ndinakupangiza madodo ako.+ 22  Ndaphata miyendo, nyerezerani pyenepi imwe adaduwala Mulungu,+Toera ndikhonde kukufudzani* mbasoweka munthu wakukupulumusani. 23  Ule anapereka miyoni yakupereka takhuta asandipasa mbiri,+Pontho ule anafamba munjira yadidi na cinyindiro consene,Ndinadzancitisa kuona cipulumuso ca Mulungu.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mabokho.”
Peno: “kupfundziswa.”
Fala na Fala: “mafala anga usaaponya nduli mwako.”
Munjira inango: “usakhala pabodzi na iye.”
Peno: “usapwazisa.”
Peno: “kukugwanda-gwandani.”