Masalmo 80:1-19

  • Kuphemba kubverwa pontho ntsisi na Nkumbizi wa Izraeli

    • “Imwe Mulungu, tibvereni pontho ntsisi” (3)

    • Izraeli ninga muti wa mauva wa Mulungu (8-15)

Kuna nyakutsogolera nyimbo; inalonga pya “Maluwa.” Toera anthu akumbukire. Nyimbo ya Azafe.+ 80  Imwe Nkumbizi wa Izraeli, bveserani,Imwe munatsogolera Zuze ninga nkumbi wa mabira.+ Imwe adakhala pa mpando waumambo padzulu* pa akerubhi,+Pangizani ceza canu.*   Pangizani mphambvu zanu kuna+Efraimu, Bhenjamini na Manase;Bwerani, pontho tipulumuseni.+   Imwe Mulungu, tibvereni pontho ntsisi;+Citisani kuti nkhope yanu iyetimire kuna ife toera tipulumuswe.+   Yahova Mulungu wa anyankhondo, mpaka lini imwe munaipirwa mbamukhonda kubvesera maphembero a mbumba yanu?+   Imwe mwacitisa misozi yawo kukhala ninga cakudya kuna iwo,Pontho mwaacitisa kumwa misozi ninga madzi.   Imwe mwatawirisa kuti anthu anakhala dhuzi na ife amenyane unango na ndzace toera kutikunda;Anyamalwa athu asapitiriza kutisingirira ninga munafunira iwo.+   Imwe Mulungu wa anyankhondo, tibvereni pontho ntsisi;Citisani kuti nkhope yanu iyetimire kuna ife toera tipulumuswe.+   Imwe mwacitisa kuti muti wa mauva+ ubuluke ku Ejitu. Mwathamangisa anthu a madzindza anango mbamuutceka.+   Mwalima mbuto toera kuutceka,Pontho iwo wamera mitcitci mbudzadza dziko.+ 10  Mapiri aphimbirwa na nʼthundzi wa muti unoyu,Pontho nthawi zace zaphimbira miti ya sedhro idatcekwa na Mulungu. 11  Nthawi zace zafika mpaka ku bara,Pontho nthawi zace zitete zafika mpaka ku Nkulo.*+ 12  Thangwi yanji mwafudza mpanda wa miyala wa muti wa mauva,+Toera anthu onsene anapita na penepo atcode misapo yace?+ 13  Njiri zisausakaza,Pontho pinyama pinango pya ntsanga pisaudya.+ 14  Mulungu wa anyankhondo, taphata miyendo bwererani. Yangʼanani pantsi kubulukira kudzulu mbamuona! Tsalakanani muti uyu wa mauva,+ 15  Muti udatceka imwe na djanja yanu yamadyo,+Pontho yangʼanani mwana adapasa* imwe mphambvu toera mupaswe mbiri.+ 16  Muti wa mauva wagwandwa mbupiswa na moto.+ Iwo asafa thangwi ya kusandika kwanu.* 17  Djanja yanu mbiphedze munthu ali kukhundu yanu yamadyo,Mwana wa munthu adapasa imwe mphambvu toera mupaswe mbiri.+ 18  Penepo ife nee tinadzakuthawani. Tikoyeni na umaso, toera ife ticemere dzina yanu. 19  Imwe Yahova Mulungu wa anyankhondo, tibvereni pontho ntsisi;Citisani kuti nkhope yanu iyetimire kuna ife toera tipulumuswe.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “pakati.”
Peno: “Pangizani kuyetima kwanu.”
Unoyu ndi nkulo wa Eufrate.
Peno: “nthawi idapasa.”
Fala na Fala: “thangwi ya kusumulwa na nkhope yanu.”