Masalmo 73:1-28

 • Ntumiki wa Mulungu akhala pontho wakuwanga mwauzimu

  • “Ndikhadasala pangʼono toera kugwa” (2)

  • “Ntsiku zonsene ine ndikhanentseka” (14)

  • “Mpaka mu ndzidzi udapita ine mʼmbuto yakucena ya Mulungu” (17)

  • Anyakucita pyakuipa ali pa mataka akuphuruza (18)

  • Kufendedzera Mulungu ndi cinthu cadidi (28)

Nyimbo ya Azafe.+ 73  Mwandimomwene Mulungu ndi wadidi kuna Izraeli, kuna ale ali na ntima wadidi.+   Mbwenye ine ndikhadasala pangʼono toera kutayika;Ndikhadasala pangʼono toera kugwa.+   Thangwi ine ndikhali na bibvu na anthu akudzikuzaPikhaona ine ntendere wa anyakucita pyakuipa.+   Thangwi pa kufa, iwo nkhabe kubva kupha;Manungo awo ali na ungumi wadidi.*+   Iwo nkhabe dzudzumika ninga pinacita anthu anango,+Pontho iwo nkhabe thabuka ninga anthu anango.+   Natenepa, kudzikuza kwakhala ninga nkufu kuna iwo;+Iwo abvala uphanga ninga nguwo.   Maso awo atuzuka thangwi ya kukhuma;Iwo ali na pizinji kupiringana pire pikhanyerezera iwo mʼmitima mwawo.   Iwo asasingirira anango mbalonga pinthu pyakuipa.+ Mwakudzikuza, iwo asathusa kuti anaponderera anango.+   Iwo asalonga ninga ali padzulu kakamwe,Pontho iwo asafamba pa dziko yapantsi mbalonga na lirimi yawo pyonsene pinafuna iwo. 10  Natenepa mbumba ya Mulungu isaenda kuna iwo,Pontho iyo isamwa madzi awo mazinji. 11  Iwo asalonga: “Kodi Mulungu anapidziwa tani?+ Mulungu Wakudzulu Kakamwe asadziwadi pyonsene?” 12  Inde, anewa ndi anyakucita pyakuipa, akuti ndzidzi onsene nkhabe dzudzumika.+ Iwo asapitiriza kuthimizira mpfuma yawo.+ 13  Mwandimomwene, kuwangisira kwanga toera kukhala na ntima wakucena kukhali kwapezi,Pontho kusamba manja kudacita ine toera ndikhale wakusowa mulando kukhali kwakusowa basa.+ 14  Ntsiku zonsene ine ndikhanentseka;+Ntsiku zonsene namacibese ndikhathabuswa.+ 15  Mbwenye ine mbandidalonga pinthu pyenepi,Mbandidasandukira mbumba yanu.* 16  Pikhawangisira ine toera kubvesesa pyenepi,Ndzeru zanga zabalalika 17  Mpaka mu ndzidzi udapita ine mʼmbuto yakucena ya Mulungu,Mbandidzindikira pinafuna kucitikira anthu akuipa. 18  Mwandimomwene imwe mwaaikha pa mataka akuphuruza,+ Toera iwo agwe mbafudzwa.+ 19  Iwo anadzafudzwa mwakukhonda dikhira!+ Kufudzwa kwawo ndi kwakututumusa na kwakugopswa kakamwe! 20  Ninga ndoto yakuti isaduwalika munthu angalamuka,Pyenepi ndipyo pinafuna kuacitikira, thangwi imwe Yahova mungalamuka, munaaduwala. 21  Mbwenye ntima wanga ukhandipha,+Pontho nkati kakamwe* mukhandipha. 22  Ine nee ndikhanyerezera mwadidi, pontho nee ndikhabvesesa pinthu;Ndikhali ninga cinyama cakusowa ndzeru pamaso panu. 23  Mbwenye cincino, ndzidzi onsene ine ndiri na imwe;Imwe mwaphata nkono wanga wamadyo.+ 24  Imwe mwanditsogolera na uphungu wanu,+Buluka penepo munadzandicitisa kuti ndikhale wakutawirika kuna imwe.+ 25  Mbani unango kudzulu anafuna kundiphedza kusiyapo imwe? Pontho kusiyapo imwe, nkhabepo cinango cinafuna ine pa dziko yapantsi.+ 26  Manungo anga na ntima wanga pinakwanisa kufewa,Mbwenye Mulungu ndi mwala wa ntima wanga; iye ndi wanga kwenda na kwenda.+ 27   Mwandimomwene, ale anakhala kutali na imwe anadzafa. Imwe munadzapha anthu onsene akuti nee ndi akukhulupirika* kuna imwe.+ 28  Mbwenye kwa ine, kufendedzera Mulungu ndi cinthu cadidi kakamwe.+ Ine ndacita Yahova Mbuya Wankulu Kakamwe ninga pakuthawira panga,Toera kudziwisa mabasace onsene.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mimba zawo ndi zikulu.”
Fala na Fala: “ubalwi wa ananu.”
Fala na Fala: “mpswiyo.”
Peno: “ale anacita pinthu mwaulukwali.”